Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Hallsberg - Mjölby
State railway Hallsberg - Mjölby

av Rolf Sten

Snabbfakta statsbanan Hallsberg - Mjölby
1879 stod
den enskilda järnvägen Hallsberg - Motala - Mjölby, HMMJ, på randen till konkurs. Mot bland annat den bakgrunden beslöt 1879 års riksdag i enlighet med Kungl. Maj:ts proposition att staten skulle kronor köpa HMMJ för 4,000,000 inklusive dess rullande materiel. Köpekontraktet upprättades 13 oktober 1879 och där bestämdes att järnvägen skulle överlämnas till staten 1 november och införlivas i SJ organisation.
   Den här banan hade redan på privatbanetiden stor betydelse som föreningsbana mellan västra och östra stambanorna. Sedan statsbanan Krylbo - Örebro öppnats för trafik fick den allt större betydelse.
   Tillsammans med statsbanan Hallsberg - Örebro och Krylbo - Örebro fick man en sammanhängande stambana vilken väsentligt avkortade avståndet mellan stambanorna i söder och i norr. Tidigare gick den trafiken via Stockholm. Statsbanan Mjölby - Stockholm - Krylbo har en längd på 422 km medan längden på statsbanan Mjölby - Örebro - Krylbo endast är 253 km. Alltså blev vinsten i transportavstånd hela 169 km kortare än tidigare.

Goods train passing the swing bridge over Göta canal year 1905
Ett godståg passerar på svängbron över Göta kanal vid Motala. Året är omkring 1905. Foto: samling Rolf Sten.

   I Statens Järnvägars minnesskrift från 1906 beskrivs statsbanan Hallsberg - Mjölby enligt följande:
"Banan utgår från Hallsbergs station å västra stambanan i sydlig riktning, som sedan hufvudsakligen bibehålles å hela sträckan, stiger sedan 10 ‰ å en sammanhängande längd af 5,8 km och är vidare med ogynnsamt läge i plan framdragen förbi sjön Tisarn till Lerbäcks station, där den smalspåriga järnvägen från Askersund ansluter. Från Lerbäck går järnvägen förbi sjöarna Malten, Skeppsjön, Lilla Salstern, Stora Vänstern, Salstem och Björken till Motala, där Göta kanal öfvergås på en svängbro och Motala ström passeras på en bro i 5 spann. Härifrån är banan dragen vidare till Fågelsta, där smalspåriga järnvägar från Linköping och Odeshög ansluta, samt sedermera förbi Skeninge till Mjölby station å östra stambanan.
   Banans längd från midten af stationshuset vid Hallsberg till motsvarande punkt vid Mjölby station är 95,9 kilometer. Grenspåret till Motala mekaniska verkstad har en längd af 500 meter. Å banan finnas 11 trafikstationer och 2 hållplatser, 193 afloppstrummor, 16 broar, däraf 2 svängbroar (den ena å grenspåret till Motala verkstad), 2 vägbroar, 6 vägportar, 182 vägöfvergångar i banans plan samt 29 vaktstugor för banbevakningspersonalen.
Vid järnvägens byggande utlades dels järn-, dels stålräler med en vikt af 27,77 kg pr meter, men på de senare åren hafva dessa blifvit å linjen Mjölby - Karlsby utbytta mot sådana vägande 40,5 kg pr meter, och i öfrigt är banan nu belagd med räler vägande 31 till 34 kg pr meter
."

Vad hände sedan? Se stambanan Krylbo - Mjölby.

Mjölby station year 1901
Mjölby stationshus 1901. Stationen öppnades för allmän trafik i samband med öppnandet av östra stambanans delsträcka Linköping - Mjölby i maj 1873.Foto: Stig Nyberg.

Return to page top
Åter till sidans början

Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
sb_hallb_mjolby_snabbf..html senast uppdaterad 27 augusti 2004