Return to Rolling stock main page
Åter till UGJ snälltågslok?
Klicka i bilden ovan

  Snälltågslok vid Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ

Av Olof Palm

Ba-LOKEN (UGJ express engine class Ba) (1999-06-19)

 Historik UGJ Ba-lok (History)

Tekniska data (Technical data)

Dragkraft & effektkurvor (traction power & effect cam diagram) 

 

 


  
Historik UGJ Ba-lok (History)

UGJ engine No. 25 class Ba at Gävle South year 1923.
UGJ lok Ba- lok nummer 25 vid Gävle Södra 1923. Vattentagning efter en snöig resa. I hytten lokförare Samuelsson och lokeldare Möller. Foto: Samling Bernt Forsberg.

De fyrcylindriga kompoundloken. (The four cylinder compound engines)
"Oaktadt lokomotiven oafbrutet underhållas, på ett sådant sätt, att de äro tjänstdugliga, infaller ändock en tid, då det är ekonomiskt oförsvarligt att påkosta allt dyrare och dyrare reparationer, samtidigt som både dragkraft och hastighetsförmåga på grund af ålder blifva nedsatta. Man har också beräknat, att ett lokomotiv, som blifvit 35 år gammalt, i regel icke längre kan med ekonomisk fördel repareras och användas i samma trafik, till vilken det från början afsetts. .............Jag ville därföre hemställa, att Styrelsen ville besluta, att förslag skall uppgöres för beställning af 2 st. ny a med modernaste och mest praktiska inrättningar försedda persontågslokomotiv, att kostnadsförslag för dessa infordras från olika verkstäder och att dessa förslag sedermera underställas Styrelsen för beställning".
Så skrev V.D.B. Hagberg i början av år 1912.
Bakom de eleganta formuleringarna i dessa tirader, anar man en bekännelse att det var ett misstag, att inte förse de 5 år tidigare levererade faluloken med överhettare. Falulokens kopparfyrboxar var för övrigt hårt åtgångna och tarvade reparation. Sannolikt var de underdimensionerade i förhållande till lokens höga ångtryck.
     Behovet av nya lok dikterades också av det förhållandet, att UGJ fått förfrågan från Uppsala Enköpings Järnvägsaktiebolag huruvida man var beredd att åtaga sig trafikeringen av linjen Uppsala - Enköping, som beräknades stå färdig 1912. Det var också tal på, att UGJ skulle trafikera Ostkustbanan allt eftersom den blev färdig.
    Sålunda beslöts, att "två starka och modärna snälltågslok" skulle tillföras banan. Falun och Trollhättan lämnade anbud på lok av SJ:s B-typ medan Motala kom med ett förslag på ett 6-kopplat lok med inneliggande cylindrar med 560 mm diameter och 1750 mm drivhjul.

Nu ville man vid UGJ behålla kompoundsystemet, Motalaförslaget ansågs inte uppfylla kraven på stor dragkraft och B-loken var kända för dåliga gångegenskaper då hastigheten överskred 80 km/h. Sålunda återstod endast möjligheten, att göra loken tre- eller fyracylindriga. Man bestämde sig för det senare alternativet.
 UGJ Ba No. 26 at engine shed in Gävle South year 1928
  
UGJ Ba nummer 26 framför lokstallarna vid Gävle Södra 1928. Foto: Samling Bernt Forsberg.

 Resultatet blev en vacker och säregen loktyp, till det yttre påminnande om SJ:s B-lok men maskinellt en föregångare till F-loket. Med inre högtrycks- cylindrar och yttre långtryckscylindrar där sammanhörande hög- och lågtryckscylindrar var ställda i 180 grader mot varandra kom inre och yttre rörelsen att avbalanseras så att loken fick utomordentliga gångegenskaper. Innercylindrarna drev på första koppelaxeln och yttercylindrarna på den andra.
Vad som är vackert och vackrast då det gäller ånglok är naturligtvis en subjektiv fråga. Nog förefaller SJ:s B-lok lite klumpiga vid sidan av UGJ 25 och 26. Den tätare grupperingen av drivaxlarna, som i sin tur var en följd av de större drivhjulen torde bidra till omdömet.
      Vid förstatligandet omnumrerades loken till OKc 1515 resp. 1516, men redan 1935 såldes före detta 25:an till Dalslands järnväg (DJ) medan 26:an skrotades. Vid DJ fick 25:an beteckningen H3 12 och var med till 1939, då även hon skrotades.

Vill Du läsa mer om loken vid UGJ så rekomenderas boken: Uppsala - Gäfle Järnvägar, lokomotiven och deras personal. Den är skriven av Bernt Forsberg och utgiven av Frank Stenvalls förlag. ISBN 91-7266-135-6

Vill Du läsa mer om HELA UGJ finns en reproduktion av UGJ: 50-års historik 1874 - 1924 att köpa. Klicka HÄR för mer information

Back to page top


Tekniska data (Technical data)
  
Slidstyrning
Cylindrar slaglängd
Cylindrar diameter
Drivhjulsdiameter
Rostyta
Eldyta
Walschaert
660 mm
386/590 mm
1850 mm
2,8 m 2
137,8 m 2
Ångtryck
Tjänstevikt
Adhesionsvikt
Förråd kol
Förråd vatten
Hjulbas med tender
Längd över buffertarna
14 kp/cm
70,8 ton
47,2 ton
5.0 ton
15,0 ton
13,99 m
17,57 m
 

Back to page top   

Dragkraft & effektkurvor (traction power & effect cam diagram)

Traction power & effect cam diagram UGJ engine class Ba
Den gula kurvan anger dragkraften och den svarta anger effekten.
Kurvorna är baserade på en antagen ångtemperatur av 325 grader Celsius

Back to page top

Back to rolling stock table of content
Retur till sidan"UGJ snälltågslok"


© Rolf Sten
ugj_ba.htm senast uppdaterad 26 april 1999