Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Nora - Bergslags Järnväg

Beskrivning av NBJ järnvägslinjer linjer med omgivningar
(NBJ Lines description including surroundings)

Nedanstående text kommer från Svenska Järnvägsföreningens historik 1876-1926.  

Nora Bergslags järnvägar, linjerna Ervalla - Nora - Strömtorp -Otterbäcken, 119 km., och Gyttorp -- Bredsjö, 48 km.

Ervalla - Otterbäcken, 119 km.
Linjen går genom den gamla »Noraskoga bergslag» i det sydvästligaste hörnet av Västmanland på nordvästra sidan av Kilsbergen. Trakten utmärkes av starkt bruten terräng med odlad bygd i de gamla områdena för bergslagskultur närmast sjöarna.
    Från Ervalla, föreningsstation med statsbanan Krylbo - Mjölby, går linjen över Dyltaån och över omväxlande skogs- och odlingsmarker samt myrmarker till Järle, »Sveriges äldsta järnvägsstation», i vars närhet en torvströfabrik är belägen. Strax efter stationen övergår banan på en hög bro Järle- eller Dyltaån, varefter en vacker dalgång öppnar sig med Kilsbergens yttersta utlöpare i bakgrunden.
   Landskapet får nu en allmänt utpräglad bergslagsnatur, och linjen stiger oavlåtligt genom skogsmark till Stora Mons lastplats för att därefter sänka sig mot den bergomkransade, vackra och örika Norasjön, på vars nordvästra sida järnvägen framgår med växlande utsikt över vattnet till Nora station.
   Nora stad, som på 1500-talet var en obetydlig handelsplats, tillväxte i samband med bergsbrukets snabba utveckling på 1600-talet. På 1700-talet avstannade utvecklingen, men nya utsikter öppnades, då Nora - Ervalla järnväg anlades. Bland de industriella anläggningarna må nämnas en sågbladsfabrik och en tändrörsfabrik. Staden lämpar sig i hög grad som utgångspunkt för smärre utflykter i skilda riktningar.
    Från Nora fortsätter banan till Gyttorps station, i vars närhet Gyttorps berömda sprängämnesfabriker äro belägna, och framgår därefter under en sträcka av 7 km. på sjön Vikerns branta och rakskurna strand, passerar Bengtstorps hållplats med flera kalkstensbrott och uppnår Vikersviks station i omedelbar närhet av Vikers numera nedlagda järnmalmsfält.
   Från stationen utgår ett stickspår till Dalkarlsbergs gamla berömda gruvfält. Härifrån fortsätter linjen genom mestadels starkt kuperad skogstrakt förbi Enbergsängs hållplats, i vars närhet banan uppnår sin högsta punkt, 188 m. ö. h., på vattendelaren mellan Mälardalens och Vänerns flodsystem. Därefter sänker sig linjen hastigt mot Svartälven, som här utvidgar sig till en sjö. Banan följer vattendraget några km. och övergår därefter detsamma på en längre bro i vildsköna omgivningar.
 Bridge over the river Svartälven
Bron över Svartälven vid Kortfors. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.
   Linjen inkommer nu i Karlskoga bergslag strax före Kortfors, föreningsstation med Svartälvs järnväg, i närheten av Brattfors och Skråmfors stora elektriska kraftstationer.     Efter att ha passerat skogsmarker och Granbergsdals station vid Granbergshyttans gamla masugn går banan mot Svartälvens berginfattade vackra dalgång till Bofors station vid det berömda Bofors bruk, ett av landets största järnverk med masugnar, martinugnar, valsverk m. m. Synnerligt imponerande är verkstaden för tillverkning av stålkanoner och annan krigsmateriell.
    1 km. från Bofors ligger Björkborn, där A.b. Bofors Nobelkrut bedriver sin betydande tillverkning av ammunition m. m.
    Från Bofors utgår en 4 km. lång bibana till Valåsen, varifrån en storslagen utsikt över sjön Möckeln, Bofors bruk och Karlskoga erbjuder sig.
    När Bofors lämnats, övergår järnvägen Timsälven på en bro i 2 spann och fortsätter genom Karlskoga stora municipalsamhälle till Karlskoga station i vackert läge vid sjön Möckeln.
    Följande station är Strömtorp, föreningsstation med nordvästra stambanan, och därefter följer Högbergs station med ett 2 km. långt lastspår till Strömsnäs järnverk vid Degerfors.
   I rätt enformig natur fortsätter järnvägen därefter förbi några mindre betydande stationer till Kolstrandsviken av Vänern, på vars östra sida den framgår till Gullspångsälven, över vilken en bro i 3 spann leder. Utsikten över forsarna och Gullspång, föreningsstation med bandelen Torved - Gullspång av Västergötland - Göteborgs järnvägar, är vacker. I Gullspångsälvens forsar drives en betydande elektrisk kraftstation, monterad för 27500 hkr. Vidare finnes här ett elektrokemiskt a.b., som driver ett större kiseljärnverk med elektriska smältugnar.
    Från Gullspång fortsätter linjen genom Vänerns strandbygd till banans slutstation, Otterbäcken, hamn- och lastplats vid Vänern.
Järnvägen uppehåller här regelbunden ångbåtsförbindelse för godstransporter med Göteborg. De huvudsakligaste godsslag, som lastas och lossas, äro stenkol och koks, tråvaror, järn och malm.
Bridge over the river Letälven
Bron över Timsälven vid Bofors. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

G y t t o r p -B r e d s j ö, 48 km.
Järnvägen passerar Bergsängs och Åsbobergs lastplats, vid vilka rika järnmalmsgruvor äro belägna, samt Stribergs station i vars närhet ett gammalt rikt gruvfält samt ett nyanlagt sågverk ligga. Härifrån stiger banan upp mot Bälgsjön, där en hänförande utsikt öppnar sig över sjöar, skogar och berg ända upp mot Guldsmedshyttan.
   Därefter sänker sig linjen ner till Klacka - Lerbergs station, vackert belägen mellan Klacka och Lerbergs gruvor på bergsluttningen mot Fåsjön.
   Efter att ha passerat skogsmarker, framkommer banan därpå till sjön Fervilen, på vars strand' Timansbergs station är vackert belägen och i vars närhet gruvor och anrikningsverk finnas.
   Härifrån fortsätter järnvägen genom kuperad skogsmark och sänker sig mot Rastälven, vilken korsas i omedelbar närhet av Lindesby hytta, strax innan linjen framkommer till Järnboås station. Såsom stationens och socknens namn angiver, är här gammal järnbruksbygd, och tillgång finnes på såväl järnmalm som kalksten och vattenkraft. Av den forna industrien återstår emellertid endast en masugn och Finnshyttans kalkbrott med ypperlig urbergskalk.
   Från Järnboås stiger banan i starkt kuperad bergslagsnatur förbi Finnsjön och Yxsjön genom en dalgång fram till Grängensjöarna och Grängens station, otvivelaktigt bygdens vackraste trakt.
   Från stationen framgår banan på södersluttningen av de nära 400 m. höga Gårdvikabergen och på Grängensjöarnas norra strand, passerar Södra Hyttans lastplats och ett par mindre älvar samt framkommer till den östra stranden av Hjulsjön, som givit namn åt socknen, kyrkobyn och järnvägsstationen Hjulsjö.
    Från den senare stiger banan, efter att ha rundat Hjulsjön och passerat Grönälven, starkt upp mot sin slutpunkt, Bredsjö station, som är föreningsstation med Bergslagernas järnvägar, 186 m. ö. h.

Return to page top
Åter till sidans början


Train back to NBJ table of content
  Returtåg till NBJ innehållsförteckning

 


© Rolf Sten
nbj_linjebeskrivning.html senast uppdaterad 9 januari 2003