Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Uniformsreglemente
vid Sveriges enskilda järnvägar 1921Nedan följer det uniformsreglemente som fastställdes av Svenska Järnvägsföreningens styrelse den 21 mars 1921

A.
Personalen vid Sveriges enskilda järnvägar skall med hänsyn till uniformsbestämmelserna hänföras till följande grupper.

Grupp 1.
Banvakt
Bromsare
Notisbärare
Stationskarl
Vagnsmörjare
Vagntillsyningsman

Grupp 2.
Banvaktsförman
Lokeldare
Packmästare
Stationsförman
Stationskarlsförman
Vagnförman
Vaktmästare

Grupp 3.
Konduktör
Kontorsbiträde

Grupp 4.
Bangårdsmästare
Förste kontorsbiträde
Lokförare
Stationsföreståndare vid 1-2 klass station.

Grupp 5.
Banmästare
Lokförman.
Stationsföreståndare vid 3 klass station

Grupp 6.
Lokmästare
Stationsskrivare
Överbanmästare

Grupp 7.
Expeditionsföreståndare
Förste stationsskrivare
Stationsföreståndare vid 4-5 klass station
Underinspektor

Grupp 8.
Baninspektor
Ingenjörskassistent
Stationsföreståndare vid 6-8 klass station
Överinspektor

Grupp 9.
Baningenjör
Maskiningenjör
Trafikinspektör

Grupp 10.
Bandirektör
Maskindirektör
Trafikdirektör
Trafikchef

Här icke upptagen tjänsteman hänföres till den grupp han närmast tillhör enligt förvaltningens bestämmelse.

 

B. Bestämmelser rörande uniformspersedlarnas utseende.
Ritning nummer  1      Uniformsmössa av flottans nya modell (ritning n:r 1) av mörkblått kläde med svart läderskärm. Mössans kulle må sommartiden bestå av vitt tyg.
     Mössan förses framtill å kullen med bevingat hjul och därunder på huvudbandet för grupperna 1-5:
     för trafikavdelningen med national kokard,

    Ritning nummer 2

för banavdelningen med förgylld knapp med blåemaljerad rälsprofil, (ritning n:r 2)
    

 

Ritning nummer  3 för maskinavdelningen med blåemaljerad knapp med förgyllt lokomotiv (ritning n:r 3)
     samt för grupperna 2-5 med gradbeteckning som nedan säges.
     Mössan förses för samtliga grupper därjämte vid sidorna med små uniformsknappar för fästande av för grupperna 1-5 en haksnodd av svart silke och för grupperna 6-10 en haksnodd av guld.

Ritning nummer 4

För grupperna 6-10 förses mössan med huvudband av svart silke med därå invävda bevingade hjul, (ritning n:r 4) samt framtill å huvudbandet med ett, märke bestående av nationalkokard och ett par i guldbroderi utförda, kokarden Ritning nummer 5omslutande vingar, (ritning n:r 5).
     

 

 

 

Ritning nummer 6Pälsmössa av svart eller grått skinn. För grupperna 1-5 förses mössan framtill med en med svart tyg överklädd plåt med förgylld kant (ritn, n:r 6), å vilken anbringas överst ett bevingat hjul och därunder beteckning för de olika avdelningarna som å uniformsmössan och dessutom för grupperna 2-5 gradbeteckning som nedan säges.
     För grupperna 6-10 förses mössan framtill med bevingat hjul samt med för dessa grupper ovan beskrivna märke.

     Kavaj, av mörkblått kläde med svart foder; utvändigt på var sida en ficka, vars öppning löper parallellt med kavajens underkant; två rader uniformsknappar, 5 i varje rad; fällkrage med dubbla slag, så anordnade, att de kunna antingen, bäras öppna eller hopknäppas ända upp till halsen; Armarna utan uppslag. Armarna förses för grupperna 5-10 med gradbeteckning som nedan säges.
      Syrtut av, mörkblått kläde med fällkrage, två rader uniformsknappar, 7 a 8 i varje rad, svart foder; slagen fodras med kläde och utföras så, att de kunna häktas tillsammans vid halsen. Ärmarna förses för grupperna 6-10 med gradbeteckning som nedan säges.
     Byxor av mörkblått kläde.
     Väst av mörkblått kläde eller vitt tyg med en rad uniformsknappar, 7 a 8 stycken.
    Sommarkavaj av blekt hamptyg eller ock s. k. kadettyg, uniformsknappar såsom i kavajen, Gradbeteckning för grupperna 5-10 som nedan säges.
     Sommarbyxor av tyg som föregående.
     Sommarväst av tyg som föregående med en rad uniformsknappar.
     Halsduk av svart tyg.
    Kappa av mörkblått kläde med två rader uniformsknappar, 6 a 7 i varje rad, fällkrage, slejfer baktill med två bredvid varandra sittande uniformsknappar; utvändigt på vardera sidan en ficka; svart foder. Vintertiden må kappan förses med pälsfoder och krage av svart skinn. Ärmarna förses för grupperna 5-10 med gradbeteckning.
     Regnrock av gummityg eller annat vattentätt tyg, försedd med knappar i rockens färg.      Päls med mörkt övertyg och två rader knappar, krage med eller utan skinnbeklädnad.
     Blus av blått tyg utan uniformsknappar.
     Damasker, ytterstövlar, renskinnssockor; halmskor, oljerock samt sydväst. Ritning nummer 7Överdragskläder och förkläden av mörkblått tyg.
     Det bevingade hjulet skall vara av förgylld metall med utseende enligt ritning n:r 7.
     

Ritning nummer 8Ritning nummer 9Ritning nummer 10Uniformsknapparna skola vara av förgylld metall med utseende enligt ritning n:r 8-10.
     Den extra personalens uniformspersedlar skola vara ut. förda enligt här ovan givna bestämmelser, men med den skillnad, att nämnda personal skall i stället för knappar av gul metall använda svarta, släta knappar samt å mössan, i stället för det märke, kokard m. m., som användes av ordinarie personal, en förgylld uniformskavajknapp.

C. Gradbeteckning.
     Gradbeteckningen utföres med guldgaloner och bäres av grupperna 2-4 å uniformsmössan, av grupperna 6-10 å ärmarna till kavaj, syrtut och kappa och av grupp 5 såväl å mössa som å ärmarna till kavaj och kappa. Den understa galonen å ärmarna anbringas på 8 cm. avstånd från ärmens kant. Å ärmarna anbringas gradbeteckningen i vinkel uppåt, å mössplåten i vinkel nedåt.
     Å sommarkavaj anbringas gradbeteckningen för grupperna 5-10 å lätt avtagbara axelklaffar av mörkblått kläde och i vinkel å klaffen.
Gradbeteckningen består av:
för     grupp 1 och extra personal: ingen beteckning
»         »       2: en slät galon 3 mm. bred
»         »       3: två släta galoner 3 mm. breda
»         »       4: tre släta galoner 3 mm. breda
»         »       5: en slät galon 7 mm. bred
»         »       6: en slät galon 7 mm. bred
»         »       7: två släta galon er 7 mm. breda
»         »       8: tre släta galoner 7 mm. breda
»         »       9: en uddig galon 18 mm. bred
»         »     10 en uddig galon 18 mm. bred och därunder en slät galon 7 mm. bred.

D. Tjänstebeteckningar.
Ritning nummer 11     Stationsföreståndarebeteckning utgöres för grupperna 1-5 av ett 22 mm. brett, med nationalkokard framtill försett högrött band omkring uniformsmössa samt å pälsmössa av en 10 mm. bred högröd klädesknut, monterad å en härför avsedd plåt (ritning n:r 11), å vilken ovan beskrivna mössplåt anbringas.

 

 

Ritning nummer 12För tjänstemän, tillhörande grupperna 6-8, utgöres beteckningen å uniformsmössa av ett 40 mm. brett, högrött band med invävda bevingade hjul (vävnad lika huvudbandets), gående bandet intill mössmärket. A pälsmössa utgöres beteckningen antingen av en med högrött kläde överklädd plåt (ritning n:r 12), vilken fästes under ovan beskrivna mössmärke (ritn. n:r 5), eller ock av ett omkring märket fastsy tt 10 mm. brett högrött band.
     

Ritning nummer 5

 

 

 

 

Tågbefälhavarebeteckning utgöres av ett 22 mm. brett, med nationalkokard framtill försett högblått sidenband omkring uniformsmössa samt å pälsmössa av en 10 mm. bred högblå klädeskant, monterad å en härför avsedd plåt (ritning n:r 11), å vilken ovan beskrivna mössplåt anbringas.
      Sovvagnskonduktörsbeteckning utgöres av en 10 cm. bred armbindel av ljusblått tyg med inskrift i förgyllda bokstäver »Sovvagn» och bäres av sovvagnskonduktör om övre delen av vänstra ärmen.
    Ritning nummer 13 Portvaktgehäng av mörkblått kläde, i kanterna försett med guldgaloner av 10 mm bredd, bokstäver av förgylld eller gul metall samt bevingat hjul, anbragt där gehängets ändar sammanfästas (ritning n:r 13).
     

 

Ritning nummer 14     

Bricka av förnicklad metall med svart inskrift »Ordningsman» och däröver bevingat hjul (ritning n:r 14) att bäras i förnicklad kedja å bröstet av sådana befattningsnavare - med undantag av portvakt med porvaktgehäng - vilka å stationerna äro satta att upprätthålla ordning och tillhandagå allmänheten med upplysningar.

E. Tjänstetecken.
Ritning nummer 15     Tjänstetecknet består av en 10 cm. bred armbindel av ljusblått tyg, som förses med bevingat hjul och vid behov med befattningen s namn (»hållplatsvakt» etc.), utfört av gult tyg eller gul metall (ritning n:r 15).
     Tjänstetecknet, som bäres om övre delen av vänstra ärmen å ytterplagget, användes enligt förvaltnings bestämmande och är avsett för personal, som icke bär uniform, men som på grund av sin tjänst kommer i direkt beröring med allmänheten, såsom hållplatsvakter, grind vakter, tågstäderskor, tillfälligt anställd personal etc.

F. Särskilda bestämmelser.
     a) Skyldighet att vara iklädd uniform åligger i allmänhet endast tjänstemän i grupperna 1-8 och endast under tjänstgöring i yttertjänst. Vaktmästare, baninspektor och ingenjörsassistent undantagas från sagda skyldighet.
     I stället för kavaj må syrtut kunna användas endast av konduktör, därest förvaltning föreskriver eller medgiver detta, samt av tjänsteman tillhörande grupperna 6-10.
     Banvakt, banvaktsförman, vagn smörjare, vagntillsyningsman, vagnförman, lokförman, lokmästare, lokförare och lokeldare behöva ej bära annat uniformsplagg än mössa. Tillfällig personal bär endast uniforms- eller pälsmössa med samma utseende, som är föreskrivet för den extra personalen, eller tjänstetecken som ovan säges. I detta reglemente ej omnämnda järnvägsmän äga icke utan förvaltnings föreskrift eller medgivande bära uniform.
     Förvaltning äger i den mån, den så kan finna lämpligt, att utsträcka eller minska ovan angivna skyldighet att bära uniform.
     Under utförande av arbete må uniformsplagg avläggas, i den mån sådant på grund av arbetets beskaffenhet eller särskilda omständigheter påfordras. Överdragskläder eller blus böra användas vid växlings- och magasinstjänst liksom vid arbete av förorenande art.
     b) Stationsföreståndarebeteckning skall bäras a v tjänstgörande stationsföreståndaren och får denna beteckning endast bäras av den, som förrättar tjänsten, samt endast då tjänsten detta kräver.
     c) Tågbefälhavarebeteckning skall bäras av tjänstgörande tågbefälhavaren och endast då tjänsten detta kräver.
     d) Sovvagnskonduktörsbeteckning bäres av sovvagnskonduktör och endast efter förvaltnings bestämmande.
     e) Bäres kavaj hopknäppt ända upp till halsen, må efter behag krage användas eller ej. Bäres kavajen med öppna slag, skola användas vit, ljusblå eller blå- och vitrandig krage och skjortbröst samt svart halsduk.
     f) Avvikelser från fastställda modeller ifråga om uniformspersedlarnas form och färg få icke ske.
      g) Civila kläder få icke bäras tillsammans med uniform i andra fall, än detta reglemente medgiver; dock må päls samt regnrock enligt förestående användas.

return to page top
Retur till sidans början

Return to "uniformer" table of content
  Returtåg till uniformer innehållsförteckning


© Rolf Sten
uniformer_1921.html senast uppdaterad 10 november 2001