Return to State Rail-ways table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Ljusdal Hudiksvall (Dellenbanan)

Av Rolf Sten

Snabbfakta om statsbanan Ljusdal Hudiksvall (Dellenbanan)
1860 invigdes den första järnvägen i Hudiksvall. Det var en smalspårig, 1217mm, järnväg som ägdes av Hudiksvalls Järnvägsaktiebolag. Den gick mellan Hudiksvall och Forsa och förlängdes sedan till Näsviken. Läs mer om den genom att klicka här!
   Som nämnts i historiken över Hudiksvalls Järnvägsaktiebolag gav många års argumenteranden och påtryckningar från Hudiksvalls stad och Hudiksvalls Järnvägsaktiebolag äntligen resultat då riksdagen 1885 med knapp majoritet godkände ett byggande av statsbanan Ljusdal - Hudiksvall.
   Riksdagen anslog 4 623 300 kronor för byggandet av denna statsbana. Pengarna skulle räcka till inköp av den gamla banan, Hudiksvalls Järnväg , ombyggnad av denna till normalspår 1435 mm, nybyggnad av järnväg mellan Näsviken och Ljusdal samt nytt spår från Hudiksvalls station till Djupe.

H E LundborgArbetena började i januari under ledning av distriktsingenjören majoren vid väg- och vattenbyggnadskåren H E Lundborg.    Lundborg (se vidstående bild) hade en lång karriär bakom sig. Han var född 1834. Han anställdes som nivellör 1855 vid statens järnvägsbyggnader. 1860 blev han stationsingenjör och 1877 distriktsingenjör. 1885 utnämndes han till major vid väg- och vattenbyggnadskåren och efter färdigställandet av statsbanan Ljusdal - Hudiksvall blev han utnämnd till bandirektör i 5:te övre trafikdistriktet. Han avled 23 juni 1888.

The station at Ljusdal year 1880
Ljusdals station 15 oktober 1880. Stationen är utsmyckad och folket står och väntar på att invigningståget för stambanan genom Norrland, delen Järvsö - Ljusdal, ska ska anlända.
   Till vänster järnvägshotellet, bortom det ligger stationshuset och längst bort till vänster skymtar lokstallet. Bortåt i bild är mot Järvsö och några år senare även mot Hudiksvall. Foto: Stig Nyberg

   Arbetet bedrevs så att den 27 kilometer långa bandelen Ljusdal - Delsbo kunde öppnas för allmän trafik 1 oktober 1887.
   På sträckan Delsbo - Hudiksvall bedrevs arbetet på ett sådant sätt att trafiken på den smalspåriga banan, Hudiksvall - Näsviken, kunde pågå så ostört som möjligt under ombyggnadsarbetet. Av den smalspåriga järnvägens banvall kunde man för statsbanan bara använda 5,7 av 16 kilometer. Den gamla banan hade alltför kraftiga lutningar, framför allt på de sista kilometrarna in till Hudiksvall. Statsbanan fick byggas i en vid sväng söderut innan den svängde in mot Hudiksvall.
   Den 35 kilometer långa sträckan Delsbo - Hudiksvall öppnades för allmän trafik 1 juni 1888.
   Statsbanans totala längd blev 62 kilometer och spåret till Djupe blev 2,1 kilometer.
   För terrasseringen av banan flyttade man 701 170 kbm jord och sprängde 49 576 kbm berg.
   Mellan Hybo och sjön Gryttjen fick man för passerandet av en del mossar och djupa myrar lägga ut så kallad rustbädd.
   Mellan Delsbo och Näsviken genomsprängdes två tunnlar 137 respektive 163 meter långa.
    Man anlade 149 avloppstrummor och byggde 9 broar.
194 plankorsningar med vägar anordnades dessutom byggdes en vägbro och 6 vägportar.
   Rälsen som lades ut var stålräls som vägde 27,27 kilo per meter.. Banans största lutning 10 ‰ och minsta kurvradie 300 meter.
"Kala-hea gravel pit 1888
Gruset till banbyggnaden togs till stor del från grusgropen "Kala-hea". Den låg strax öster om Hybo station och anslöt till statsbanan via ett cirka 2 kilometer långs stickspår. På bilden syns gruslastarlaget i grusgropen någon gång runt 1888. Loket på bilden är ett av statens järnvägsbyggnaders sex byggnadslok, "JEMTLAND" littera Qä 510. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

För banbevakningspersonalen byggdes en banmästarstuga, 23 enkla och en dubbel banvaktsstuga.
    6 stationer, 1 mötesplats och 2 lastplatser hade byggts. Stationerna var Hybo, Delsbo, Fredriksfors, Näsviken, Forsa och Hudiksvall. Alla stationshusen var nybyggda och i Hudiksvall hade dessutom en helt ny bangård anlagts.
   Långbacka station tillkom inte förrän 1907.

the state rail-way station at Näsviken
Statsbanans station i Näsviken. Året är omkring 1905. Förste stationsinspektor vid Näsviken blev Ernst Ludvig Edelstam, född 1854. Innan tjänsten i Näsviken var han från 1875 stationsinspektor vid Forsa station på Hudiksvalls Järnväg. Sedan statsbanan Ljusdal - Hudiksvall öppnats blev han, 1888, stationsinspektor vid "nya" Forsa station. Tjänsten i Näsviken tillträdde han 1889 och där blev han kvar till sin död 1912. Foto efter gammalt vykort.

I Hudiksvall, vid den södra delen av bangården, byggdes 1887 ett lokstall. Det var ett så kallat rundstall i tegel och hade 6 stallplatser. I anslutning till stallet byggdes ett vattentorn samt personal- och expeditionslokaler. Vid en stor brand 17 juni 1906 eldhärjades byggnaden men den återuppbyggdes omedelbart.


Kartan visar hur järnvägsspåren gick i Hudiksvall innan Ostkustbanan byggdes. De gröna spåren är Statens Järnvägars spår. De röda spåren tillhör Norra Hälsinglands Järnväg.
Kartan ovan kommer från Statens Järnvägars resehandbok 1916. Färglagd och kompletterad av Rolf Sten.

Och sedan
När Norra hälsinglands Järnväg, NHJ, byggdes anslöts den smalspåriga banan till Hudiksvalls station med ett spår som slutade vid stationshusets norra gavel. NHJ öppnades för allmän trafik 12 december 1896.

Inför Ostkustbanans anslutning till stationen gjordes en stor ombyggnad av hela bangården i Hudiksvall. Ostkustbanan öppnades för allmän trafik 1 november 1927 men då hade Statens Järnvägar sedan 6 september 1924, på uppdrag av OKB, trafikerat den redan färdigställda ostkustbanedelen mellan Hudiksvall och Iggesund.

Hudiksvall harbor year 1913
Bilden visar en del av Hudiksvalls hamn i början av 1910-talet. Spåret till höger tillhör den smalspåriga, 891 mm, Norra Hälsinglands Järnväg, NHJ. Hitåt i bild fortsätter NHJ spår till Hudiksvall Östra och sedan vidare mot Bergsjö. Spåret längst till vänster, vid kajkanten tillhör också NHJ. Några vagnar lastade med plank står och väntar på att bli lossade.
   Övriga spår tillhör Statens Järnvägar. Till vänster om hamnbassängen kan man ana ett gult hus. Det är den gamla järnvägsstationen. Ytterligare en bit till vänster utanför bild ligger nuvarande järnvägsstation. Huset mitt i bilden är tullhuset.
    Foto efter gammalt vykort.

Rälsen på banan har under åren bytts till kraftigare. Numera är rälsvikten varierande mellan 41 och 43 kilo per meter.
   Även broarna har förstärks för att klara högre axeltryck
   Järnvägen elektrifierades på slutet av 1950-talet. Eldriften togs i bruk 31 maj 1959.
   Redan 1969 begärde SJ att få göra vissa nedläggningar av trafiken men fick avslag
   Några år senare begärde SJ att få lägga ned persontrafiken. Detta godkändes och 14 januari 1985 lades persontrafiken ned
   Strax därefter kom begäran om att få lägga ned godstrafiken. 1 november 1986 lades godstrafiken ned på sträckan Hudiksvall - Delsbo och i oktober upphörde godstrafiken på sträckan Delsbo - Ljusdal.
   Formellt är banan nedlagd sedan 1995.

I dag är anslutningsväxlarna i Hudiksvall och Ljusdal borttagna. Någon kilometer från Hudiksvall är en viadukt avlyftad. Kontaktledningen är med några få undantag fortfarande intakt även om den är spänningslös.
    Samtidigt med persontrafiksnedläggningen 1985 bildades järnvägsföreningen Dellenbanans vänner. Föreningen har arbetat aktivt för att rädda Dellenbanan. Mer om Dellenbanan finner du på deras hemsida http://www.dellenbanan.se

Return to page top
Åter till sidans början


Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
sbhd_snabbf..html senast uppdaterad 2021-04-19