HOME
INDEX

632     Malmö - Tomelilla

FÖREGÅENDE
LISTA
(Malmö) - Östervärn - Staffanstorp - (Dalby) - Sjöbo - (Tomelilla)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringM (Malmö C) v 0,000 3 1856-12-01 Malmö C 3 se Södra stambanan
             
Övn Östervärn 1,900 4 1892-12-21 stn, ansl MGJ, MKontJ. † 1992-01-01, BI 1995; Ny pendeltågsstn P 2000-06-13
Ldv

Lundavägen

1,900 4 1915-12-01 stn, ansl MGJ, MKontJ. lp 1953-06-10. † 2006-06-12
Öfg Östra Fäladsgatan   4,000  1959-05-31 sipl, A
  Inre Ringvägen   4,600   bro 118 m
Sg/Sege Sege v 6,000 4 1892-12-21 stn, T lp 1970-09-27, I lp 1975-06-30, †1989-09-24; IL
  Yttre Ringvägen   7,900   bro 86 m, över motorväg E6
N/Nå Nordanå h 8,6008 1892-12-21 stn, †G 1966-08-01, I hlp 1967, †1969-01-01, BI 1977
Df/Dju Djurslöv v 11,400 8 1892-12-21 stn, hlp 1960, hp 1962, †1969-06-01
Djurslöf
Foo Foodia 12,700 1971-09-21 ssp; IL
Saf Staffanstorp v 15,500 16 1875-07-26 se Lund–Trelleborgs järnväg
Båp Brågarp 17,100 1967 ssp 1967; industriområde; IL
KK/ye Kyrkheddinge h 19,200 20 1892-12-21 stn, hlp 1959, hp 1962, †1969-06-01
Dby (Dalby) v 24,700 50 1892-12-21 stn, †P 1970-09-27, I lp 1984, †1987-04-01
Önv Önneslöv v 27,200 73 lp, †1987-04-01
Önneslöv stenkross 27,300 1893-09-22 ssp, lp, ssp ~1925; fd Önneslövs stenkross
B, Bp/Bjp Björnstorp v 29,200 65 1893-09-22 stn, hlp 1964, †1970-09-27
W/Vöd Veberöd h 35,400 36 1893-09-22 stn, †P 1970-09-27, †1973-09-01, BI 1974
          40,9 Västra grustaget grp, BI
KKs/så Klostersågen v 41,700 34 1908-07-01 stn, hlp 1954-12-01, T hp 1968-01-01, I hp 1968, †1970-09-27
Ö Öveds kloster 41,700 34 - -
Ö Övedskloster 41,700 34 1893-09-22 stn
  Skarrie   43,000   grp, BI, ssp, BI; fd Östra grustaget, Bränslekommissio- nens lastplats 1919-10-01–1921-05-31; även säsongtrafik betor.
Sj/Sjo Sjöbo v 48,500 51 1893-09-22 stn, †P 1970-09-27, †1981-06-01; ansl LKSJ
S/Söbg Sövdeborg h 53,700 39 1893-09-22 st, hlp 1938, hp ~1965, †1960-06-01
Söfdeborg  
E/Edl Eriksdal h 57,100 38 1893-09-22 stn, T hlp 1964, I hlp 1964-11-16,
Hd/Höd Högestad h 62,300 30  1903-05-01 hlp 1938, lp 1970-09-27, †1981-06-0, †1969-06-01, BI 1971;
L Lyckås 62,300 30 1893-09-22 stn
Tli (Tomelilla) h 69,300 66 1865-12-01 69,3 Tomelilla

Delkarta utvisande de olika järnvägsbolagens bandelars inbördes förhållande i sydöstra Skåne.
Delkarta utvisande de olika järnvägsbolagens bandelars inbördes förhållande i sydöstra Skåne


Malmö–Tomelilla järnväg (MöToJ)

Malmö hade tidigare fört en relativt försiktig järnvägspolitik men kring 1890 blev det annorlunda.
Med en bana österut erövrades stora delar av Lunds och Ystads gamla handelsomland. Intressenter var i vanlig ordning kommuner som järnvägen genomlöpte och inte minst ett antal storgods.
Valet av ändpunkt i öster diskuterades länge men möjligheten att knyta an till Simrishamn–Tomelilla järnväg fällde utslaget.
MöToJ:s tillkomst sammanföll ungefärligen med det skånska jordbrukets produktionsomläggning och gjorde att mejeriprodukter, slaktdjur och sockerbetor blev viktiga frakter.

Koncession 1891-11-20.

Längd 69 km.

Spårvidd 1435mm .

Förvaltningsort Malmö.

Trafikförändringar
1892-12-21 *Malmö C–Dalby, 25 km, allmän trafik.
1893-09-22 *Dalby–Tomelilla, 44 km, allmän trafik.

Nollpunkt
Malmö.

Anmärkning
Malmö–Östervärn, 2 km, ägdes tillsammans med Malmö–Genarps järnväg efter dennas start 1894
MöToJ förvärvade 1896-07-01 CTJ och bildade (även om bolaget behöll sitt gamla namn).
Se nedan och bandel 634.  Malmö–Simrishamns järnväg (se härefter dessa, där även trafikplatsdata redovisas).

Malmö–Simrishamns järnväg/ar (MSJ)
MSJ uppstod genom fusion 1896-07-01 av Malmö–Tomelilla järnväg (se ovan) och Simrishamn–Tomelilla järnväg, se bandel 634).
I konkurrens med främst Lund och Ystad men även Landskrona utvidgade Malmö sitt handelsområde åt öster och nordöst – Simrishamn var ingen rival utan en underordnad bundsförvant. Sämre tider infann sig dock innan den planerade banan till nordöstra Skåne hann fullbordas.
Bland godset märktes fisken från östkusten förutom de vanliga jordbruksartiklarna, inklusive betor. Stentrafiken på den västligaste delen föranledde en sen insats av ånglok.
På 1970-talet valde SJ att satsa på den sydliga linjen via Ystad så förbindelsen med Simrishamn bröts.
Den gamla CTJ-sträckan har nu tät persontrafik medan godstrafik Malmö–Staffanstorp saknas trots upprustat spår.

Koncession 1906-09-21 Dalby–Bjärsjölagård.

Längd Totalt 121 km.

Spårvidd 1435 mm.

Förvaltningsort Malmö.

Ägare
Malmö–Tomelilla Järnvägs AB till 1920-03-05, då ändrat till Malmö Järnvägars AB.

Trafikförändringar
1910-10-26 *Dalby–Skartofta, 22 km, allmän trafik.
1911-10-10 *Skartofta–Bjärsjölagård, 3 km, allmän trafik.
1955-06-10 †Harlösa–Bjärsjölagård, 11 km, all trafik (behovsgodståg från 1948-05-09) och Dalby–Bjärsjölagård, 25 km, persontrafik.
1956 †Harlösa–Bjärsjölagård, resttrafik (sockerbetor).
1970-09-26 †Lundavägen–Tomelilla, 67 km, persontrafik (kraftigt neddragen 1967-05-28, annonsering i busstidtabell från 1970-05-31).
1974-06-17 † Önneslöv–Sjöbo, 22 km, godstrafik.
1981-06-01 † Sjöbo–Tomelilla, 21 km, godstrafik (behovsgodståg 1979-06-11).
1982-06-29 † Dalby–Harlösa, 14 km, godstrafik de facto (formellt 1983-04-01).
1987-04-01 † Staffanstorp–Önneslöv, 10 km, allmän godstrafik.
1987-11-03 † Staffanstorp–Dalby, 8 km, resttrafik.
1992-01-01 † Östervärn stn, godstrafik.

Samband Ingick i Malmö järnvägar (se dessa).

Trafik
a) Säsongspersontrafik Simrishamn–Simrishamns hamn (Bornholmsbåten), 1 km, bedrevs 1910–1914, 1929–1939 och 1954–1972.
b) 1967-05-28 började persontrafiken Malmö–Simrishamn omledas via Ystad med tågbyte eller tågvändning i Tomelilla. Omläggningen helt genomförd 1970-09-27.

Trafikuppehåll
1985-06-02–09-02 Tomelilla–Simrishamn på grund av banupprustning.
1990-01-08–1991-09-29 samma sträcka, godstrafik.
1997-05-02–1998-01-04 Lundavägen–Brågarp på grund av trafikbortfall.

Omläggning
a) 1915-12-01 flyttades utfarten från Östervärn vid anläggandet av SJ:s och MSJ:s nya verkstäder. MSJ övertog samtidigt f.d. Malmö–Kontinentens järnvägs spår Malmö–Östervärn.
b) 1953-06-10 anslöts till f.d. MSJ till Lundavägen stn. Den egna infarten till Malmö C revs.

Förstatligad 1943-01-01

Fjärrblockering
1981-05-25 Lundavägen stn; Malmö, lokal fjärrstyrning.

ATC 1988-01-18 Lundavägen stn.

Upprivning
Veberöd–Sjöbo obekant, Harlösa–Bjärsjölagård 1957, Simrishamns hamnspår 1973, Dalby–Harlösa 1984, Sjöbo–Högestad 1990, Staffanstorp–Önneslöv 1992, Östervärn stn 1995.

Nollpunkt
Malmö för Malmö–Tomelilla. För Dalby–Harlösa Malmö under MSJ-tiden, sedan Dalby.

Anmärkning
a) Avsikten var att fortsätta linjen från Bjärsjölagård till Kristianstad och Blekinge, varför Malmö stad som huvudintressent i MSJ ägde aktiemajoriteten i Östra Skånes järnvägar 1919–1933.
Planerna ströks dock ur bolagsordningen 1924.
b) Stort spårupprustningsbehov Dalby–Harlösa vägdes in i nedläggningsprocessen.
c) Turisttrafik med trampdressin Högestad–Tomelilla och sedan 1996 Björnstorp–Veberöd.
d) Sträckorna Tomelilla–Simrishamn och Malmö–Staffanstorp var länsjärnvägar 1988-07-01–2002-03-31, den senare för godstrafik.

Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
- Göran Lavesson, Tom Persson & Göran Thomasson, Simrisbanan på senare år, 1982
- Gert Åkesson, Staffanstorp – järnvägsknuten på slätten, 1985
- MSJ-sträckan Tomelilla–Simrishamn (tidigare benämning Österlenbanan) ingår från 2004 i Ystadbanan, se vidare denna
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
- Tåg, 1998 nr 9
T- åg, 1999 nr 6

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /  Kjell Byström
Uppdaterad 2021-04-17 Rolf Sten