Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

WBJ, Varberg - Borås Järnväg
VBHJ, Varberg - Borås - Herrljunga Järnväg

Av Rolf Sten

I Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift från 1926, avsnittet om BHJ beskrivs järnvägens sträckning och dess omgivningar med dessa ord (Description of the line and its surrorundings):


Varberg-Borås järnväg, 85 km.

Från Varbergs station, föreningsstation med Statens järnvägar och Varberg-Ätrans järnväg samt tillhörig Varberg-Borås järnväg, går banan ungefär 1 km. utmed statsbanan och rätt nära havsstranden, fortsätter norrut över bördiga fält och når Tofta station.
   På banans västra sida utbreder sig nu en rik och bördig dalbotten, på östra sidan en bergshöjd. Genom en välbebyggd jordbrukstrakt fortsättes till Derome station, efter vilken banan övergår den lilla Skuttran och på en ganska lång bro Viskan, som den sedan, med större eller mindre avvikelser, följer ända fram till Borås.
   Intet särskilt anmärkningsvärt är att anteckna, förrän man kommer närmare Veddige station, då t. h. synes den av Viskan kringflutna, i lummig grönska inbäddade egendomen Kullagården. Mitt för densamma är ett gammalt vad över Viskan, till vars försvar Karl XI år 1676 lät anlägga en skans med väldiga jordvallar, av vilka lämningar ännu finnas kvar.    Strax efter avfärden från stationen passeras Vabränna, en liten gård av intresse bl. a. därför att det var här de första spadtagen togos vid järnvägens byggande. Ett långt stycke löper nu banan utefter en hög bergås. T. h. passeras den lilla sjön Dran, varefter banan går genom en utsprängning i berget. Därpå synes t. h. den långa sjön Veselången, som fordom haft betydligt större ytvidd men genom stora kanaliseringsarbeten betydligt sänkts, varigenom stora vidder vunnits åt jordbruket, särskilt inom Istorps socken.

Horred station year 1900. Engine WBJ No 8
Horred station omkring 1900. Det blandade tåget dras av lok nummer 8. Till höger i bild är i riktning mot Borås Nedre. Foto: Stig Nyberg.

   Invid Jonsjö anhalt passeras gränsen mellan Hallands och Älvsborgs län, och efter ytterligare en stunds färd över vackra åkerfält når man Horreds station. Ungefär 7 km. väster om stationen ligger i en trakt med härlig natur den för sin hälsobringande gyttja sedan lång tid tillbaka berömda Helsjön med mycket besökt badanstalt. Efter Horred följer Sundholmens station, därifrån järnvägen går mellan en skogig sluttning och en hög bergås, Gallåsen, över den i Viskan utfallande Surteån till Björketorps station. I närheten av denna ligger Björketorps by med marknadsplats.


   Terrängen, som hittills varit i det stora hela mycket jämn, börjar nu bli mera kuperad. Efter Berghems station passeras Hulta tegelbruk, vid vilket den Borås stad tillhöriga Hulta kraftstation är belägen.
    Vid Skene station ligger ett ganska betydande samhälle med tingsställe o. s. v. I Skene kan det Markska textilindustridistriktet sägas taga sin början. Vid stationen ligger Kungsfors stora spinneri, tillhörigt Borås väveri a.-b. Efter att med sig ha förenat Häggån bildar Viskan vid Kungsfors ett ansenligt vattenfall, som dock ej synes från banan.

Norr om Skene passerar järnvägen ånyo Viskan vid Assberg på en bro med 9 m. höga landfästen och går i en kurva fram till Kinna station. Kinna är ett betydande fabrikssamhälle och ett av huvudcentra för den betydande vävnadstillverkningen i Mark. En rad större fabriker inom denna bransch finnas där, av vilka de förnämsta torde vara Rydals manufaktur a.-b., Kinnaströms, Häggådalens och Kinnasands väverier.
   Strax efter avfärden från Kinna ligga på häger sida lämningarna av Kinna skans, där senast 1613 en strid utkämpades mellan svenskar och danskar. Ett minnesmärke uppsattes 1913.
   Vägen från Kinna till Fritsla är ägnad att fängsla genom den vackra naturen och genom de många välbyggda gårdarna. Vävnadstillverkning (förläggarverksamhet) i förening med jordbruk har här skapat ett påtagligt välstånd.

Rydboholm station year 1930
Rydboholms station år 1930. Bortåt i bild är i riktning mot Varberg. Foto ur WBJ minnesskrift 1880 - 1930.

   I Fritsla stationssamhälle och trakten däromkring flera fabriker. Av dessa må nämnas L. J. Wingqvists spinneri och väveri.
   Norr om Fritsla lämnar banan den rätt bebyggda och väl odlade ådalen och tränger in i en ödslig terräng med skog, mossar och berg. Ända till Viskafors är denna vilda natur rådande. Sedan tåget passerat Sävsjön och den lilla Bogrydssjön, återser man Viskan, flytande i den djupt nedanför banan liggande dalen, över vilken man har en betagande utsikt. Därnere varsnar man först Viskafors stora gummifabriker jämte tillhörande arbetarebostäder. Större och mindre villor skymta fram nere i dalen. Därpå följa Viskafors fabriker (spinneri och väveri, tillhöriga Rydboholms bolag), och strax därpå är man framme vid Viskafors station.

The oldest stationbuilding in Viskafors year 1880
Det första stationshuset i Viskafors 1880. Mannen på dressinen är troligen Viskafors förste stationsföreståndare, Frans Lars Hesselgren född 1849. Foto ur WBJ minnesskrift 1880 - 1930.

The new stationbuilding in Viskafors year 1930
Det nybyggda (i början på 1920-talet) stationshuset i Viskafors 1930. Det gamla stationshuset syns strax bortanför. Bortåt i bild är i riktning mot Borås Nedre. Foto ur WBJ minnesskrift 1880 - 1930.

   Därifrån fortsätter linjen huvudsakligen genom skogsmark till Rydboholms station vid Rydboholms bolags stora anläggningar. Här grundade Sven Erikson (se vidstående bild) 1834 Sveriges äldsta Sven Eriksonmekaniska bomullsväveri. Väveriet är numera förlagt till Viskafors, men vid Rydboholm finnas alltjämt färgeri, tryckeri, appreturverk m.m. Rydboholms bolag är fortfarande ett av landets största företag i sin bransch.
    Till väsentlig del genom vacker skog går banan slutligen in på Borås stads område, förbi Älvsborgs regementes kaserner, till Bords Nedre station, föreningsstation med Göteborg-Borås och Borås-Alvesta järnvägar, samt fortsätter till Borås Övre station, föreningsstation med Borås järnväg.
Direkta vagnar framföras Varberg - Herrljunga och omvänt.

Rydboholms bolags anläggningar vid Rydboholm 1930
Rydboholms bolags anläggningar vid Rydboholm 1930. Foto ur WBJ minnesskrift 1880 - 1930.

Rydboholms bolags spinneri och väveri vid Viskafors 1930
Rydboholms bolags spinneri och väveri vid Viskafors 1930. Foto ur WBJ minnesskrift 1880 - 1930.

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
wbj_beskrivning..html senast uppdaterad
2004-03-14