Return to previous oage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

UGJ, Uppsala - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten


Järnvägen förstatligas, sold to the Swedish state Järnvägen förstatligas, sold to the Swedish state (2004-03-05) 

OKB startade trafiken på hela sin järnväg i slutet av 1927. Det visade sig ganska snabbt att de ekonomiska förutsättningarna inte var bra mest på grund av den stora skuldsättningen. I augusti 1932 var läget så prekärt att man tvingades söka ett mindre lån från staten för att klara de löpande driftkostnaderna. Situation var helt ohållbar.
   En statlig kommitté tillsattes för att reda ut hur det skulle bli med Ostkustbanan i fortsättningen. Resultatet av kommitténs arbete presenterades i mars 1933.     Rekommendationen var att OKB borde förstatligas. Man ansåg även att UGJ borde förstatligas vid samma tillfälle. Redan den 17 mars lades en proposition till riksdagen om förstatligande av Ostkustbanan och Uppsala - Gävle Järnväg. I propositionen hänvisades till tidigare avtal i vilket UGJ medgav statsinlösen i det fall Ostkustbanan skulle bli förstatligad.
    Riksdagen biföll förslaget och den 1 augusti 1933 tog Statens Järnvägar över OKB och UGJ och införlivade dessa i sin organisation.

Och sedan
Efter förstatligandet har järnvägen Uppsala - Sundsvall utvecklats till en av de idag trafikstarkaste järnvägarna i Sverige.

Gävle Södra läggs ned
Sedan SJ tagit över UGJ beslutade man att lägga ned stationen Gävle Södra.
All resandetrafik flyttades 1 november 1933 över till dåvarande GDJ-stationen Gävle Central vilken idag, 2004, är upprustad till ett modernt resecentrum.

Linjeomläggning
Inför elektrifieringen 1937 gjordes en större linjeändring mellan Furuvik och Skutskär. Orsaken var bland annat att man ville slippa ha huvudspåret alltför nära den omfattande växling som pågick inom industriområdet.

Ytterligare två nya broar
1982 byggdes en ny bro över Dalälven och i samband med detta rätades linjen ut på en sträcka av 4 kilometer. Den nya bron och linjesträckningen togs i bruk 12 maj 1982.
   I samband med dubbelspårbygget över Dalälven uppfördes ännu en bro vilket togs i bruk 29 september 1997.

Dubbelspår
Den stora trafikökningen på sträckan Sundsvall - Uppsala och i framtiden förväntad ytterligare ökning av trafiken gjorde att beslut fattades om byggande av dubbelspår mellan Gävle och Uppsala.
   Under åren 1992 till 1997 har dubbelspår färdigbyggts och tagits i trafik på större delen av sträckan.
   2004 pågår utbyggnad mellan Bomansberget och Furuvik, söder om Skutskär till Älvkarleö samt från Uppsala till en punkt strax söder om Gamla Uppsala.
   De delar som återstår och som ännu inte har något tidpunkt på när de ska vara klara är sträckan mellan Furuvik och en punkt strax söder om Skutskär samt den cirka 2 kilometer långa sträckan förbi Gamla Uppsala.
   Den gamla 40-kilosrälsen är sedan länge utbytt. Idag ligger det helsvetsad räls på betongslipers. Rälsvikten är 50 respektive 60 kg per meter. Största tillåtna hastighet är till största delen 160 - 200 km/t

Elektrifiering
Den elektriska driften på den 114 kilometer långa sträckan Uppsala och Gävle togs i bruk 7 december 1937.
7 juni 1996 togs den elektriska driften i bruk på den 9 kilometer långa bibanan Gävle - Karskär (Bomhus).

Fjärrblockering
På sträckan Gävle - Örbyhus togs fjärrblockeringen i bruk 1 december 1966.
Sträckan Örbyhus - Uppsala fick fjärrblockering några dagar senare, 15 december 1966.
   Örbyhus stationsområde fick fjärrblockeringen driftsatt 28 maj 1989 och därmed var hela sträckan Gävle - Uppsala fjärrblockerad. Fjärrstyrningen sköts från Gävle.

ATC, Automatisk TågControll
Sträckan Gävle - Uppsala fick ATC tagen i drift 6 september 1982.

Trafiknedläggningar
På bibanan Gävle Södra - Bomhus lades persontrafiken ned 15 februari 1930.
På bibanan Tierp - Strömsberg lades persontrafiken ned 1 augusti 1931. Godstrafiken lades ned 1 september 1941 även om vissa tillfälliga transport pågick till 1945.
På bibanan Örbyhus - Dannemora lades persontrafiken ned 1 november 1951.
På bibanan Orrskog - Söderfors lades persontrafiken ned 1 januari 1962. Godstrafiken lades ned 1 oktober 1989.

Rivning
- Bibanan mellan Tierp och Strömsberg revs 1945.
- Bibanan Orrskog - Söderfors revs 1993.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to table of content
  Returtåg till UGJ historik innehållsförteckning


© Rolf Sten
ugj_historik_13..html senast uppdaterad
2004-03-05