Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund

Av Rolf Sten

Snabbfakta
Statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund
(Facts about )

När byggandet av stambanan genom Norrland nådde Kilafors och Bollnäs anlade man 1879 ett två kilometer långt bispår från Kilafors station till en udde vid sjön Bergviken. Där anlades en station kallad Kilafors nedre. Härigenom fick Söderhamns järnvägsaktiebolag genom kommunikationsleden Söderhamn - Kilafors kontakt med statsbanenätet via den båtled som man då öppnade mellan Bergvik och Kilafors nedre.

Behovet av en järnvägsförbindelse hela vägen mellan Söderhamn och stambanan växte sig allt starkare. Både från Söderhamns stad och Söderhamns Järnvägsaktiebolag drev man denna fråga mot framför allt staten.
   1883 fick man gehör för sitt önskemål. Riksdagen beviljade då pengar till en statsbana Kilafors - Söderhamn - Stugsund.

Totalt beviljades 3 847 000 kronor och för det skulle man:
- Bygga ny järnväg mellan Kilafors och Bergvik 1 393 000 kr
- Delvis bygga om och delvis bygga nytt på den smalspåriga järnvägens sträckning 670 000 kr
- Förlängning av järnvägen från den nya stationen i Söderhamn till Stugsund 934 000 kr.
- Inköp av rullande materiel 300 000kr.
- Kontant betalning för inlösen av den smalspåriga järnvägen 400 000 kr.
- Inköp av mark inom Söderhamn till de nya anläggningarna 150 000 kr.

H E LundborgI juni 1883 började bygget av den nya statsbanan under ledning av distriktsingenjören H E Lundborg.
    Terrasseringsarbetena var ganska stora. Flyttade jordmassor uppgick till 35034 kbm och man sprängde bort 10026 kbm berg.
   65 avloppstrummor byggdes tillika som 7 broar. Den största bron byggdes över Ljusnan vid Landa. Bron bestod av 3 spann på vardera 59,38 meter. Hela järnkonstruktionen på 500 ton hopnitades på ena älvstranden och drogs sedan i färdigt skick ut på bropelarna.

   En ny station, bangård och lokstation anlades i Söderhamn på den södra sidan av Söderhamnsån.

The bridge over Ljusnan at Landa.
Den första järnvägsbron över Ljusnan vid Landa. Den bytte senare till en bro med större bärighet. Foto: Statens Järnvägars 50-års historik.

För järnvägens ingång till Söderhamn byggdes två viadukter. Den ena av dessa gick över en öppen plats och blev hela 285,3 meter lång. Den bestod av 44 spann och ligger i en lutning på 10 ‰ och 1500 meters kurvradie.
   Banans maximala lutning är 10 ‰ och minsta kurvradie 450 meter. Stålrälsen som lades in hade en vikt på 27,27 kilo per meter.
   Banans hela längd blev 36,3 kilometer.

Förutom viadukten i Söderhamn fanns 5 vägportar, 3 vägbroar och 119 vägövergångar i banans plan.

Söderhamn omkring 1886
Utsikt över Söderhamn. Året ät omkring 1886. I förgrunden syns den långa nybyggda järnvägsviadukten för statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund. Den gamla järnvägsstationen med banhall för den smalspåriga Söderhamns Järnväg skymtar strax nedom kyrkan. Foto: Samling Rolf Sten.

För banans bevakningspersonal byggdes 1 banmästarstuga, 18 enkla och en dubbel banvaktsstuga.
   7 stationer och 2 hållplatser anlades. Stationerna var: Stugsund, Söderhamn, Kinstaby, Myskje, Bergvik, Landa och Kilafors. Hållplatser Söderala och Mobodarne.

Den 15 december 1885 öppnades bandelen Kilafors - Bergvik för allmän trafik.
   17 maj 1886 öppnades Bergvik - Söderhamn - Stugsund för allmän trafik
   2 juli 1886 invigdes banan officiellt i närvaro av Hans Majestät Konungen.

När banan öppnades för trafik fanns längre inget behov av stationen Kilafors nedre. Stationen lades ner och delar av spåret revs upp.

Utsikt över statsbanans nya station och bangård i Söderhamn omkring 1900
Utsikt över Söderhamn och statsbanans stations- och bangårdsområde år 1900. Stationshuset syns bortom ånglokets ångstråle. I bangårdens bortre del, till höger, syns lokstallet som vid den här tiden bestod av tre lokstallsplatser. Järnvägen fortsätter bortåt i bild mot Stugsund. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.
Vill Du se en större bild? Klicka i bilden!

Söderhamn old station year 2005
105 år senare, 18 juli 2005 såg Söderhamns gamla bangård ut så här. Endast ett kort isolerat spår på några 100 meter kvarligger för syns skull. Foto: Peter Sandström
.
Vill Du se en större bild? Klicka i bilden!
 

Och sedan ?
Inför ostkustbanans inledande på Söderhamns station byttes och ombyggdes den stora viadukten för att ge plats även åt Ostkustbanans spår. Dessa arbeten gjordes i början av 1920-talet. Även söderut, mot Stugsund byggdes ett nytt spår för Ostkustbanan.
   Trafiken på Ostkustbanan öppnades mellan Söderhamn och Ljusne 2 december 1923. Ostkustbanans trafik Söderhamn mot Hudiksvall öppnades samtidigt som Ostkustbanan i sin helhet öppnades för trafik 1 november 1927.
   Efterhand som trafiken på statsbanan har ökat har man bytt till kraftigare räls. Idag ät den lägsta rälsvikten 43 kilo per meter. Även bron vid landa har bytts mot en med större bärighet.

I början på 1950-talet elektrifierades Kilafors - Söderhamn. Eldriften togs i bruk på hela sträckan 23 mars 1953.

1 januari 1971 upphörde persontrafiken mellan Kilafors och Söderhamn.

Sedan 1 juli 1988 är banan länsjärnväg för godstrafik.

1997 gjordes en stor omläggning av Ostkustbanan vilket innebar att en ny station anlades i Söderhamn, någon kilometer väster om den gamla. Den nya stationen togs i bruk 9 juni.

The new station at Söderhamn
Söderhamns nuvarande station. Bortåt i bild går den "nya" Ostkustbanan. Numera direkt till Ljusne där den åter ansluter till den gamla banan. Till vänster syns spåret som leder ned till industriområdet Granskär. Till höger om detta kan man ana banvallen ned till "gamla" Söderhamns före detta bangård.

Bilden nedan visar nuvarande stationshuset i Söderhamn. Foton: Augusti 1997 Rolf Sten.

The new station at Söderhamn

Den gamla stationen i Söderhamn används inte längre i järnvägssammanhang. Alla spår på bangården är bortrivna och 2001 återstod bara ett spår från "nya" Söderhamn över den långa viadukten förbi det gamla stationshuset och bort till lokstallet. Numera, 2005, är spåret till "nya" Söderhamn brutet och till större delen borttaget. Det kvarligger för syns skull framför gamla stationshuset och bort till lokstallet. Från lokstallet och bort till Stugsund är spåret också borttaget.

Söderhamns före detta bangård sommaren 2001
Bilden ovan är tagen i september 2001 och visar den före detta bangården i Söderhamn. Godsmagasinet syns till höger. Till vänster om detta och bortåt i bild syns gamla stationshuset. Till vänster skymtar lokstallet och en "vattenhäst". Den senare användes för ånglokens vattentagning. Foto: Rolf Sten

Return to page top
Åter till sidans början

Train back to table of content

  Returtåg till
Statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund innehållsförteckning


© Rolf Sten
sbshm_snabbf..html senast uppdaterad 2005-12-03 av Rolf Sten