Return to previous page järnvägar
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten

 
Trafiken (Traffic)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow
 
Allmänt (General) (2000-10-01) 
Administrationen (Administration) (2000-10-01) 
Tågens gång  (Traffic) (2000-10-01) 
Persontrafiken  (Passenger traffic) (2000-10-01) 
Godstrafiken (Goods traffic) (2000-10-01) 

BLJ lok 6 växlar i Byvalla
 

 

 

 

 

 

 

Lok nummer 6 växlar i Byvalla 1957. Foto: Stig Nyberg

Allmänt (General) 
Som tidigare nämnts var BLJ främst avsedd för godstrafik. Huvuduppgiften var att sammanlänka bruksverksamheten i Långshyttan och Stjärnsund och sammanknyta den med Norra stambanan i Byvalla.
   Godstransporter det var vad man skulle syssla med. Detta speglas väl, i och med att man inte sökte tillstånd för allmängods- och persontrafik vid trafikstarten, hösten 1891.
    Historien kom dock att ta en annan vändning. Efter bland annat påtryckningar från allmänheten beslöt man att öppna banan för allmän trafik. För detta krävdes tillstånd från Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen (VoV). I maj 1892 gjorde VoV en besiktning och ur protokollet kan vi som slutkläm läsa följande:
"Vagnparken uppfyller således icke de billigaste anspråk, som vid en för allmän trafik afsedd jernväg måste uppställas, och de kunna ej heller ändras så, att dessa fordringar tillfredsställas. För att jernvägen skall kunna upplåtas för allmänt begagnande, anse vi det vara nödvändigt:
att en ny vagnpark anskaffas, som är inrättad på ändamålsenligt sätt, som uppfyller gällande bestämmelser och anspråk på trafiksäkerhet, och att de nu befintliga vagnarna används uteslutande för transporter mellan bolagets jernverk och grufvor samt för grusning, varhjemte en sammanföring af denna materiel med den nyanskaffade bör i trafiktåg förbjudas. På grund af hvad nu blifvit anfördt kunna vi icke för närvarande tillstyrka denna jernvägs öppnande för allmän trafik.

Långshyttan den 13 maj 1892

R Schough P Frisell Viktor Klemming"

   Man lät sig inte nedslås av besiktningsutlåtandet utan man tog raskt uti med de anmärkningar som givits.
    Ny rullande materielanskaffades. Redan ett år senare kunde järnvägen godkännas och den första maj 1893 öppnades banan för allmän trafik.

Return to page top

Administrationen (Administration) 
Hela järnvägens förvaltning fanns i Långshyttan utom under åren 1941-1958 då man hade gemensam trafikförvaltning med Krylbo - Norbergs Järnväg (KNJ). Under de åren sköttes en del av administrationen från Kärrgruvan. Då KNJ nedlades, år 1958, återkom hela förvaltningen till Långshyttan.

Trafikchefer vid Byvalla - Långshyttans Järnväg var följande M S Nisser och C M S Nisser var även bolagets disponenter, 1891 - 1904 respektive 1905 - 1908):

Stämpel Trafichefsexpeditionen 
Martin. S. Nisser
Martin. S. Nisser
1891-1905
C. M. S. Nisser
C. M. S. Nisser
1906-1908
Axel Breaton Herou
Axel Breaton Herou
1909-1914
Ernst Wilhelm Richnau
Ernst Wilhelm Richnau
1915-1917 
 Oscar Gustaf Lantz
Oscar Gustaf Lantz
1918-1940
 Thorvald Madison
1941-1957
(Om någon läsare har en bild av
Madison är jag tacksam
att få ta del av den.)

Karl-Erik Pihlblad
Karl-Erik Pihlblad
1957 - 1962
Otto Stjernquist
Otto Stjernquist
1963-1964

Return to page top

 

Tågens gång (Traffic) 
 Tågen bestod i huvudsak av blandade tåg. Det vill säga att tågen bestod av både gods- och personvagnar. Om behovet påkallade kunde man ibland sticka emellan med rena godståg likväl som man vid speciella tillfällen även körde rena persontåg.
    Som dragkraft till alla tågen mellan Långshyttan och Byvalla användes, efter år 1909, de så kallade linjeloken nummer 5 och 6. Det var inte ovanligt att tågen till Byvalla bestod av upp till 15-talet lastade godsvagnar. Tredje vagn från slutet var en godsfinka för styckegods, därefter personvagnen och sist en öppen godsvagn. Dessa tre vagnar gick alltid ihop och alltid i slutet av tåget. Var det inga andra lastade vagnar så gick bara dessa tre vagnar mellan Långshyttan - Byvalla och åter.
     Under de första åren kördes 4 tågpar mellan Långshyttan och Byvalla, alla dagar i veckan. Vid första världskrigets utbrott minskade tågparen till 3, något som mer eller mindre behölls fram till sommaren 1951 då trafiken minskades till 2 tågpar. Från 1953 och fram till nedläggningen var man nere på ett minimum, 1 tågpar.


Tidtabell för BLJ hösten - vintern 1917-1918

Return to page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to BLJ table of content
  Returtåg till BLJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
trafiken.html senast uppdaterad
2006-12-10