Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

BJ, Borås Järnväg
BHJ, Borås - Herrljunga Järnväg

Av Rolf Sten

I Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift från 1926, avsnittet om BHJ beskrivs järnvägens sträckning och dess omgivningar med dessa ord (Description of the line and its surrorundings):

"Borås - Herrljunga järnväg, 42 km.

Från Borås Övre, föreningsstation med Varberg-Borås järnväg, går banan, sedan den lämnat det egentliga stadsområdet, huvudsakligen genom skogsmark, norrut förbi Sjöbo och Öresjö anhalter till Skogsryds anhalt, vid vilken en sommarrestaurant är belägen. Strax före ankomsten till denna passeras den s. k. Rävsrydsbanken, den enda större järnvägsbanken på hela linjen.

Utsikt från linjen vid Skogsryd Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.
Utsikt från linjen vid Skogsryd Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

Banan går från Skogsryd helt nära Öresjö. Över sjön, som i väster begränsas av ett skogklätt berg av imponerande höjd och brant stupande ned i vattnet, har man från järnvägen en särdeles betagande utsikt. Här ligger Öreberg med "Gyltas grotta", bekant genom Herman Bjurstens roman med samma namn. Efter att ha passerat Sparsörs anhalt går banan en sträcka helt nära sjön och huvudsakligen genom skog till Fristads station. Litet varstädes på vägen mellan Borås och Fristad ligga sommarvillor tillhöriga familjer i Borås.

Utsikt från linjen över Öresjön
Utsikt från linjen över Öresjön. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

   Å den f.d. lägerplatsen för Älvsborgs regemente är nu en folkhögskola förlagd. Platsen har en del industrier, bland vilka må nämnas Borås spetsfabrik.
   De vackraste partierna av banan ligga mellan Borås och Fristad. Genom en tämligen glest bebyggd trakt går järnvägen därefter över eller förbi sanka ängsmarker och hagar ända till Borgstena station och därifrån genom blandad furu- och lövskog till Mollaryds anhalt. Sedan denna lämnats, sträcker sig på högra sidan den vackra Mollasjön, vars strand banan ett stycke följer. Terrängen, som genomlöpes, är mycket stenbunden och glest bevuxen. Banan fortsätter förbi Torpåkra anhalt över de s.k. Långmaderna fram till Ljungs station, går därifrån vidare över ljunghedar och moras i en utkant av de ur natursynpunkt föga tilltalande Svältorna. Anhalten Brobacken passeras. Genom ett flackt men dock något gästvänligare landskap når banan fram till Herrljunga station, föreningsstation med västra stambanan och Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga järnväg. Det första stationshuset, en helt liten stuga, finnes ännu kvar och har uppställts i närheten."

BHJ första stationshus i Herrljunga.
BHJ första stationshus i Herrljunga. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
bhj_beskrivning..html senast uppdaterad
2004-03-14