Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 Rullande Materiel (rolling stock)

av Rolf Sten

Ångloken littera Ma vid Statens Järnvägar (Steamengines class Ma) 

Innehållsförteckning
(Gör ditt val och klicka på den lila pilen, make your choice and click at the arrow)
Allmänt om ånglok vid Statens Järnvägar (steamengines in general) (2003-08-26) 

Ma - loken ( Ma - engines) (2003-08-26) 
Tekniska data på Ma - loken (Technical data) 
Ritning på på Ma - loken (Drawing)  
   

SJ steamengine class Ma 703
Leveransfoto på Ma 703. Foto: Statens Järnvägars jubileumsskrift 1906.

Allmänt om ånglok vid Statens Järnvägar 
De olika loktyperna vid Statens järnvägar benämndes från början bara som snälltågslok, lok för blandade tåg samt större eller mindre godstågslokomotiv. Genom åren blev de olika loktyperna alltför många varför man år 1876 införde litterasystemet med bokstavsbeteckningar som angav vad det var för typ av lok
    
 De allra första åren hade man inga speciella godstågslok utan godset gick i de blandade tågen men efterhand som godstrafiken ökade blev man tvungen att mer och mer börja köra rena godståg respektive persontåg. Persontrafiken mellan vissa orter blev av den omfattningen att man såg sig tvingade att införa särskild lokaltrafik. Mot den här bakgrunden utvecklades med tiden särskilda ånglok för gods- och persontrafiken.
   Samtidigt ökade även behovet av särskilda så kallade växlingslok och av den anledningen utvecklades de så kallade tankloken. Det vill säga lok som saknade tender. Kol och vattenförråd fanns på själva loket. Tankloken hade också den fördelen att de fick gå lika fort framåt som bakåt vilket i sin tur gjorde att man inte var i behov av vändskiva på den slutstation som tåget hade.
  


Ma-loken 
 När staten köpte Sverige & Norges Järnväg (sträckan Luleå - Gällivare- Malmberget) ingick inte de tyngre malmtågsloken i köpet. I stället skickade man upp övertaliga SJ-lok av typen G. Dessa lok var inte tillräckligt starka för sin nya uppgift varför man fick ha minst tre, ibland även tre, lok för att orka dra malmtågen mellan Malmberget och Luleå.
   Inför Malmbanans utsträckning till Narvik insåg man att de lok som man använde inte skulle räcka till för de transportvolymer som förväntades.
  Järnvägen på sträckan (Gällivare) - Kiruna - Narvik byggdes med betydligt kraftigare axeltryck än sträckan Gällivare - Luleå.
    För trafiken på sträckan Kiruna - Riksgränsen skissade man på ett lok som skulle klara 1000 tons tågvikt. Det skulle kunna dra 28 lastade malmvagnar, med 35 ton i varje vagn, i 8 - 10 ‰ lutningar. I kalkylen hade man då räknat med att de lastade tågen skulle få hjälp av ett påskjutande lok i stigningarna från Stenbacken till Kajsaniemi samt från Abisko till Vassijaure. Som påskjutslok användes i regel växelloken av typ N.
   Resultatet blev en beställning ånglok med 16 tons axeltryck och med en axelföljd 1D-3, det vill säga 1 löpaxel följd av 4 drivande axlar samt en 3-axlig tender.
   Loken kom att byggas som kompoundlok, en högtrycks- och en lågtryckscylinder. Av den här loktypen nytillverkades och levererades sammanlagt 20 lok. Samtliga lok var försedda med utrustning för trycklufsbromsning av tågen, system New York Airbrake Cos. Kostnaden per lok blev i genomsnitt 86 400 kronor.
   1902 levererade Nydqvist & Holm, NOHAB, 10 stycken lok. Dessa numrerades vid SJ som nummer 652 - 661.
   1902 levererade Vagn & Maskinfabriken i Falun 2 lok. Dessa numrerades vid SJ som nummer 702 - 703.
   1904 levererade NOHAB ytterligare fem lok. Dessa numrerades som nummer 777 - 780.
  1907 levererades ytterligare 3 lok från NOHAB. Dessa numrerades vid SJ som nummer 916 - 918.
   1910 tillkom ytterligare ett lok genom att man byggde om ett lok av typen Mb till Ma genom att förse detta med en ny Ma-lokpanna. Loket som byggdes om var Mb nummer 651. Det fick behålla sitt gamla nummer men fick nytt littera, Ma.
Mb-loken var identiska till sitt utförande förutom ångpannan som var av mindre typ än på Ma-loken.
1914 började Malmbanan att elektrifieras. Denna var helt klar 1922. Ångloken av typerna Ma och Mb blev i takt med elektrifieringen övertaliga. 2 av loken, Ma 657 och 917, byggdes 1924 om till tvillinglok och försågs med överhettare. Dessa lok fick därmed nytt littera, Md men behöll sina gamla nummer.
   Övriga lok utom nummer 779 slopades 1926.
   Ma 779 överlämnades till Sveriges Järnvägsmuseum och är därmed det enda kvarvarande loket av typ Ma/Mb.
   Md-loken kom att tjänstgöra som dragkraft i godstågen i södra Sverige fram till 1937 då de båda loken slopades.

SJ steamengine class Ma 778
Leveransfoto på Ma 778 taget inne på NOHAB:s fabriksområde. Loket levererades till SJ 1904 och såldes till skrot 1926. Foto: Stig NybergTo page top
 
Tekniska data på Ma-loken

Loket  
Cylinderdiameter, högtryck 536 mm Axeltryck i tjänst. axel 2 15,90 ton
Cylinderdiameter, lågtryck  810 mm  Axeltryck i tjänst. axel 3  16,30 ton 
Slaglängd. 640 mm Axeltryck i tjänst. axel 4 16,10 ton
Axeltryck i tjänst. axel 5 16,0 ton 
Hjuldiameter. Drivhjul 1300 mm Total vikt i tjänst 75,60 ton
Hjuldiameter. Löphjul  728 mm Materialvikt 68,30 ton.
Hjulbas. 3100 mm Adhesionsvikt 63,30 ton.
Plåttjocklek i rundpanna 18 mm Tillåten hastighet 45 km/t
Ångtryck 14 kg/cm2.
Längd lok + tender   17295 mm
Tender (3-axlig)
Hjuldiameter 964 mm
Hjulbas 3200 mm
Vikt i tjänst 38,7 ton
Materialvikt 14,30 ton
Kolförråd 6,0 ton
Vattenförråd 18,4 kbm
Antal tuber. 304
Total eldyta 213,5 kvm
Rostyta 2,9 kvm
Pannans vattenrum 7,3 kbm
Pannans ångrum 3,4 kbm
Axeltryck i tjänst. axel 1 11,30 ton
 


Ritning på Ma-loken

Drawing SJ steamengine class Ma

Ovanstående ritning visar SJ Ma-lok

To page top

Return to "Rullande" main page
Retur till historiskt "rullande" innehållsförteckning"

Källor: Svensk Järnvägsstatistik, Statens Järnvägar historiker från 1906, 1931 och 1956.
Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar, samt Sveriges Järnvägsmuseum
© Rolf Sten
ma_loken..html senast uppdaterad
2004-10-30