Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Krylbo - Örebro
State railway Krylbo - Örebro

av Rolf Sten

Bandelen Frövi - Örebro
"Den 13 november 1852 utfärdade Kungl. Maj:t oktroj för " Kungl. svenska aktiebolaget för järnväg mellan Köping och Hult " och genom nådig resolution den 21 december 1883 medgaf Kungl. Maj:t, att bolagets ändamål finge anses inskränkt till att, såsom ägare af järnvägen mellan Örebro och Köping, å samma järnväg underhålla regelbunden person- och godstrafik. År 1897 inköptes denna järnväg af Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösund, som emellertid öfverlät köpet till ett nytt bolag, benämndt Örebro - Köpings järnvägsaktiebolag, för hvilket bolagsordning fastställdes den 23 juli 1897."

1899 års riksdag beslöt att staten skulle köpa Örebro - Köpings järnvägs bandel mellan Frövi och Örebro samt bibanan från Örebro till hamnen i Skebäck och vissa fastigheter i Örebro. Köpeavtalet fastställdes genom kontrakt den 28 februari 1899. Köpesumman som inte omfattade någon rullande materiel uppgick till 3 160 000 kronor. Av summan betalades 160 000 kronor 2 januari 1900. Resterande 3 000 000 kronor betalades 20 december 1907. Vid köpet var det även villkorat "att Örebro - Köpings järnvägsbolag skulle utan beröring af Frövi station anordna direkt spårförbindelse mellan Frövi - Ludvika järnväg och Örebro - Köpings järnväg mot att staten den 2 januari 1900 utbetalade till Örebro - Köpings järnvägsbolag ett belopp af 98 200 kronor. Slutligen skulle staten öfvertaga Örebro - Köpings järnvägsbolags åliggande att under en tid af 50 år, räknadt från den 1 januari 1897, ombesörja trafiken å Örebro - Svartå järnväg."
   1 januari 1900 övertogs järnvägen av staten och införlivade den i SJ:s organisation.

Frövi station year 1900
Frövi station 1900. Bilden är troligen tagen 1900, det vill säga samma år som SJ övertog bandelen Frövi - Örebro. Loken på bilden är från vänster räknat Örebro - Köpings Järnvägs, ÖKJ, lok nummer 3 "FRÖVI", SJ lok nummer 60 "HÖDER" samt Köping - Hults Järnvägs,KHJ, lok nummer 10 eller 11. Bortåt i bild är i riktning mot Örebro. Foto: Stig Nyberg

I Statens Järnvägars minnesskrift från 1906 beskrivs bandelen Frövi - Örebro enligt följande:
  "Denna bandel utgår i sydlig riktning från Frövi station, där, förutom statsbanan från Krylbo, järnvägar ansluta från Ludvika och Köping öfvergår strax därefter Fröviån och är sedan framdragen till Ervalla, intill hvilken station Dyltaån passeras. Från denna station, vid hvilken Nora - Ervalla jernväg ansluter till statsbanan, är banan vidare öfver Dylta och Hofsta dragen fram till Örebro station.
   Banans längd mellan stationshusen vid Frövi och Örebro stationer är 25,3 kilometer. Tillhörande grenbanan Örebro - Skebäck håller i längd 2,030 meter.
Å banan finnas, förutom ändstationerna, 3 trafikstationer och 1 hållplats, 40 afloppstrummor, 10 broar, 43 vägöfvergångar i banans plan samt 10 enkla och 1 dubbel banvaktsstuga.
   Vid öfverlämnandet till staten var banan belagd med räler vägande 31,23 kg pr meter, som numera å en sträcka af 13 km utbytts mot stålräler af 40,5 kgs vikt pr meter."

För banans inköp beviljade 1899 års riksdag 3 160 000 kronor och för anläggning av föreningsspår mellan Frövi - Ludvika och Örebro - Köpings järnvägar vid Frövi 98 200 kronor, sammanlagt 3 258 200 kronor.

Vad hände sedan? Se stambanan Krylbo - Mjölby.

Ervalla station year 1892
Ervalla station, fröreningsstation med Nora - Ervalla Järnväg (Nora Bergslags Järnväg, NBJ). Trafikplatsen anlades av Köping - Hults Järnväg och öppnades för trafik 5 mars 1856. Stationen övertogs av SJ i samband med köpet av bandelen Frövi - Örebro. Fotot är taget 1892. Foto: stig Nyberg.

Return to page top
Åter till sidans början

Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
delen_frovi_orebro..html senast uppdaterad 27 augusti 2004