HOME
INDEX

616     Landskrona - Eslöv

FÖREGÅENDE
LISTA
Landskrona - Billeberga - (Teckomatorp) - (Eslöv)
NÄSTA 

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringLk Landskrona v 10,600 2 1865-08-01 stn, † P 2000-01-07; nu trafikalt vid sidolinje; hamnspår; ansl LEJ
Lkgb Landskrona godsbangård   10,600 2 2000-06-13 gbg
Landskrona hamnbana
Landskrona hamn
Öigt Östra Infartsgatan   9,200   1953 sipl, A 1959-05-31; endast östgående tåg
Örja Örja   7,900     sipl b1950t, A 1959-05-31
Asm Asmundtorp grp v 3,900 17 1865-08-01 Asmundtorps grusgrop grp; fd Råga Hörstads grusgrop
A/Asm Asmundtorp   3,100 17 1865-08-01 stn, hlp 1964, T hp 1973-06-18, †1 975-06-01, BI 1978
B/Bib Billeberga h 27,500 22 1865-08-01 stn, † P 1983-01-09, † 1983-10-01, *P 1986-06-01
Tp (Teckomatorp) v 265,800 29 1865.08.01 hp, stn 1886-09-18, † G 1989-09-24; ansl L&HJ
Mar Marieholm h 38,200 37 1865-08-01 stn, † G 1974-01-01, † 1982-09-01, BI 1983-12-19
Trollenäs v 43,400 54 1865-08-01 stn, hlp 1963, † 1967-05-27
Stabbarp 46,700 1873 lp, hlp 1890-10-01, lp 1898-10-01,† b1900t; småbana Stabbarps gruva
E (Eslöv) h 48,400 66 1858.08.04 48,4 Eslöv 66

Landskrona & Helsingborgs järnvägar (L&HJ)

De två bolagen Landskrona–Eslövs järnvägs AB och Helsingborg–Landskrona–Eslövs järnvägs AB, förankrade i respektive först nämnda stad, drev till en början med betydande slitningar sina bandelar som en enda järnväg med gemensam förvaltning.
Eftersom de båda banorna var de första till sin huvudort fick de en stark position och hade god ekonomi under hela privatbanetiden, vilket skapade resurser för utveckling.
Persontrafiken var betydande och som för andra skånska slättbanor gav bettransporterna goda intäkter. En rivalitet mellan bolagen kvarstod ännu vid förstatligandet då de drev förhandlingar var för sig.
Under senare decennier har de båda linjernas ställning förändrats. Landskrona–Eslöv har full trafik bara på en kort delsträcka medan ett stycke är upprivet och ett närmast ligger som reserv.
Helsingborg–Billeberga har efter Västkustbanans ombyggnad fått en andrarangsroll men relativt tät persontrafik och återställda mellanstationer.

Koncession
1864-03-15 Landskrona–Eslöv, plan fastställd.
1864-04-04 Helsingborg–Billeberga, plan fastställd.

Längd Totalt 60 km.

Förvaltningsort
1865–~1885 Helsingborg, ~1885–1938 Landskrona (viss personal i Helsingborg), 1938 Helsingborg.

Trafikförändringar
1865-04-09 *Helsingborg–Billeberga, 28 km, provisorisk godstrafik.
1865-04-24 *Landskrona–Eslöv, 32 km, provisorisk godstrafik.
1865-06-24 *Helsingborg–Ramlösa. 4 km, provisorisk persontrafik.
1865-08-01 *hela nätet, allmän trafik.
1968-05-12 †Helsingborg–Eslöv, 50 km, lokal persontrafik.
1982-06-12 †Landskrona–Billeberga, 11 km, persontrafik de facto (formellt 1983-07-01).
1983-01-01 †samma sträcka, godstrafik de facto (formellt 1983-07-01).

Samband
Under statliga bolagets tid sköttes förvaltningen av Helsingborg–Hässleholms järnväg.

Trafik Helsingborg C–Ramlösa, 4 km, trafikerades även av Helsingborg–Hässleholms järnväg.

Omläggning
1965-05-30 ny infart, 3 km, till Landskrona och ny anslutning till f.d. Landskrona–Kävlinge järnväg på grund av motorvägsbygge.

Förstatligad 1938-07-01 statligt bolag, till SJ 1940-07-01.

Elektrifiering
1943-11-01 Helsingborg–Ramlösa, i samband med elektrifieringen av f.d. HHJ.
1944-02-01 [Eslöv]–[Ramlösa], 45 km.
1949-01-01 Landskrona–[Billeberga].

Dubbelspår 1916-07-01 Helsingborg–Ramlösa (dubbelspårsdrift 1921-06-01).

Fjärrblockering
1979-01-15 Helsingborg stn, lokal fjärrstyrning; Helsingborg gbg.
1987-04-15 (Helsingborg gbg)–(Teckomatorp); Malmö.

ATC
1983-01-10 (Helsingborg gbg)–(Billeberga)–(Teckomatorp).
1983-02-07 Eslöv stn.
1983-12-05 Teckomatorp stn.
1983-12-27 [Teckomatorp]–[Eslöv].
1986-11-10 Billeberga stn.
1989-06-12 Helsingborg gbg–Helsingborg C ”gamla”.

Upprivning Landskrona–Billeberga 1992.

Nollpunkt
L&HJ: Billeberga för Helsingborg–Billeberga, Eslöv för Landskrona–Eslöv.
SJ: Helsingborg C för Helsingborg–Billeberga, Billeberga för Landskrona–Billeberga, Eslöv för Eslöv– Billeberga.

Anmärkning
a) Enda spårkontakten med Landskrona–Ängelholms järnväg var i Landskrona – LEJ gick över L&HJ på bro vid Ottarp.
b) Västkustbanan slutade persontrafikera Helsingborg C 1902-05-01 men överföring av personvagnar till färjan fortgick till 1978. Färjeöverföringen av godsvagnar bröts 1986-11-01 då ett nytt godsfärjeläge öppnades i Helsingborgs sydhamn.
c) Eldrift planerades 1920 och åter 1936. Bolagen skulle vid det senare tillfället bygga fasta anläggningar men SJ hålla med dragkraft.
d) Ett godstågsspår Helsingborg V–Ramlösa driftsattes 1916-07-01. Det betraktades under en period fram till 1954-06-10 som linjespår (se även Helsingborg–Råå–Ramlösa järnväg).
e) 1991–2001 ingick Helsingborg–Eslöv i Västkustbanan men Ramlösa–Eslöv blev sedan Rååbanan (se nedan). Teckomatorp–Eslöv är tills vidare närmast ”reservbana” med varierande antal genomgångståg efter årligt behov.
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Björn Taube, Helsingborgs Järnvägars historia, 1, 1943
Alf Åberg, Konsul P Olsson, 1953
Gunnar Sandin, ”99 års bangårdselände och dess slut”, Spår 1991
Tåg 9/1991 (temanummer om Helsingborg)
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-04 Rolf Sten