Röd blink  SPÅRVIDDER                      

Välkommen till sidan om spårvidder. Här kan Du läsa om de händelser som ledde fram till begreppet järnväg och varför just 1435 mm kom att bli det vi idag kallar för "normalspår". Det bör påpekas att det här bara handlar om en övergripande generell beskrivning av spårviddernas uppkomst. Ämnet är i sig så stort att att det skulle gå att skriva långa detaljerade avhandlingar. För den som vill ha en djupare insikt hänvisas till annan litteratur.
    
Källhänvisning: Faktaunderlaget kommer, om inte annat anges, från bokverket "De tekniska vetenskaperna, avdelning Väg- och vattenbyggnader Band 3 Järnvägar" Utgiven 1929 av Albert Bonniers förlag.

 Vad är spårvidd?  Vad är spårvidd?
 Vägen till järnväg  Vägen till järnväg
 Det liknar räls  Det liknar räls
 1435 mm "normalspår"  1435 mm "Normalspår"
 Normalspår kontra smalspår  Normalspår kontra smalspår
 Spårvidder i olika länder  Spårvidder i olika länder
 Spårvidder i Sverige år 1930  Spårvidder i Sverige år 1930

 

 

 

Vad ligger i begreppet spårvidd? En förklaring är kanske på sin plats? 

Spårvidd mäts på rakspår och är det normala avståndet mellan rälernas farkanter, det vill säga rälshuvudenas, mot spårets mittlinje vända sidor, mätt 14 mm under rälshuvudenas överkanter.
Så här mäts spårvidden

De olika spårvidder som finns delas in i tre begrepp:

1. Normalspår. Järnvägar som har en spårvidd på 1435 mm (4 fot 8½"                           tum engelskt mått).
2. Bredspår.     Järnvägar som har större spårvidd än 1435 mm.
3. Smalspår.    Järnvägar som har mindre spårvidd än 1435 mm.

Backa till sidans top

Vad var det som ledde fram till järnvägar och varför blev just 1435 mm den "normala spårvidden"? 
I de engelska och tyska gruvdistrikten hade redan på 1500-talet spårsträngar av trä lagts ut i vägarna för underlättande av fordonens framförande.

     Omkring 1620 fanns det i Newcastles gruvdistrikt spårsträngar nedsänkta i vägplanet och utlagda på tvärsliprar. Spårsträngarnas spårvidd motsvarade de använda fordonens hjulavstånd. På en del håll försågs spårsträngarna med kantlister för att underlätta fordonens styrning. Försök gjordes att öka spårplankornas livslängd genom att sko dom med plattjärn.

     Nästa steg i utvecklingen kom 1767 då gruvägaren Reynold i Coalbrokendale lät gjuta rännformade järnstycken, 6 fot långa, 4½ tum breda och 11/4 tum tjocka. Dessa järnstycken av gjutjärn sattes fast ovanpå spårplankorna. De här arrangemanget var tänkt som ett provisorium men visade sig så bra att det snabbt fick efterföljare.

Backa till sidans top

 

 

    Det börjar likna räls
1776 kom en utveckling av Reynolds rännskena, Currs vinkelskena, 6 fot lång och med en uppstående kant på spårstångens utsida, utlagd på samma sätt som den tidigare rännskenan, ovanpå spårplanken.
     Eftersom dessa konstruktioner var i nivå med vägen blev det ofta problem med att jord, grus mm samlades på rälsen. Dessutom var det möjligt för andra,obehöriga fordon med ungefär rätt avstånd mellan hjulen, att använda sig av dessa spårsträngar.
     För att komma till rätta med dessa problem konstruerade Yessop 1789, för en bana i Leicestershire, en päronformad räls. Från början jämnhög, senare fiskbuksformad. Rälsen lades ut på stenplintar och över vägplanet.
För fordonens styrning ordnade man med flänsar på hjulens insidor och nu kan man säga att järnvägen framträder som en självständig transportled.
Avståndet mellan de yttre vertikala flänsarna i Currs spårbana var 5 fot eller 1524 mm. Detta motsvarade de vanliga landsvägsfordonens breddmått. Mätte man spårsträngarnas innerkanter blev det 4 fot 6 tum eller 1372 mm.

     Det här måttet,1372 mm, använde Yessop på sina järnvägar.
Stephenson använde samma mått på sina järnvägar vid Killingworth och Hetton. Av maskintekniska skäl ökade han senare spårvidden med 2½ tum till 4 fot 8½ tum motsvarande 1435 mm.

 

Backa till sidans top

 

    1435 mm "Normalspår"
D
et här spårviddsmåttet, 1435 mm, kom snabbt att sprida sig. Mest breodde det på att vid järnvägarnas begynnelse levererades de flesta lokomotiven från Stepensons verkstäder i Newcastle.
På en konferens i Bern 1886 blev Stephensons spårvidd fasställd som normalspårvidd.
     Innan detta beslut fattades fanns de många som hävdade en annan spårvidd. Brunel, som 1838 påbörjade bygget av Great Western Railway, hävdade att spårvidden borde ökas för att därigenom höja järnvägarnas lastkapacitet. Genom hans ståndpunkt byggdes den omnämnda järnvägen med en spårvidd på 7 fot motsvarande 2135 mm.
     Andra järnvägsbyggare valde andra spårvidder. Detta ledde till att det i England, vid en viss tidpunkt, fanns upp till ett sjuttiotal olika spårvidder representerade. Allt mellan 597 mm och 2135 mm ( 1 fot 11½ tum till 7 fot).
     I England bestämde man sig 1846. Huvudbanornas spårvidder i England och Skottland skulle vara 1435 mm.
     USA bestämde att huvudbanornas spårvidd skulle vara 4 fot 9 tum motsvarande 1448 mm.
     I Frankrike bestämde man att huvudbanorna skulle ha en spårvidd på 1500 mm. Det måttet var räknat från de båda rälernas mittlinjer.I praktiken kom den franska spårvidden att variera mellan 1430 och 1450 mm, allt beroende på rälshuvudenas bredd.

Backa till sidans top

Fördelar och nackdelar mellan normalspår och  smalspår

De stora fördelarna med normalspåret är:
- Högre lastkapacitet per tåg.
- Loken kan byggas med stor dragkraft och vagnarna kan bära större laster.
- Lok och vagnar får en stadigare och bekvämare gång.
- Tågen kan köra snabbare vilket ger kortare restider och större utnyttjande av lok och vagnar.

Smalspårets fördelar kan sammanfattas enligt följande:
- Byggnadskostnaderna blir lägre speciellt om man ska ta sig fram i kuperad terräng. Behövligt utrymme för banvallen är lägre och kurvorna kan göras skarpare.
- Även kostnaderna för lok och vagnar blir betydligt lägre.

   Den största nackdelen, om man jämför mellan Normalspår och Smalspår, var omlastningarna av godset mellan banor av olika spårvidd.
För att minska denna nackdel byggdes maskinella hjälpmedel på omlastningsstationerna. Även så kallade överföringsvagnar började att användas. På dessa kunde den andra järnvägens vagnar transporteras utan omlastning.
    Trots dessa förbättringar har andelen smalspår i Sverige stadigt reducerats sedan slutet av 1940-talet.
   Av det svenska smalspåret är det i dag bara Roslagsbanan i Stockholmsområdet som fortfarande är i kommersiell drift. Dess spårvidd är 891 mm (3 svenska fot).

     Övriga kvarvarande delar av det svenska smalspårsnätet drivs idag av ideella järnvägsföreningar.

Backa till sidans top

   Nedanstående tabell (från slutet av 1920-talet) visar vilka huvudsakliga spårvidder som förekommer och har förekommit i olika länder. Tabellen kommer från bokverket "De tekniska vetenskaperna, avdelning Väg- och vattenbyggnader Band 3 Järnvägar" Utgiven 1929 av Albert Bonniers förlag.

 Bredspår  Länder
 1676 mm  Argentina, före detta Brittiska Ostindien, Chile
 *1668 mm  Portugal, Spanien
 1601 mm  Australien, Brasilien, Irland
 1524 mm  Finland, Panama, Ryssland
 Normalspår  
 1435 mm  Belgien, Bulgarien, Dannmark, England, Frankrike,  Italien, Jugoslavien, Holland, Luxemburg, Norge,  Rumänien, Schweiz, Sverige, Tjeckoslovakien,  Tyskland, Ungern, USA, Österrike.
 Argentina, Canada, Cuba, Mexiko, Peru
 Kina, Turkiet, Thailand
 Algeriet
 Smalspår  
*1217 mm  Sverige och Storbritannien

1093 mm
 Sverige
 1067 mm  Belgien, Holland, Norge, Sverige
 Brasilien, Venezuela
 Japan, Java, Sumatra
 Egypten, Kongo, Sydafrika (även kallat för Kapspår)
 Australien
 1050 mm  Hedschas, Syrien
 *1000 mm  Belgien, Dannmark, Frankrike, Grekland, Italien,  Portugal, Spanien, Schweiz
 Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile
 före detta Brittiska Ostindien, Burma, Thailand,  Malaysia.
 Algeriet, Kamerun, Kongo, östra Afrika
 *950 mm Italien, Eritrea
 *914 mm  Hela världen, bland annat Colombia, Centralamerika,  Cuba, Colorado.
 *900 mm Industribanor i hela världen
  891 mm  Sverige
  802 mm  Sverige
*785 mm   Östeuropa
  760 mm  Jugoslavien, Ungern, Österrike
 *762 mm  Hela världen, bland annat Indien, Österrike, Bosnien,  Cuba.
 *750 mm  Norge, Ryssland, Tyskland
 Mexiko
 Egypten
Gruvspår hela världen inklusive Sverige
 *700 mm  Industrispår i olika länder
 *610 mm  Hela världen
 *600 mm  Hela världen
 597 mm  England (Wales)
*500 mm   Industrispår i olika länder
*483 mm   Några industribanor i Storbritanien

* = Tillägg & ändringar gjorda av webbredaktören efter diverse påpekanden av i ämnet insatta personer.
Backa till sidans top

Spårvidder i Sverige år 1930  Spårvidder i Sverige år 1930
Avser järnvägar öppnade för allmän gods- och persontrafik. Källa: Svensk järnvägsstatistik


 Spårvidd

Kilometer
 1435 mm normalspår 13027,1 kilometer
 1093 mm smalspår 58,9 kilometer
 1067 mm smalspår 531,4 kilometer
 891 mm smalspår 2928,6 kilometer
 802 mm smalspår 79,8 kilometer
 600 mm smalspår 183,8 kilometer

 Summa totalt

16809,6 kilometer

Backa till sidans top

Retur till OKBv huvudsida

© Rolf Sten
faktat1.htm senast uppdaterad 12 november 2000 av Rolf Sten