Return to previous page? Click at the picture
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

BKB, Blekinge Kustbanor

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

I Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift från 1926, avsnittet om BKB beskrivs järnvägens sträckning och dess omgivningar med dessa ord (Description of the line and its surrorundings):

Blekinge kustbanor, linjen Kristianstad - Karlskrona, 132 km., linjen Sölvesborg - Hörviken, 16 km., linjen Sandbäck - Olofström, 17 km., och linjen Ronneby - Ronneby redd, 4 km.

Kristianstad - Karlskrona, 132 km.
Kristianstad station year 1947
På personbangården i Kristianstad hade BKB två spår som slutade mot en stoppbock. Ett BKB-tåg syns på det ena spåret och några vagnar skymtar på det andra. Foto på 1940-talet, Sveriges Järnvägsmuseum.

Från Kristianstad, föreningsstation med Kristianstad - Hässleholms och Östra Skånes järnvägar, gå Blekinge kustbanor genom bördig men flack slättbygd förbi Fjälkinge station till Bäckaskogs station, som är en lämplig utgångspunkt för utflykter till Bäckaskogs och TrolleLjungby slott. Nära Gualövs station blir Ivösjön med Ivön och Ivöklack synlig, och vid Bromölla, i vars närhet Ivö cementfabrik och Ivö chamotteverk ligga, kunna båtar till Ivön erhållas. Under några minuter följer härpå ett enformigt stenbundet landskap, som nära gränsen mellan Skåne och Blekinge plötsligt övergår i typisk, leende blekingenatur. Sissebäcken överfares, och man är vid Valje inne i Blekinge. Här ligger ett flertal sommarvillor, och trakten motiverar synnerligen väl, att epitetet »Sveriges trädgård» tillagts Blekinge.

Sölvesborg station year 1937
Sölvesborg station omkring 1937. Rälsbussen på bilden var BKB:s första och levererades från Motala verkstad 1936. Den trafikerade främst linjerna Sölvesborg - Hörviken och Sandbäck - Olofström. Bortåt i bild är i riktning mot Kristianstad. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Från Sölvesborg, föreningsstation med Sölvesborg – Olofström - Älmhults järnväg och bekant för sitt slott och sin slottsruin, leder en bibana ut till Listerlandet med Hälleviks badort och Hörvikens fiskläge.

Järnvägen fortsätter genom östra delen av Sölvesborgs stad samt förbi Ryssbergets skogklädda höjder och en vidsträckt myr, Väsan. Vid Ryedals hållplats vidtager åter den typiska blekingenaturen, vilken därefter fortsätter nästan hela vägen till Karlskrona. Från Sandbäcks station leder en bibana norrut till Olofströms stora fabriksanläggningar. Vattendrag, lövskogar, trädgårdar och åkrar avlösa varandra i rask följd, och vid Mörrums station övergår järnvägen Mörrumsån, i vilken staten har ett givande laxfiske. Trakten är rik på lättbearbetad sten, och betydande stenexport äger rum från såväl den sistnämnda stationen som den följande stationen Vekerum och Horsaryds hållplats.
 

Karlshamns station omkring 1940
Karlshamns station omkring 1940. Tåget är ett Karlshamn - Vislanda - Bolmentåg draget av KVBJ lok nummer 14. Bortåt  i bild är i riktning mot Sölvesborg respektive Vislanda. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Karlshamns station är föreningsstation med Karlshamn – Vislanda - Bolmens järnväg. Staden Karlshamn driver ganska stor handel och har ett flertal betydande industriella anläggningar. Sockerfabriken, förut L. O. Smiths gamla brännvins bränneri, och Reymersholms stora oljefabriker synas vid hamnen. Järnvägen är framdragen genom stadens gator och hamnområde med vacker utsikt över Karlshamnsfjärden. Sedan Trensums station och Elisbergs hållplats passerats, synes Årydsdalen, och därefter följa berg och dalar förbi Märserums och Kullåkra stationer, båda med betydande stenindustri. Bräkne-Hoby station är belägen på Bräkneåns sandås fyllda slättland. Trakten är mycket rik på fornminnen, och av industriella anläggningar märkas hästskofabrik, träförädlingsfabrik, stenhuggerier m. m. Kort därpå passeras den djupa, i folksägnerna illa beryktade men vackra Härsjön och Härsjöns station, efter vilken följer en nejd, där bergbackar omväxla med skogar och åkrar. Bredåkra station är föreningsstation med Bredåkra - Tingsryd järnväg, vars tåg emellertid utgå från och ingå till Ronneby. Vid Djupadals station utgår bispår till Kallinge järnverk och till Djupafors trämassefabriker. Trakten är bekant för sin skönhet. Ronnebyån tränger sig vid Djupadal samman i en omkr. 1 m. bred och 15 m. lång klippränna och störtar sig därefter över väldiga klippblock, bildande en dj up fors, som på ena sidan är begränsad av breda skogklädda bergshöjder med egendomliga grottbildningar. Järnvägen övergår Ronnebyån och följer densamma till Ronneby station. En bibana följer den täcka ån förbi Ronneby brunn till Ronneby redd, stadens hamnplats.
Ronneby Redd station year 1940
Ronneby Redds station omkring 1940. Till vänster i bild är i riktning mot Ronneby. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Ronneby stad är belägen i vackra, starkt kuperade omgivningar, 4 km. ovanför Ronnebyåns utlopp i östersjön. Stadens största sevärdhet är den gamla och vackra kyrkan. Den vid bibanan belägna bad- och kurorten Ronneby hälsobrunn har ett vidsträckt brunnsområde, omfattande över 100 hektar yta med över 50 byggnader.

Gullberna station year 1964
Gullberna station maj 1964. Föreningsstation med Östra Blekinge Järnväg, ÖBlJ. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Från Ronneby går järnvägen genom det Wachtmeisterska fideikommisset Johannishus väldiga skogar (station med samma namn) till den för sin skönhet bekanta Nättrabydalen vid Nättraby station, föreningsstation med Nättraby – Alnaryd - Älmeboda järnväg. Från Nättraby till Karlskrona är banan omgiven av leende bygd, som är rik på förnämliga herrgårdar. Från Gullberna, föreningsstation med östra Blekinge järnväg, går banan jämsides med Karlskrona - Växjö järnväg och över öar och sund fram till Karlskrona. Två järnvägsstationer finnas, den ena gemensam för Blekinge kustbanor och östra Blekinge järnväg, den andra tillhörig Karlskrona - Växjöbanan.

 Sandbäck - Olofström, 17 km.
Från Sandbäcks station följer banan Ryssberget, förbi Kylinge hållpl. och Gränums station genom skogrika trakter till Jämshögs station vid ett större, vackert beläget samhälle samt fortsätter förbi Rösjö hållplats, varest den bekante jordbruksaposteln Rösiöös gamla gård är synlig. Innan banan år 1909 från Holje station frambyggdes till Olofström, var Holje såsom station ganska betydande. Från Holje går vacker väg till Tulseboda badort. Över två broar, från vilka vacker utsikt finnes åt båda hållen, når banan slutligen Olofström, ett stort brukssamhälle med framstående industri.

Sölvesborg - Hörviken (den s. k. Listerbanan), 16 km.
Listershuvud station year 1937Banan utgår från huvudlinjen omkr. 1 km. öster om Sölvesborg vid Sölvesborgs Tivoli i riktning mot Listerlandets halvö. Denna halvös natur avviker mycket från den leende Blekingenaturen och är mera lik södra Skånes sandslätter. Lister - Mjällby är det största samhället å halvön. Stationen är pittoreskt belägen vid en större kvarn. Jorden häromkring är särdeles lämplig för bet- och potatisodling. Järnvägen fortsätter förbi Listershuvuds station (se bilden till vänster. Foto 1937 Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.) genom skogsodlad mark till Hälleviks station. Samhället, bebott av fiskare, har en modern hamn och ger en typisk bild av ett blekingskt fiskläge. I närheten t. h. ligger Stiby backe. En odlad och skogklädd höjd, från vilken man har en hänförande utsikt över den blekingska skärgården och inåt landet. Vid Hällevik ligger t. v. Hälleviks havsbad med badhotell, som äges av järnvägen. Badorten har en förträfflig sandstrand och är sommartiden, särskilt på söndagar, mycket besökt. Genom Hälleviks havsbad med sina täcka villor i granskogen går järnvägen vidare över magra sand- och skogsmarker till slutstationen Hörviken, särdeles vackert belägen vid Hanöbukten. Härifrån kan motorbåt erhållas till Hanö.
Hörviken station year 1935
Hörvikens station omkring 1935. Slutstation på Listerbanan. Loket är BKB 19 ursprungligen MBlJ 19. Hitåt i bild är i riktning mot Sölvesborg. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

 

Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Svensk järnvägsstatistik samt järnvägsdata.

Till sidans början. To page top

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to BKB table of content
  Returtåg till BKB "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
bkb_beskrivning.html senast uppdaterad 2006-12-19