Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

SGGJ, Sala - Gysinge - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Ekonomi / Sala Vagnaktiebolag
Ekonomi är något som genomsyrar SGGJ från början till slut. Det passar bra att citera de första meningarna i den 25-års översikt som utgavs av järnvägsbolaget 1926. Under avsnittet ekonomi skriver författaren: "Att skriva om järnvägens ekonomi genom tiderna är att skriva en lidandets historia, och styrelsens väg har i detta fall har ofta varit en via dolorosa. En berömd fältherre lär ha yttrat, att för att föra krig behövas tre ting: pengar, pengar och åter pengar. Vid järnvägen ha saknats tre ting: pengar, pengar och åter pengar."
   Som mycket väl framgår av föregående citat drogs SGGJ, tillsammans med många andra privatbanor, med en dålig ekonomi. Redan före banans invigning insåg styrelsen att den rullande materielen , främst virkesvagnarna, inte skulle räcka till. Då bolagets ekonomi inte tillät inköp av fler vagnar bildades Sala Vagnaktiebolag den 19 februari 1900. Aktiekapitalet var 90 000 kr. SGGJ:s aktieägare var huvudintressenter och vagnbolagets syfte var att inköpa vagnar och sedan hyra ut dessa till SGGJ.
   Hyresintäkterna användes bland annat till amortering på de inköpta vagnarna. Vagnbolaget var även skyldigt att om SGGJ krävde upplösning av bolaget, överlämna alla sina tillgångar till SGGJ. 5 år efter bildandet, 1905, upplöstes Sala Vagnaktiebolag och efter betalning av sina skulder överlämnades vagnmateriel för cirka 187 000 kr till SGGJ.
     Järnvägens byggnadskostnad inklusive den rullande materielen var ursprungligen beräknad till 3 091 500 kr inkluderande ett statslån på 1 545 000 kr. Då den verkliga byggnadskostnaden blev 4 112 567 kr blev man tvungen att ta extra lån för att täcka fördyringen. Under åren 1901-1904 lånades sammanlagt 680 000 kr. För dessa lån hade en del kommuner gått in med garantier om lånens betalande i det fall SGGJ inte skulle klara det själv. Under samma tid hade även borgenslån tecknats med säkerhet från en del andra järnvägsbolag samt en del av styrelsens medlemmar.


 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till SGGJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
sggj_historik_04_ekonomi..html senast uppdaterad 2005-10-25