Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

 SCJ, Sölvesborg - Kristianstads Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

SCJ, Sölvesborg - Kristianstads Järnväg
Sölvesborg station year 1890
Sölvesborg station på 1890-talet. Till vänster i bild är i riktning mot Kristianstad. Foto: Samling Stig Nyberg.

29 september 1865
bildades ett bolag som skulle bygga en järnväg mellan Kristianstad och Sölvesborg. Ett järnvägsförslag hade utarbetats av majoren C L Adelsköld. Järnvägen skulle bli normalspårig och aktiekapitalet skulle uppgå till 1 400 000.
    Aktieteckningen gick mycket trögt varför man på ett sammanträde 26 augusti upplöste bolaget och bildade ett nytt bolag med andra förutsättningar. Anläggningskostnaden blev lägre och man skulle inte ha någon egen rullande materiel
Ändringarna godkändes den 21 oktober 1871 varefter man genast ansökte om statsbidrag till banans anläggande.
     Ansökan avslogs varför man blev tvungna att omarbeta järnvägsförslaget.
Nya planprofiler och detaljritningar på en normalspårig bana utarbetades av L G Ståhle. Koncession beviljades 16 februari 1872 men trots ändringarna beviljades man inte statsbidrag till banbygget.
     Ännu en gång omarbetade Ståhle järnvägsförslaget. Även denna gång med kravet att reducera byggnadskostnaderna. Nu föreslogs en bana med spårvidden 2,7 engelska fot.
Greve A K Trolle-WachtmeisterDen 10 juni bildades Sölvesborg - Christianstads Jernvägsaktiebolag (SCJ). Den första styrelsen bestod av hovrättsrådet G Bergenstråle, rektorn F W Dahl, häradsdomaren A E Charpentier, landstingsmannen H Larsson i Fjälkinge, landshövdingen greve A K Trolle-Wachtmeister, fabrikören J F Liljedahl samt grosshandlaren S Holm.
Järnvägens första trafikchef blev G Frykman.

   

Ett av styrelsens första uppdrag blev att fastställa banans spårvidd.
Vid bolagsstämman 28 juni 1873 meddelades att Kunglig Majestät hade godkänt alla ändringar och att spårvidden skulle bli 3,59 engelska fot, 1067 mm. Valet av denna spårvidd skedde mot bakgrunden att den blivande banan mellan Karlshamn och Vislanda skulle byggas med 1067 mm spårvidd.

     Bolaget avtalade med två danska entreprenörer, L Petersen och J David. Dessa skulle för 940 000 kronor överlämna : "järnvägen i komplett skick färdig att trafikeras samt med rullande materiell bestående av 2 lokomotiv om 13 tons vikt, 9 passagerarevagnar och 25 godsvagnar. Skenorna av järn skulle väga 38 eng. skålp. pr löpande yard med en längd av 21 eng. fot. De större broarnas överbyggnader skulle utföras av trä. Järnvägen skulle vara fullt färdig den 30 sept. 1874."
    Den 30,6 kilometer långa järnvägen började trafikeras 1 maj 1874. Den högsta tillåtna hastigheten var då satt till 30 kilometer i timman.
    Banans två första lok levererades 1873. Det var tanklokomotiv med axelföljden 1 B, det vill säga en löpaxel följd av två drivande axlar. Loken var tillverkade av engelska firmor. Lok nummer 1 av Avonside och lok 2 av Manning Wardle. Lok 1 döptes till "SÖLVE och lok 2 till "GERDA". Lok nummer 2 fick nytt namn i och med att lok nummer 3 levererades 1875. Det nya namnet blev "FINN".
   1875 levererades ytterligare ett lok. Även detta var ett tanklok med axelföljden 1 B tillverkat av Avonside. Loket numrerades som nummer 3 och fick överta namnet "GERDA" från lok nummer 2.
SCJ steam engine ""GERDA" year 1875.Vidstående bild visar SCJ lok nummer 3 "GERDA" år 1875. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.
   1888 köptes ytterligare ett tanklok med axelföljden 1 B. Det här loket var begagnat och kom ursprungligen från Sundsvall - Torpshammars Järnväg, STJ. Loket var tillverkat av Saint Léonard 1874 och hade vid STJ nummer 4 och namnet "SUNDSVALL". Vid SCJ numrerades loket som nummer 4 och fick namnet "WALJE".
   1899 levererades ännu ett tanklok med axelföljd 1 B. Den här gången var det Ljunggrens i Kristianstad som fick stå för leveransen. Loket numrerades som nummer 5 och fick namnet "TROLLE-LJUNGBY".
     1903 var det dags igen. Två nya tanklok, den här gången med axelföljden 1 C, levererades från Ljunggrens. Loken numrerades som nummer 6 och 7 och fick inga namn. Det här var den sista lokleveransen till SCJ.

     Bolagets ekonomi blev inte speciellt bra åren efter öppnandet. 17 oktober 1877 beslöt man på en extra bolagsstämma att upplösa bolaget. 18 maj 1878 fullföljdes detta genom att ett nytt bolag tog över verksamheten, Sölvesborg - Christianstads nya Jernvägsaktiebolag. Bolagsordningen fastställdes 29 juni 1878.

      1884 förbereddes ett nytt bolag som skulle bygga en järnväg mellan Sölvesborg och Karlshamn. Bolaget kom att bildas med namnet Västra Blekinge Järnvägar (VBlJ). Dess interimsstyrelse inkom till SCJ med en begäran att SCJ skulle teckna aktier för 100 000 kronor kontant. Vidare ville man att SCJ skulle övertaga obligationer för 70 000 kronor. Båda dessa framställningar godkändes av SCJ.
    18 juni 1888 gick VBlJ i konkurs vilket till en början blev en belastning på SCJ:s ekonomi. Ekonomin förbättrades dock avsevärt när man fick sin fordran på 70 000 kronor från VBlJ:s konkursbo utbetald.
Sökvesborg year 1904. Train from MBlJ
Norra utfarten från Sölvesborg 1904. Persontåget är ett MBlJ-tåg som är klart för avgång mot Karlshamn. Tågbesättningen poserar för fotografen. Till höger i bild är i riktning mot Kristianstad. Foto: Samling Stig Nyberg.

       December 1904 fick SCJ en invit från Kristianstads - Hässleholms Järnväg (CHJ). Man var intresserad av att köpa SCJ och bygga om den till normalspår.
Strax efteråt kom en invit från Mellersta Blekinge Järnväg (MBlJ). Man ville köpa in SCJ och införliva banan med sin. MBlJ spårvidd var densamma som SCJ, 1067 mm.
Trots att CHJ bjöd 25 000 kronor mer beslöt SCJ att sälja järnvägen till MBlJ för 1 675 000 kronor.
24 november 1905 köptes SCJ av MBlJ. Övertagandet skedde 1 januari 1906.
Vad hände sedan? Se MBlJ i fortsättningen.
Kristianstad goods yard year 1924
Bilden visar godsbangården i Kristianstad omkring år 1924. Andra, tredje, fjärde och femte spåret från vänster tillhörde SCJ (BKB). Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.

Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Svensk järnvägsstatistik samt järnvägsdata.

Till sidans början. To page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to SCJ table of content
  Returtåg till SCJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
scj_fakta.html senast uppdaterad
2005-10-28