Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content   KMJ, Karlstad-Munkfors Järnväg

                                                                  Av Rolf Sten


Karlstad - Munkfors Järnväg (KMJ)
M
ellan Munkfors och Bergslagernas Järnväg i Deje skedde transporterna av en ångbåts- och pråmförbindelse. Driftstörningarna i denna sjöförbindelse var ibland svåra varför man insåg behovet av bättre kommunikationer. Funderingar på en järnväg från Munkfors via Deje till Karlstad och vidare till en hamn vid Vänern växte sig allt starkare.
   Uddeholmsbolaget agerade på olika sätt för förverkligandet av dessa idéer.
1897 fick CH Öhnell i uppdrag att göra kostnadsförslag på en smalspårig järnväg ,891 mm, mellan Munkfors och Karlstad. Efter några olika turer fastnade man för en av de föreslagna sträckningarna. Koncession söktes för en järnväg från Munkfors till Karlstad samt bibana till yttre hamnen.    Koncessionen beviljades 19 oktober 1900.
   Ett särskilt bolag bildades, Karlstad - Munkfors Järnvägsaktiebolag (KMJ). Bolagsordningen fastställdes 26 april 1901.
Uddeholmsbolaget ägde 40 % av aktierna.
   

  Järnvägsbygget gjordes i bolagets egen regi. Kontrollant och teknisk rådgivare var dåvarande trafikchefen vid NKlJ, H Ljunggren. Byggnadsarbetena startade hösten 1901. Bland annat uppfördes två stora broar över klarälven. Den ena bron vid Dejefors, bestod av ett brospann på 80 meter. Den andra bron vid Forshaga, hade två brospann på 46 respektive 63 meter.

 

      29 september 1903 öppnades den 29,2 kilometer långa sträckan mellan Deje och Bilden visar NKlJ:s andra trafikchef., C H Ljunggren. Foto: Sv Järnvägsf. 1926Munkfors för allmän trafik. 1 mars 1904 öppnades de återstående 30 kilometrarna mellan Karlstad Östra och Deje.
   Järnvägens drift och räkenskaper sköttes från första början av NKlJ.
   1 januari 1920 utarrenderades KMJ till NKlJ och den 1 oktober samma år överläts hela bolaget till
Nordmark- Klarälvens Järnvägar.

 

Dejeforsbron. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minneskrift 1926

Ovanstående karta är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift. Bearbetad och färglagd av Rolf Sten.
Källor: svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från 1926 samt Svensk järnvägsstatistik.

Till sidans början. To page top

  Return to KMJ table of content
  Returtåg till KMJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
kmjkarta.html senast uppdaterad 7 februari 1999 av Rolf Sten