Return to previous page
åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
BLHJ, Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg
LBJ, Lund - Bjärreds Järnväg
LReJ, Lund - Revinge Järnväg


 

Av Rolf Sten

  Lund - Revinge Järnväg, LReJ

Förhistoria
Redan
1894 fanns planer att med en järnväg knyta samman landskapet öster om Lund med staden Lund. Problemet var att det redan fanns ganska många järnvägar i Skåne och att det knappast fanns plats för några större nya banor. Koncession för en bana österut från Lund och en annan till Lomma söktes och beviljades 29 november 1895. Denna koncession förföll då myndigheterna och järnvägsintressenterna inte kunde komma överens om hur banans skulle dras in till Lund och där ansluta till statsbanan
    Man gjorde nya försök att få en bana till stånd. Ett nytt förslag framlades om en bana från en ny station i Lund, Lund Södra, via Revinge till Viken. Koncession begärdes 10 mars 1899. Den föreslagna banans sträckning kom i konflikt med av andra sökta koncessioner, avseende de skånska tvärbaneprojekten Dalby - Sölvesborg och Trelleborg - Kristianstad. Man återtog därför ansökan och sökte i stället om ny koncession, nu på sträckorna Lund - Revinge och Revinge - Harlösa. Koncession på sträckan Lund - Revinge beviljades 19 december 1902 och sträckan Revinge till Harlösa fick sin koncession 21 oktober 1904.
    Att banan kom att passera Revinge berodde mycket på att där fanns en militär exercisplats som hade ett visst behov av en järnväg. Att banans slutpunkt valdes till Harlösa berodde bland annat på att Landskrona - Kävlinge - Sjöbo (LKSJ) inte avsåg att anlägga någon station vid Viken.

Lund Södra station year 1905
Lund Södra vid invigningen 1905. Till höger i bild är i riktning mot Harlösa. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Banan byggs
8 april 1903 konstituerades Lund - Revinge Järnvägsaktiebolag. Redan från början var de kommunala intressena i järnvägen stora, av aktiekapitalet på 750 000 kr tecknade Lunds stad 500 000 kr och övriga landskommuner 110 000 kr.
Nedanstående bild visar H L Petersson. Trafikchef vid LReJ 1905-1910. Vid LBJ 1907-1910 samt vid BLHJ 1911-1921.
    
Som entreprenör för banbygget kontrakterades L Sandwall. Banbygget startade 1904 och bedrevs så att banan kunde öppnas för allmän trafik 27 maj 1905.
Observera att banan hade en egen slutstation i Lund, kallad Högevall hållplats, belägen strax söder om Lund central.
    När man summerade kostnaden för järnvägen kunde man konstatera att den uppgick till 1 177 809 kronor varav 168 985 kronor var kostnaden för rullande materiel.
För dessa pengar hade man fått en normalspårig 21,350 kilometer lång järnväg. Rälsen var av stål och vägde 25 kg/m, minsta kurvradie var 300 meter och största lutning 16 ‰. Största tillåtna hastighet var satt till 50 km/t.
    Det rullande materielet bestod av 2 tanklok med axelföljden C, det vill säga tre drivande axlar. Fyra tvåaxliga personvagnar och 29 tvåaxliga resgods- och godsvagnar.
   För lokens drift och underhåll hade man vid Lund Södra uppfört ett rundstall med två platser. Framför stallet hade en 12 meters vändskiva nedlagts. I anslutning till stallet fanns även ett kol och vagnhus. Den ena stallplatsen förlängdes 1915 för att ge plats åt en mindre verkstad. Hela denna driftanläggning låg i bangårdens östra ände.
I Harlösa hade man uppfört ett så kallat parallellstall med vattentorn i bangårdens östra ände. Stallet hade ett spår och utanför hade man lagt ner en 15 meters vändskiva.
BLHJ engines No 4, 5 and 2 around year 1938
LBHJ, före detta LReJ, lokstallar vid Lund Södra i slutet av 1930-talet. Loken är från vänster nummer 4 , 5 och 2. Fakta om lok 4 och 5 finns i bildtexten på bilden nedan. 
   Lok nummer 2 köptes begagnat på LBHJ-tiden från SJ 1936. Loket var ett tanklok med axelföljden 1C, det vill säga en löpaxel följd av tre drivande axlar. Det var tillverkat av Nydqvist & Holm i Trollhättan 1906 och levererades samma år till Mellersta Södermanlands Järnväg, MlSlJ, där det fick nummer 2. Vid förstatligandet av MlSlJ 1932 kom loket till SJ där det fick nummer MS 1508. Som nämnts ovan köpte BLHJ loket från SJ 1936. 1939, vid BLHJ nedläggning, såldes loket till SSA. 1957 såldes det vidare till Hököpinge för att 1963 överlåtas till Trelleborgs museum. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.


Dålig ekonomi
Redan från början visade sig järnvägen vara en dålig affär, delvis beroende på höga kostnader för vagnshyror eftersom järnvägen inte hade råd att skaffa tillräckligt många egna godsvagnar. Efterhand förbättrades dock ekonomin speciellt efter det att man började att sälja sten och grus från järnvägsbolagets egna grustäkter. Detta genererade dessutom lönsamma transporter när det sålda gruset skulle transporteras till kunden.
Södra Sandby station year 1920
Södra Sandby station vid LReJ. året är omkring 1920. Tåget är klart för avgång mot Lund Södra. Loket är nummer 1.
   Man köpte två tanklok tillverkade av Vagn- och Maskinfabriksaktiebolaget i Falun 1905. Loken hade axelföljden C, det vill säga tre drivande axlar. Loken numrerades som nummer 1 och 2. Efter bolagets övergång till BLHJ fick loken nummer 4 och 5.
   Lok 4 blev kvar vid LReJ och BLHJ under hela sin tid. det skrotades 1940.
   Lok nummer 5 såldes 1940 till Svensk Torvförädling i Sösdala. Loket skrotades 1961. Foto: Svenska Järnvägsföreningens historik 1876-1926.

Lund stads järnvägar
Huvudsakligen beroende på de ekonomiska bekymren övertogs järnvägsbolaget av Lund stad 1911. Bolaget rekonstruerades och samförvaltning med Lund - Bjärreds Järnväg (LBJ) infördes från samma tidpunkt. Från 1912 hette denna förvaltning Lund stads järnvägar.
    1918 begärde man att de båda, i Lund stads järnvägar, samförvaltade järnvägarna LBJ och LReJ skulle slås ihop till ett järnvägsbolag. Detta medgavs och från och med 1 juli 1918 uppgick de båda järnvägarna i ett nytt bolag,
Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg, BLHJ.

Hardeberga station year 1905
Hardeberga station vid invigningen 1905. Till höger i bild är i riktning mor Harlösa. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Return to page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 

 Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)© Rolf Sten
lrej_historik.htm senast uppdaterad (updated) 2005-03-10