Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Mellansel - Örnsköldsvik
(The state railway Mellansel - Örnsköldsvik)

Av Rolf Sten

Snabbfakta Statsbanan Mellansel - Örnsköldsvik  

I enlighet med Kungl. Maj:ts proposition beslöt 1891 års riksdag, att en statsbana skulle anläggas från Mellansel på stambanan genom övre Norrland till kuststaden Ingenjör A T RoosÖrnsköldsvik. Man skulle använda sig av samma villkor när det gällde markupplåtelse, som man fastslagit för stambanan från Vännäs och norrut. Det innebar att landsting, kommuner och enskilda skulle kostnadsfritt upplåta den mark som behövdes för banans byggande. I skogsmark innebar det 15 meter på varje sida om banans mittlinje. För banbyggnaden av statsbanan Mellansel - Örnsköldsvik anslogs 1 823 000 kronor, anslaget innefattade även kostnaden för rullande materiel.
    Banbyggnaden startade i augusti 1891 och leddes av ingenjören A T Roos.
     Arbetet bedrevs i rask takt och efter en byggnadstid på ett år och tre månader kunde banan, den 1 november 1892, öppnas för allmän trafik.

Mellansel station year 1891.
Mellansels station år 1891. Stationshuset är det enda i sitt slag eftersom det timrade huset utfördes "med timret behållande sin runda endast afbarkade yta utåt i de springande knutarna". Byggmetoden blev för dyr varför man inte byggde fler hus på detta sätt. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

      I Statens Järnvägars historik från 1906 beskrevs den nya banan så här: .."Banan, som är byggd med en största lutning af 16 ‰ och utgår från Mellansels station, öfvergår Moälfven på en bro med 50 meters spännvidd och är sedan förbi Själevad framdragen till Örnsköldsvik. Järnvägens längd mellan ändstationernas stationshus är 28,8 kilometer och från Örnsköldsviks stationshus till hufvudspårets ändpunkt 1,104 meter.
    Terrasseringen af banan kräfde omflyttning af 316,880 kbm jord och bortsprängning af 4,643 kbm berg. För beredande af vattengenomlopp anlades 94 afloppstrummor samt 2 broar, och för framdragande af vägar anordnades 135 vägöfvergångar i banans plan och byggdes 2 vägportar. Utefter banan finnas 3 stationer och 1 hållplats samt 10 bostäder för banbevakningspersonalen. Banan är belagd med stålräler vägande 27,5 kg pr meter."
   
När man några år efteråt summerade vad banan hade kostat kunde man konstatera att slutnotan blev 1 853 098 kronor och 6 öre. Anslaget hade alltså överskridits med 30 098 kronor och 6 öre.

View over Örnsköldsviks station. Örnsköldsvik station sedd från öster. Året är 1893 och loken är från vänster SJ Kc 331 "PER" samt SJ Oc 387 (ombyggd 1889 från Aa 59 "SKINFAXE". Foto: Järnvägsmuset.
Mer om Örnsköldsvik finns HÄR!

Och sedan
Stationerna var från början
bara Själevad och Örnsköldsvik. Moälven station tillkom 1 januari 1893, sedermera namnändrad till Moliden.
    Hållplatserna Västerhus och Översjäla tillkom 16 augusti 1893 respektive 1 april 1905. 15 maj 1929 tillkom hållplatsen Örnsköldsvik Västra. Detta innebar att från samma dag benämndes Örnsköldsvik för Örnsköldsvik Central.
    Genom åren har ytterligare hållplatser tillkommit. Från Mellansel räknat: Brandtjäl, Rösåsberget, Mo kyrka samt Österalnö.
     Bland annat på grund av vägomläggningar och byggandet av ett industrispår från Örnsköldsvik till Gullänget och Svartby (4 kilometer långt) lades huvudspåret om mellan Tvillingsta och Örnsköldsvik station. Den nya sträckningen togs i bruk 1957.
    Den ursprungliga rälsen på banan har efterhand bytts ut så att det idag huvudsakligen ligger räls med vikten 50 kg per meter.
   2 maj 1977 togs en ny spåranslutning till Mellansels station i drift. Från början gick banan till Örnsköldsvik ut från Mellansel via ett eget spår från stationen. I och med omläggningen går banan till Örnsköldsvik nu ut direkt från stambanans spår, strax norr om Mellansel.
    Numera är banan elektrifierad. Eldriften togs i reguljär drift den 9 januari 1998.
    1986/87 upphörde den lokala persontrafiken. Den 25 maj 1989 upphörde den sista persontrafiken i och med att sovvagnen Örnsköldsvik - Stockholm drogs in. I dag är det bara godstrafik som förekommer på banan.
Hållplatsen Molidens kyrka
Året är 1970 och bilden är tagen från ett dieselelektriskt lok, typ T43, med 400 ton i "kroken" som kämpar sig uppför motluten. Till höger skymtar hållplatsstugan "Mo kyrka" och bortanför kurvan kommer Molidens station. Sedan är det bara den branta backen upp vid sidan av Rösåsberget, som skymtar i bildens mitt, varefter tåget efter ytterligare några kilometer äntligen är framme vid slutmålet, Mellansel.
Foto: Rolf Sten


The first timetable
Första tidtabellen för Statsbanan Mellansel - Örnsköldsvik. Gällande från den 1 november 1892.

 

 

 

 

 

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Åter till sidans början. Return

Return to Swedish state railways, table of content
  Returtåg till " innehållsförteckning"

© Rolf Sten
msl_osk.html senast uppdaterad 2023-01-06