HOME
INDEX

181     Gävle - Storvik

FÖREGÅENDE
LISTA
Gävle - Hagaström - (Storvik)
NÄSTA

 
Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 
Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringFsk Fredriksskans -2,000 1904-08-05 lp, I infogat i Gävle gbg stn 1960t; fd Fredriksskans hamn; hamnspår; GÖ
Fredriksskans hamn -2,000 1904-08-05 lp,
  svängbro   -0,200     198,3 Inre fjärden  totalt 50 m 1904, senare fast bro; fd Gävle hamn
      0,000     198,5 bsp hamnspår, inre hamnen; fp mellan GDJ och Gävle–Fredriksskans järnväg
             
Gna Gävle N 0,000  ~1935 stn, I infogad i Gävle gbg 1960-05-29; hamnspår
Gna Gefle N 0,000 1875-09-06 stn,”gamla” † P 1877-11-15, P flyttad till Gävle C
G Gefle 0,000 1859-07-13 stn, ”gamla”
  Nedre rangerplan   0,900   1904 rbg, *G 1907, infogad i Gävle N stn
Gägbg

Gävle godsbangård

  116,300   1960-05-29 stn (rbg), *G 1961-10-30, bgd 1962-09-01, stn 2000- 06-13; sign, Gäb; rbg/gbg räknad till Gävle C; triangelspår; ny gbg vid grenlinje; under Gävle C ställverk; I utbruten ur Gävle C stn, under Gävle C ställverk; T godstrafikalt namn Gävle; GS
Gc Gävle C v 0,600 4 1877-11-15 stn; ej godstrafik; hamnspår; ansl GDJ, GOJ, OKB; PS
Gävle 0,600 4  
Gäfle C 0,600 4  
Gefle C 0,600 4 1877-11-15  
  Nygatan       1910  spk , BI 1952; plankorsning spårväg
      1,100      lmk km 114,887 = 1,121
Gägbg Gävle godsbangård   116,300   1960-05-29 stn (rbg), *G 1961-10-30, bgd 1962-09-01, stn 2000- 06-13; sign Gä gbg, Gäb; rbg/gbg räknad till Gävle C; triangelspår; ny gbg vid grenlinje; under Gävle C ställverk; I utbruten ur Gävle C stn, under Gävle C ställverk; T godstrafikalt namn Gävle; GS
  bro   1,5000     över GOJ, OKB 11 m, 2 spår 1901–1961
Ns/Nns Nynäs 1,700 1900-04-20 fp, I infogad i Gävle C stn
Tolvfors 3,000 25 ~1880 lp, † ~1920
Tolffors 3 1857-08-10  
  Lexe   4,500   ? hp, † 1898-11-05
Hg Hagaström h 5,700 33  ~1887 ssp, hp 1898-11-05, stn 1900-12-22, †P 1968-05-12, †1989-10-01;< 1900-12-22 Haga; ansl SGGJ; IS
Bb/Vlb Valbo 8,900 45 1875-09-01 stn, 1950-01-01, övergick i Norra Valbo; IS
Lund 1866-05-15 stn,
Nvl Norra Valbo v 9,000 45 1950-01-01 stn, † P 1965-05-30, †G 1967-05-28,*G 1990-05-04-01, † G 2000-06-13; IS
Kak Kallbäck v 10,900 50 1938-05-15 hp, † 1963-05-26
Kbk Bäck 10,900 50 1857-08-10 stn, † 1866-05-15, lp 1875, hlp 1894-06-01, lp 1930t,
Hd, Hde/Håde Håde 13,500 63 1890-11-10 lp, † 1965; småbana, ca 3 km, Mackmyra sulfitfabrik
Fb Forsbacka v 16,200 63 1894-06-01 stn, † P 1966-05-22; småbana Forsbacka bruk; GS
Margretehill 16,200 63 1860-12-01 stn, småbana Forsbacka bruk; GS
      19,200     Ulriksdal bro 94 m över Europaväg E16
Jädran 21,100 64 1857-08-10 stn, lp 1863-01-01, † ~1920
Sdn/Snv Sandviken h 23,200 71 1863-01-01 stn; småbana Sandvikens industri; FS
Kgd Kungsgården h 32,100 64 1857-08-10 stn, †G, † 1968-05-12; fd Kungsgård; IS
Kg Kungsgård 32,1000 64 1857-08-10 stn
Me, Mre/Myre Myre h 35,000 ~1948  hp, † ~1963
      37,000     lmk km 37,000 = 219,270 (Norra stambanan)
Sv (Storvik) h 37,900 72 1875-09-06 stn, †G 1989-10-01; ansl Norra stambanan, Godsstråket genom Bergslagen; PS

 
Gävle–Dala järnväg/ar (GDJ)
Läs mer om GDJ HÄR!

Falun–Rättvik–Mora järnväg och Falun–Västerdalarnes järnväg övertogs 1920-01-01
  I det inre av Gästrikland fanns flera järnbruk som hade otillfredsställande transportförhållanden, och ansträngningarna att få en järnväg till stånd stegrades när det började planeras en bana norrut från Västerås, vilken allvarligt skulle inkräkta på Gävles handelsområde i Dalarna. Grosshandlare Murén blev centralfigur i det järnvägsbolag som bildades, och som trots begränsat stöd från staten och nästan inget stöd alls från ändpunkten Falun lyckades samla en grundpenning för anläggningen.
Arbetschefen Claes Adelsköld fick här sitt genombrott som järnvägsbyggare.
Efter ett antal besvärliga år ökade GDJ:s intäkter, och trots att aktieutdelningarna stegrades ända till 27 procent fick man råd att på allehanda sätt bygga ut och förstärka den ekonomiskt anlagda banan.
Sågat virke var till en början det förhärskande godsslaget men järnhanteringen, som kunde centraliseras med GDJ:s hjälp, alstrade för sin del frakter av träkol, malm och produkter.
Som i fallet med andra tidiga och framgångsrika privata järnvägar växte GDJ inåt sitt omland med linjer som övertogs eller byggdes i egen regi, och inte var så ekonomiskt framgångsrika som moderbanan.


Koncession 1855-05-08 Gävle–Falun, plan fastställd

Längd Gävle N–Falun 94 km, totalt efter fusioner 308 km

Förvaltningsort Gävle

Trafikförändringar
1856-11 * Gävle–Bäck, 11 km, provisorisk trafik.
1857-08-10 * Gävle–Kungsgården, 32 km, allmän trafik.
1858-06-07 * Kungsgården–Storvik, 7 km, allmän trafik.
1858-08-13 * Storvik–Robertsholm, 16 km, allmän trafik.
1859-07-13 * Robertsholm–Falun, 37 km, allmän trafik.
1960-05-29 † Källviken–Kvarnsveden, 21 km, all trafik, Tisken–Källviken, 3 km, godstrafik (formellt) och Falun–Repbäcken, 28 km, persontrafik, den senare starkt uttunnad från 1958-02-01.
1961-09-01 † Mora–Älvdalen, 41 km, persontrafik.
1965-12-01 † Falun–Grycksbo, 14 km, persontrafik, och Grycksbo–Rättvik, 37 km, all trafik.
1967-05-28 † Storvik–Falun, 54 km, lokal persontrafik.
1968-05-12 † Gävle C–Storvik, 39 km, och Rättvik–Mora, 40 km, lokal persontrafik. Denna var successivt neddragen sedan 1963/1965.
1972 † Tisken–Källviken, resttrafik.
1974 † Kvarnsveden–Båtsta, 1 km, godstrafik.
1987-12-01 † Falun N–Grycksbo, 13 km, godstrafik de facto (formellt 1988-10-01).
1990-06-01 † Falun C–Falun N, 1 km, godstrafik de facto (formellt 1990-10-01).
2003-09-08 * Falun C–Grycksbo, 14 km, godstrafik.
2009-03-24 †samma sträcka, godstrafik de facto.

Samband
a) GDJ ombesörjde i arrende trafiken på Falun–Rättvik–Mora järnväg och Falun–Västerdalarnes järnväg från deras tillkomst. GDJ hade från början aktiemajoritet i FVJ och så småningom även i FRMJ (från1903 samtliga aktier i båda bolagen). 1909-05-01 övertog FRMJ Mora–Älvdalens järnväg vilket utsträckte GDJ-trafiken till Älvdalen. FRMJ/MEJ och FVJ uppgick 1920-01-01 helt i GDJ (som då antog pluralformen Gävle–Dala järnvägar) och redovisas därefter här.

b) GDJ ingick i trafikförvaltningarna Göteborg–Stockholm–Gävle och Göteborg–Dalarne–Gävle (jfr dessa för detaljer). Bergslagernas järnvägar var från 1908 majoritetsägare i GDJ.

c) GDJ ombesörjde från början trafiken på Gävle–Fredriksskans järnväg

Trafik
Persontrafiken Mora–Älvdalen var obetydlig från 1938. 1943–1947 utökades den på grund av försörjningsproblem för busstrafiken, varefter man övergick till ett dagligt tågpar fram till nedläggningen.

Trafikuppehåll
1982-09-01–1983-06-29 Blyberg–Älvdalen, all trafik på grund av banupprustning

Omläggning

a) 1877-11-15 omlades persontrafiken till nuvarande Gävle C. Ett förbindelsespår till Uppsala–Gävle järnväg hade byggts gemensamt av de båda banorna och öppnats 1875-09-06. Gävle N behölls som godsstation

b) 1921-09-01 öppnades en ny sträckning vid Mora. Den bro som FRMJ 1896-09-21 öppnade över till Mora var en svängbar landsvägs- och järnvägsbro. SJ byggde en egen bro, och tillhörande kurva mot linjen till Orsa, sedan man förvärvat Mora–Vänerns järnväg. Kurvan från Mora Noret revs upp vid linjeomläggningen men lades åter ut 1965 för trafik i samband med vägbygge

c) 1942 omlades linjen 2,5 km österut från Sandviken.

d) 1943-10-01 linjerätningar Storvik–Ryggen i samband med elektrifieringen.

e) 1961-10-30 öppnades i Gävle en ny rangerbangård som anslöts via triangelspår.

f) På 1970-talet anslöts f.d. MEJ till f.d. MVJ vid Morastrand. Förut separata ingångsspår till Mora stn.

Förstatligad
1947-07-01 statligt bolag, del av GDG-förvaltningen, 1948-07-01 till SJ. Falu kommun blev ~1995 innehavare av spåret Falun C–Grycksbo, som återgick till BV ~2002.

Elektrifiering
1943-10-01 [Gävle]–Falun, 92 km.
1978-05-28 Rättvik–Mora, 40 km.

Dubbelspår
1991-06-10 Gävle C–Hagaström, 6 km. Ett andra spår stod klart 1900-04-20. Det äldre togs ur bruk och öppnades först 1905. De trafikerades som parallella enkelspår.

Lnjeblockering automatisk.
1963 Gävle–Hagaström.
1967 Hagaström–Sandviken

Fjärrblockering
1962-09-06 Mora Noret stn; Mora, lokal fjärrstyrning.
1968-02-01 (Gävle)–(Storvik); Gävle.
1975-06-26 (Storvik)–(Korsnäs); Gävle.
1975-11-13 Korsnäs–(Falun); Gävle.
1976-09-20 Falun stn; Gävle.

ATC
1983-05-30 (Gävle)–(Storvik).
1984-09-03 Falun stn.
1984-11-05 (Storvik)–[Falun].
1985-09-13 Rättvik–Mora.
1987-12-07 Storvik stn.

Upprivning
Källviken–Kvarnsveden 1960, Grycksbo–Rättvik 1966–67, Kvarnsveden–Båtsta ~1975, Tisken–Källviken 1979.

Nollpunkt Gävle N.

Anmärkning.
a) Ett stort spårupprustningsbehov mellan Falun C och Repbäcken vägdes in i nedläggningsprocessen.
b) Korsnäs fick 1890 landets första signalställverk vid enskild järnväg.
c) 1988-07-01–2002-03-31 var sträckan Falun N–Grycksbo trafiklös länsbana för godstrafik.

Litteratur
- Historik öfver Gefle–Dala jernvägs anläggning och dess trafikering under 25 år, 1885 B. Hagberg, Gävle–Dala Järnvägar 1855–1908, 1908.
- Olof Jonasson, GSG och GDG samt Mellansveriges näringsliv, 1949.
- Sven Gerndt, GDJ – Sveriges första avslutade järnväg, 1959.
- Bo-Erik Lööf, ”Storvik – knutpunkt i förvandling”, Tåg 9/1995.
- Inger Söderlund, ”Grycksbobanan öppnad igen”, Tåg 9/2003.
- Erik Sundström, ”Gävle–Dala järnvägar fyller 150 år”, Spår 2009.
 

Från 1990 ingår sträckan Gävle–Falun i Bergslagsbanan, sträckan Rättvik–Mora i Dalabanan och sträckan Repbäcken–Björbo i Västerdalsbanan – se dessa, även för trafikplatser. För Mora–Älvdalens järnväg redovisas trafikplatserna där

 

 

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-12-31 Rolf Sten