Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 ULJ, Uppsala - Länna Järnväg

Av Rolf Sten

Snabbfakta Uppsala - Länna Järnväg, (facts about ULJ) (1999-11-20)


Vid ett sammanträde i Uppsala den 11 oktober 1873 uppdrogs åt Ingenjören Söderlind och kaptenen Godenius att göra en kostnadsberäkning och upprätta ritning och plan över en smalspårig järnväg, 891mm, mellan Uppsala och Länna.
    Detta presenterades på ett sammanträde den 20 november 1874. Kostnaden var beräknad till 480000 kronor.
    Beslut fattades att bilda Uppsala - Länna järnvägsaktiebolag. Man beslutade även om bolagsordningen. Denna godkändes den 4 december. Aktiekapitalet skulle vara 500000 kronor.
Koncession söktes och den beviljades 15 januari 1875.
    Arbetena med banan började i april 1875 under ledning av K F Godenius och senare löjtnanten E Pogiant.
Den november 1876 kunde 21 kilometer långa järnvägen öppnas för allmän trafik. Man kunde konstatera att byggnadskostnaden uppgick till 602 267 kronor och 23 öre.
    Rälsvikten var 14,32 kg/m, Största tillåtna hjultrycket 4,5 ton och störta tillåtna hastighet var bestämd till 30 km/t
Lenna station 1879
Länna (Lenna) station 1879. Loket är troligen nummer 1 "UPSALA eller 2 "LENNA". Foto från Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift 1926. 

    I svensk järnvägsstatistik från 1878 beskrivs banan enligt följande:
"Vid Upsala utmynnar en smalspårig, kortare järnväg från Lenna bruk i Närdinghundra härad af Stockholms län, Upsala - Lenna jernväg, tillhörig det liknämnda järnvägsaktiebolag, som den 15 januari 1875 erhöll concession å anläggningen. Jernvägen har sedan 5 november 1876 trafikerats vid stationerna Lenna, Marielund (0.7 mil), Bärby (1.0 mil) och Upsala 82.0 mil). Hållplatser finnas dessutom vid Gunsta emellan Marielund och Bärby samt vid Årsta emellan Bärby och Upsala. Banan har hugnats med 30,000 kronors låneunderstöd af statsmedel, anvisade å Handels- och Sjöfartsfonden."
    Inför öppnandet av Lenna - Norrtälje Järnväg (LNJ) tecknades ett samtrafiksavtal mellan de båda banorna.
    1905 skaffade sig Stockholm - Rimbo Järnvägsaktiebolag aktiemajoritet i Uppsala - Länna järnvägsaktiebolag. Banan arrenderades ut till Stockholm - Rimbo Järnvägsaktiebolag från den 8 juli 1905 vilka från detta datum kom att sköta trafikeringen.
    Några år senare, 1908, köptes Uppsala - Länna järnvägsaktiebolag av Stockholm - Rimbo Järnvägsaktiebolag och kom därefter att helt uppgå i SRJ.

ULJ snowplough
Uppsala - Länna Järnvägs snöplog. Foto från Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift 1926. Källor:
Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Järnvägsdata samt Svensk järnvägsstatistik.

Till sidans början. To page top  

  Return to ULJ table of content
  Returtåg till ULJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
ulj_fakta.html senast uppdaterad 3 september 2003 av Rolf Sten