HOME
LISTA

014     Karungi - Haparanda/Torneå

FÖREGÅENDE
  (Karungi) - Haparanda/Torneå
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringKri (Karungi) v 1284,7 28 1915

stn, † G 1989-05-28, † 1992-08-17, *P 2000-06-13, † P 2000-08-20 † 2012-12-10; ansl statsbanan Karungi–Övertorneå; triangelspår; IS

  stoppställe   1285,7 27   sto, U 1963-05-26; skolelever
  stoppställe   1288,5 27 1949 sto, U 1951-06-15; skolelever
Ökk Övre Kukkola 1288,5 27 1951-06-15

hpr, † 1963-05-26

Lkr Lomkärr v 1291,3 28 1918-12-01 stn, hlp ~1920, I stn ~1940, T hp, I hp 1970, † 1976-05-30
Stoppställe vid km 1292,0 1292,0 35 1949 Avajärvivägen sto, U 1968-05-12; ursprungligen för skolelever
Kuf Kukkolaforsen v 1294,3 30 1928 hp, † 1969-06-01, *P 1980, † 1980-09-15
Övjk Övre Vojakkala 1298,6 19 1948 hpr , † 1968-05-12; < Vojakkala (Vjka)
Vjka Vojakkala 1298,6 19 1936
Bvk Bäverbäck v 1300,3 14 1918-12-01

stn, hlp ~1920, I stn ~1940, T hp 1958, I hp 1959, † 1968-06-12

Nvjk Nedre Vojakkala 1302,1 13 1948

hpr, † 1986-06-01, *P 1986-09-22, † 1987-05-31

Mta Mattila v 1304,2 12 1918-12-01 hp, †1958
  Palovaara grusgrop   1310,0 11 1919

grp , BI

Hp Haparanda v 1310,7 " 11  ~1919

stn, † P 1992-08-17, *P 2000-06-13, † P 2000-08-20; ansl VR; hamnspår; GS
+1 Haparanda hamn bgd 1918-12-01, PU 1919

      1311,2      gräns Sverige/Finland
  Torne älv   1311,4   1919 svängbro totalt 245 m, fast bro 1985-10-22
Röy Röyttä 1312,3 1930 lp; växel till bl.a. Torneå järnverk; GL
Tor Torneå v 1314,1 1903 stn; ansl VR; GS

 
Statsbanan Boden - Karungi - Haparanda Mer information finns HÄR!

Att den ”norra stambanans” sista etapp byggdes så dröjande – för samtiden var det ett antal särskilda statsbanor som hakade i varandra bortom Boden – berodde inte bara eller ens främst på insikten om de begränsade ekonomiska utsikterna utan på motstånd från militären, som fruktade att en järnväg skulle underlätta framryckningen för en fiende som invaderat över gränsen. Argumenten för ett banbygge var att skapa bättre förbindelser åt en vanlottad landsända, underlätta ett kommersiellt intressant utbyte med Finland och inte minst motverka förfinskningen i östligaste Norrbotten.
Trafikbelastningen på de färdiga bandelarna var extrem under första världskriget men det var också byggkostnaden på de sista delsträckorna. En ny trafiktopp kom under andra världskriget men både före och efter detta har trafiken varit tämligen blygsam.

Längd 166 km

Spårvidd
1435 mm. Fyrskensspår 1435+1524 mm Haparanda–gränsen(–Torneå), 1 km.

Trafikhändelser
slutet 1899 *Boden–Niemisel, 32 km, provisorisk godstrafik.
1900-10-01 *samma sträcka, allmän godstrafik.
1902-08-01 *Niemisel–Morjärv, 41 km, allmän trafik.
1910-12-01 *Morjärv–Lappträsk, 46 km, godstrafik.
1910-12-15 *samma sträcka, persontrafik.
1913-07-01 *Lappträsk–Karungi, 21 km, allmän trafik.
1915-04-27 *Karungi–Jylhäkoski, 12 km, provisorisk godstrafik.
1915-05-05 *Jylhäkoski–Vojakkala, 4 km, provisorisk godstrafik.
1915-05-17 *Vojakkala–Haparanda, 10 km, provisorisk godstrafik.
1915-06-18 *Karungi–Haparanda, 25 km, provisorisk persontrafik, och Haparanda–Haparanda hamn, 1 km, provisorisk godstrafik.
1916-01-21 *Haparanda–Haparanda hamn, provisorisk persontrafik.
1918-12-01 *Karungi–Haparanda, allmän trafik.
1919-04-01 *Haparanda–gränsen(–Torneå),.1 km, provisorisk godstrafik.
1919-10-07 *samma sträcka, allmän trafik.
1919 †Haparanda–Haparanda hamn, all trafik.
1992-08-17 †Boden–Haparanda(–Torneå),165 km, SJ persontrafik (VR persontrafik Torneå–Haparanda †1988-05-29).
2000-06-13–08-20 *Boden–Haparanda, säsongspersontrafik.
2012-12-10 Nedläggning all trafik Karungi - Haparanda. I samband med öppnandet av ny järnväg (Kalix) - Bredviken - Haparanda.

Trafik
a) Den provisoriska trafiken bedrevs till 1915-12-05 av Statens järnvägsbyggnader
b) Seglationssäsongerna 1914–1919 förekom persontrafik på ett 1 km hamnspår Räktjärv–Räktjärvsänden. Den upphörde sedan väg byggts Morjärv–Överkalix.
c) Under första värdskriget var banan ryska rikets enda förbindelse västerut. Till en början slutade linjen i Karungi som jämte ”tvillingorten” Karunki fick bli gränsövergång. Transportkedjan slöts med en 27 km järnväg Torneå–Karunki, byggd på 54 dagar och öppnad 1915-01-19. Spår till Sverige var till april byggt på Torne älvs is. Sedan svensk trafik till Haparanda öppnats minskade den finska bandelens roll.
d) 1915-09–1919-10 förekom en omfattande transitotrafik, från 1916-01-21 även för resande, via Haparanda hamnspår. Direkta sovvagnar fanns 1915 Karungi–Stockholm, 1915–1918 Haparanda–Stockholm, 1916–1918 ­Haparanda hamn–Stockholm och en kort tid 1917 även Haparanda hamn–Charlottenberg ­
(–Bergen).

Trafikuppehåll
1944-10-01–12-15 Haparanda–Torneå, persontrafik, på grund av krigssituationen, därefter behovspersontåg till och med 1945-06-09. Godstrafiken inställd 1944-10-01–~11-15.

Omläggning
a) 1921 var en första etapp klar för ett förbigångsspår vid Boden för att leda malmtrafiken utanför stationen. För att få en planskild korsning omlades ingångslinjerna från Haparanda och Gällivare, spåren bytte trafikuppgift inbördes och vid Buddbyn 6 km norr om Boden lades Haparandabanan på bro över Malmbanan.
b) 1931 togs förbigångsspåret i bruk inne på Boden C stn. Parallellspåren ersattes 1994 med fp Buddbyn (räknad till Boden C). Mötesplats på sträckan (också under Boden C) byggd 1995, med egna namnet Buddbyn 2002-06-16.
c) 1986-08-25 Övermorjärv–Östra Flakaträsk (förbi Räktjärv)
.
Fjärrblockering
2002-06-16 Boden stn; Boden.
2007-01-10 Avafors stn; Luleå (lokal fjärrstyrning).
ATC 1994-06-20 Boden stn.

Nollpunkt Stockholm C.

Upprivning Haparanda hamnspår 1919.

Anmärkning
a) 1917-03-13 fördes änketsarinnans hovtåg över Torneälvens is vid Haparanda på provisoriskt utlagda räler.
b) Trafiken Haparanda–Torneå regleras i en kombination av svenska och finska bestämmelser. Formell gräns mot VR är bromitt över Torne älv. Samtalsspråk normalt finska.
c) 1988-07-01–1994-03-23 var banan länsjärnväg med ”Tornedalskan” som marknadsföringsnamn för resandetågen. 1994-03-24–2002-03-31 omklassad till stomnätsbana.

Litteratur
Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av statsbanan Morjärv–Lappträsk, 1913.
Järnvägsförbindelsen Sverige–Finland, 1919.
J. Gustav Svanberg, ”Haparanda 1910–1920”, Tornedalica 1973.
Karven 2/1985 (temanummer).
Matz Lonnedal Risberg, ”Haparandabanan”, Tåg 2/1991.
Henning Larsson, Järnvägsminnen från Haparandabanan, 1995.
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Grafisk tidtabell nr 155, 1995
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
" Fyrskensspår Haparanda - Torneå.: 1435, 1524 mm.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad 2019-05-04 Rolf Sten