Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden

Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg

Av Rolf Sten

URJ, Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg
I
och med att Köping - Uttersbergs järnväg ( KUJ) öppnades för trafik 1866 minskades transportvägen avsevärt för de bruk som låg ovanför Hedströmmen, till exempel Skinnskatteberg och Baggå. I stället för att transportera på landsväg eller vattendrag till Köping var det nu bara 12 kilometer landsväg från Riddarhyttan till Uttersbergs järnvägsstation.
  Bruksägaren C J Ohlsson Dåvarande ägaren till Riddarhyttan bruksägaren C J Ohlsson (se bild till vänster) var en av de pådrivande krafterna för byggandet av KUJ. Nu när det var klart arbetade han med planer på en fortsättning av KUJ till Riddarhyttan. Han var angelägen om att få direkt järnvägsanslutning till sina bruk. Tyvärr hann han inte få uppleva sina planers förverkligande då han avled 1876.
   Hans arvingar som bildade Riddarhytte Aktiebolag ville emellertid förverkliga de tidigare planerna. 1877 presenterade dom ett förslag för KUJ. Detta gick ut på att Riddarhytte AB erbjöd sig att bygga och utrusta en järnväg från Uttersberg till Riddarhyttan, beräknad kostnad 326 000 kronor. Järnvägen skulle därefter överlämnas med full äganderätt till KUJ för en köpeskilling på 100 000 kronor. Kravet var att KUJ skulle trafikera banan med ett dagligt tåg i vardera riktningen. Av någon outgrundlig anledning uppsköt styrelsen för KUJ detta ärende och erbjudandet från Riddarhytte AB förföll.

Banan byggs och invigs
Riddarhytte AB beslöt att i alla fall bygga järnvägen. Koncession söktes och den beviljades 7 mars 1879.
    Banbygget startade omedelbart under ledning av ingenjören J. Nilsson och den 1 augusti 1880 kunde den 12 kilometer långa Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg (URJ) öppnas för allmän trafik.
När man summerade alla kostnader för byggandet av järnvägen kunde man konstatera att dessa uppgick till 274 600 kronor.
  För dessa pengar hade man fått en 12 kilometer lång bana med spårvidd 1093 mm.
Banan hade belagts med stålräls som vägde 17,2 kg per meter, minsta kurvradie var 297 meter och största lutning uppgick till 16,67 ‰. Största tillåtna hastighet var 32 km/t

Engine No. 1 "KÖPING" at the old station in Riddarhyttan
Bilden ovan visar ett tågsätt vid Riddarhyttans gamla station och är troligen tagen i början av 1900-talet. Loket är troligen KUJ lok nummer 1 "KÖPING" tillverkat av Munktells 1864. Foto ur Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

   
Den rullande materielen bestod av 20 godsvagnar och ett ånglok. Loket var tillverkat 1879 av Nydqvist och Holm i Trollhättan. Det var ett tanklok med axelföljden C (tre drivande axlar). Loket numrerades som nummer 5 och fick namnet "RIDDARHYTTAN".
För lokets underhåll uppfördes i Riddarhyttan 1880 ett så kallat parallellstall med spår för ett lok, en vändskiva på sex meter samt ett vattentorn. Väster om stationshuset uppfördes en vattenhäst samt ett kolbås.
  Efter sammanslagningen med KUJ byggdes 1911 i bangårdens östra ände ett rundstall i tegel med en stallplats. Vattentornet vid det gamla stallet påbyggdes och fick en större cistern. det nya stallet utökades med en plats 1927 och samtidigt uppfördes ett nytt kolbås.
Vid nya stallet byggdes 1929 ett nytt pumphus och och året därpå uppfördes ett nytt fristående vattentorn.
Det nya stallet revs 1972.

KUJ trafikerar
I ett avtal med KUJ kom man överens om att KUJ skulle sköta banans trafikering.
  När statsbanan Örebro - Krylbo byggdes kom den att korsa URJ några kilometer söder om Forshammar. För URJ var naturligtvis detta mycket positivt. Här kunde man till en låg kostnad få anslutning till SJ.
Drawing Krampen   Man sökte koncession för ett anslutningsspår från URJ vid Uggelfors till Krampens station vid Statsbanan. Sträckan var 2 kilometer.    Koncessionen beviljades 27 oktober 1899 och 1 april 1901 kunde det nya förbindelsespåret öppnas för allmän trafik.

Försäljning till KUJ
Sedan många år hade förhandlingar förts om ett samgående mellan URJ och KUJ. I slutet av 1910 hade man kommit så långt att ett avtal om försäljning till KUJ var klart. 1 januari 1911 övertogs URJ av Köping - Uttersbergs Järnvägsaktiebolag. Köpeskillingen var 110 000 kronor.
   I och med detta bytte de båda järnvägarna sina namn till det gemensamma KURJ, Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg.


Till sidans början. To page top  

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to KURJ table of content
  Returtåg till URJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
urj_fakta.html senast uppdaterad 6 februari 2004