Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan
Koncession Uppsala - Enköpings Järnväg
Färglinje

Kungl Maj:ts
nådiga resolution på underdånig ansökning  om  koncession å järnvägsanläggning från Uppsala  till Enköping; gifven Stockholms slott den i maj 1908.

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

I ärendet inhämtas hufvudsakligen följande. Uti   en   till   Kungl.   Maj:t  ingifven skrift hafva f. d. landshöfdingen   P. J. Bråkenhielm,  Louis Chrysander,   H.   W.   Söderman,   C. A. Schenström, Aug. Lundin,   K.   V.   Vieweg   och   O.   J.   Olsson i underdånighet   anhållit   om    koncession   å   anläggning   af järnväg   med   1,435  meters  spårvidd från Uppsala till Enköping, i enlighet med af ingenjörsfirman Unander & Jonsson   upprättade   plan-  och profilritningar samt kostnadsförslag,  med rätt för sökandena att öfverlåta koncessionen   å   det   aktiebolag,   sökandena hade för afsikt att bilda.

Enligt den för järnvägsanläggningen upprättade planen skulle järnvägen utgå från en ny station i i Uppsala, belägen pä norra stambanan omedelbart väster om Fyrisån. Därifrån skulle järnvägen framdragas i sydvästlig riktning genom Bondkyrko, Läby, Uppsala-Näs, Ramsta, Balingsta och Gryta socknar, öfvergå Örsundsån omkring en half kilometer öster om landsvägsbron vid Höja och därefter framdragas genom Giresta, Fröslunda,    Biskopskulla,    Litslena, Herkeberga och Vårfrukyrka socknar till Stockholm —Västerås—Bergslagens järnvägsstation vid Enköping. Järnvägens längd förutom sidospår å stationer och hållplatser skulle blifva 42,160 kilometer.

Följande tekniska bestämmelser hafva föreslagits för järnvägen nämligen:

skenvikt 27 kilogram för   meter
största syllafstånd  0,750  »
skarfsyllafstånd   0,450  »
syllens längd  2,400  »
    »     tjocklek,   skrädd på två motsatta sidor                0,150 »
    »     bred i topp   0,200 »
största lutning å banan                               16 på 1,000 »
minsta krökningsradie i hufvudspår   300 »

   »              »             i tågspår å bangård   

240 »
ballastens  krönbredd  i  syllens   öfverkant 3,000  »

      »         djup från syllöfverkant till balansplanet

0,500 »
banvallens förhöjning i midten 0,125 »
       »        krönbredd i rak linje 5,000  »
jordskärningsbredd i balansplanet   7,400 »
              »                brantaste sidolutning   1 : 1 ,5  
bergskärningsbredd i balansplanet  5,100  »
               »                brantaste sidolutning 10:1  

 Förslaget upptager en bro öfver Läby vad med 5 meters spann, en bro öfver Säfvaån med 15 meters spann, en bro öfver Örsundsån med 2 spann om 8,3 meter samt en bro vid Lilla Viggeby med ett spann om 3 meter.

 Vidare upptager förslaget en vändskifva, en vagnvåg, lokomotivstall, tre vattenstationer med kolbodar, en banmästarebostad, tolf vaktstugor, stängsel, telegraf och signaler samt rullande materiel.

Stationer eller hållplatser skulle anläggas vid Uppsala, Lörstad, Bokstad, Örsundsbro, Ramsta och Herkeberga, hvarjämte å Stockholm—Västerås— Bergslagens järnvägs station i Enköping vissa utvidgningar skulle företagas.

Kostnaden för järnvägen har beräknats till 2,000,000 kronor, däraf 325,000 kronor för rullande materiel.

I anledning af den underdåniga ansökningen har, till följd af nådig remiss, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen med eget underdånigt utlåtande af den 14 oktober 1907 öfverlämnat protokoll vid sammanträden den 11 och den 16 april 1907 inför Kungl. Maj:ts befallningshafvande i Uppsala län med invånarna i de orter, genom hvilka järnvägen vore afsedd att framdragas, äfvensom underdånigt utlåtande af Kungl. Maj:ts befallningshafvande i nämnda län af den 2 maj 1907. Vidare hafva infordrade underdåniga utlåtanden afgifvits af Kungl. järnvägsstyrelsen den 11 februari 1908 samt af chefen för generalstaben den 10 april samma år.

Kungl. Maj:t har i nåder låtit detta ärende Sig föredragas och finner godt bevilja sökandena rättighet att anlägga och till allmänt begagnande mot afgift upplåta järnväg af 1,435 meters spårvidd från Uppsala till Enköping.

Därjämte vill Kungl. Maj:t till efterrättelse vid järnvägsanläggningens utförande fastställa ofvan omförmälda, af ingenjörsfirman Unander & Jonsson upprättade, medels plan- och profilritningar åskådliggjorda plan därför, dock med undantag af sträckningen två kilometer närmast Uppsala.

Frågan om anordningarna och villkoren för järnvägens inledning på Enköpings station och sammanslutning med Stockholms—Västerås—Bergslagens järnväg äfvensom för järnvägens anslutning till statsbanan i Uppsala och trafikens ombesörjande å anslutningsstationen därstädes, må afgöras medelst överenskommelse mellan koncessionshafvaren och vederbörande järnvägsförvaltningar, under iakttagande att, där sådan öfverenskommelse icke kan bringas till stånd, koncessionshafvaren skall vara underkastad de bestämmelser i ämnet, som Kungl. Maj:t förbehåller Sig att för sådant fall efter anmälan meddela.

Beträffande fastställelse af plan för ofvan-berörda sträckning, två kilometer närmast Uppsala, vill Kungl. Maj:t, sedan genom koncessionshafvarens försorg stadsfullmäktige i Uppsala och öfriga vederbörande beredts tillfälle att yttra sig, uppå särskild anmälan taga denna fråga under förnyad pröfning.

Tillika har Kungl. Maj:t  funnit godt förklara:
Innan arbetet å något ställe af järnvägen må påbörjas, skola fullständiga plan- och profilritningar öfver verkställd renstakning af järnvägen vara af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen godkända. Vid denna renstakning skall iakttagas, att landsvägskorsningar skola, i den mån ske kan, undvikas äfvensom att på de ställen, där sådant utan afsevärda olägenheter och kostnadsförhöjningar kan äga rum, maximi-stigningarna skola nedbringas till 10 på 1,000 och minimikurvradierna i hufvudspåret ökas till 400 meter.

Bortröjning af ris och större stubbar skall utföras för järnvägsbankarna, i hvilka endast fullgodt fyllnadsämne får användas.

Uti mera sidolutande mark skola bankfyllnaderna skyddas för sidoförskjutning genom lämpliga rännformiga eller terrassformiga utgräfningar i naturliga marken.

Minsta dimensionen för aflopptrummor af sten skall vara 0,6 X 0,6 meter.

Broarnas stöd skola muras af granit, som beträffande landfästenas tre öfversta skiften samt pelare helt och hållet läggas i cementbruk.

Broarna skola, särskildt vid de mindre spännvidderna, såvidt möjligt byggas helt och hållet af granit.

I fråga om alla broar af 30 meters längd och härutöfver äfvensom andra större konstbyggnader, såsom tunnlar och viadukter, hvilkas förstörande kan vålla allvarsamt afbrott af banan, åligger det koncessionshafvaren att inhämta chefens för generalstaben mening, huruvida åtgärder för deras förstöring i krigstid böra vidtagas redan vid deras byggande. Därest chefen för generalstaben finner sådant nödigt, åligger det koncessionshafvaren att vidtaga dylika åtgärder i enlighet med de anvisningar, som meddelas genom bemälde chef; och skall koncessionshafvaren tillhandahålla chefen för generalstaben de för en förstöringsplans uppgörande erforderliga ritningarna.

Normalsektionen för fria rummet må ej göras mindre än den, som finnes föreskrifven i väg- och vattenbyggnadsstyrelsens cirkulär den 2 januari 1901.

Mötesplatser för militärtåg skola anläggas på ett afstånd från hvarandra af högst 14 kilometer samt medelst terrassering och undergrusning så anordnas, att de vid påfordran kunna utan tidsutdräkt förses med rundspår af minst 350 meters fri längd; och skola härför erforderliga reservskenor med tillbehör och syllar vara på förhand anskaffade och i förråd upplagda.

Lastkaj af minst 10 meters längd skall anbringas vid hvarje mötesstation på lämplig plats utmed spår.

Sådana växel- och signalanordningar skola användas, som af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen godkännas.

Vattentillgången för lokomotiven skall vara tillräcklig för en förbrukning för timme af minst 0,25 kubikmeter vatten för hvarje kilometer af sammanlagda afstånden till närmaste vattenstationer; dock skola sådana anläggas på ett afstånd från hvarandra af högst 35 kilometer.

För järnvägen afsedda vändskifvor skola så konstrueras, att statens tyngre godstågslokomotiv därå kunna vändas.

Alla täckta godsvagnar, som för järnvägen anskaffas och hvilka icke särskildt inredas för specialtransporter, skola förses med fasta anordningar och lös utrustning för såväl manskap- som hästtransport, i enlighet med för statens godsvagnar gällande modeller. Samtliga till den lösa utrustningen hörande effekter såsom truppvagnslyktor, bänkar m. m. skola städse i fullt brukbart skick finnas tillgängliga vid järnvägen, hvarjämte å vagnarnas yttersidor uppgifter skola anbringas om det antal man eller hästar, som rymmes i hvarje vagn.

Där järnvägen kommer att enligt den fastställda planen öfvergå eller beröra kronan tillhörig mark eller lägenhet, skola särskild fullständig plan och beskrifning öfver järnvägsanläggningen därstädes jämte uppgift å densamma angränsande byggnader, verk och inrättningar, innan järnvägsarbetet må på sådant kronans område påbörjas, ingifvas till Kungl. Maj:t, som, utan hinder af nu meddelade stadsfästelse å planen, då vill förordna om de afvikelser i järnvägens sträckning eller de ändringar i planen för öfrigt, som af sådan anledning kunna finnas erforderliga för tillgodoseende af Kungl. Maj:ts och kronans rätt och fördel.

Nu gifna fastställelse af plan för järnvägsanläggningen utgör icke hinder för pröfning i laga ordning af framdeles möjligen uppkommande frågor angående omläggning af vägar, som järnbanan öfver-går, eller om vattenuppdämning å ägor och hinder i flottled eller farled till följd af järnvägsanläggningen.

För den händelse järnvägen befinnes efter utförandet hindra eller försvåra vattens afledande för jords torrläggning eller ock för renhållningen inom bebyggda orter, skall järnvägens ägare, därest Kungl. Maj:t så förordnar, vara underkastade de rättsliga påföljder, som i blifvande lag kunna varda i berörda hänseenden stadgade beträffande järnvägar, som tillkomma, sedan lagen trädt i tillämpning.

Vid järnvägsanläggningens utförande äger koncessionshafvaren att, i afseende å banans läge, göra smärre afvikelser från den fastställda sträckningen samt att i banans balanslinje och i planens detaljer för öfrigt vidtaga sådana smärre förändringar, som kunna finnas nödiga eller ändamålsenliga, under villkor att fastställda kröknings- och lutningsförhållanden för banan därigenom icke försämras, allt i den omfattning, som det enligt den för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen gällande instruktion tillkommer denna styrelse att medgifva; och bör för den skull iakttagas, att, innan dylika afvikelser eller förändringar vidtagas, de för vinnande af väg- och vattenbyggnadsstyrelsens godkännande anmälas hos chefen i mellersta väg- och vattenbyggnadsdistriktet, hvilken kommer att under väg- och vattenbyggnadsstyrelsen å statens vägnar i vanlig ordning utöfva tillsyn å järnvägsarbetet och kontrollera, att detsamma varder enligt fastställd plan och med användande af fullgoda materialier utfördt, och hvilken det åligger att efter verkställd granskning insända inkommande ändringsförslag till nämnda styrelse för pröfning.

Ritningar för stationer och hållplatser med tillhörande byggnader, för broar eller andra anläggningar samt för järnvägens öfverbyggnad med därtill hörande inrättningar skola, förrän arbetet härå påbörjas, genom koncessionshafvarens försorg uppgöras samt för pröfning och godkännande underställas kontrollerande ingenjören, hvilken därvid särskildt har att tillse, att åt stationer och hållplatser gifves det omfång, att enhvar af dem blifver för det närvarande tillräcklig och framgent kan motsvara en möjligen växande trafiks fordringar på ökadt utrymme, äfvensom att alla vattenaflopp blifva tillräckligt stora och att broarna erhålla den styrka och bärighet, att de kunna tåla de belastningar, som uti väg- och vattenbyggnadsstyrelsens cirkulär den 2 januari 1901 äro föreskrifna för normalspåriga järnvägars broar klass II.

Sedan ritningar öfver möjligen ifrågakommande smärre afvikelser från det fastställda läget för banan med stationer och hållplatser eller ändringar i banans balanslinje eller i järnvägsanläggningens detaljer för öfrigt blifvit af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen gillade, samt ritningar öfver stationer, hållplatser, broar, växlar och skenor med skarfförbindning blifvit kontrollerande ingenjören, såsom ofvan är sagdt, underställda och af honom godkända, skola kopior af dessa rittningar af koncessionshafvaren ofördröjligen tillställas kontrollerande ingenjören, som har att insända samma kopior, försedda, såvidt de af honom godkända beträffar, med behörig påskrift om godkännandet, till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen för att där förvaras.

Det åligger koncessionshafvaren att för granskning såväl af ifrågasatta smärre ändringar i afseende ä banans läge och balanslinje samt planens detaljer för öfrigt som af ritningar till stationer, hållplatser och broar ersätta statens kontrollerande ingenjör i enlighet med   gällande taxa på arfvode för förrättningar, som verkställas af tjänstemännen i väg- och vattenbyggnadsdistrikten.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har att förse de nu ingifna ritningarna med påskrift, att desamma blifvit af Kungl. Maj:t på sätt och med villkor, här förut nämnts, fastställda att lända till efterrättelse vid arbetets utförande, samt därefter tillhandahålla koncessionshafvaren samma ritningar jämte tillhörande kostnadsförslag.

Kungl. Maj:t vill därjämte berättiga koncessionshafvaren att, i enlighet med gällande författning om jords eller lägenhetsafstående för allmänt behof, inlösa och med full äganderätt besitta den enskilda personer, menigheter eller inrättningar tillhöriga mark, som för järnvägens anläggning enligt fastställd plan erfordras, äfvensom medgifva, att koncessionshafvaren må dels kostnadsfritt för anläggningen begagna sådana å kronans ägor belägna kalk- och stenbrott jämte grustäkter, som kunna finnas disponibla, dels ock erhålla upplåtelse af den för järnvägsanläggningen erforderliga, kronan tillhöriga jord.

I sistnämnda hänseende skall iakttagas: att jord, som står under kronans omedelbara disposition, upplåtes utan någon ersättning; att jord från de under bruk och bergverk för nödigt skogsfång upplåtna kronoallmänningar upplåtes utan annan godtgörelse än ersättning till vederbörande innehafvare för intrång i nyttjanderätten; att jord från de genom Kungl. domänstyrelsens försorg utarrenderade kronoegendomar, hvilka icke upplåtits till förenade mötespasse-volanskassornas fond, stuterierna eller Vadstena krigsmanshusfond, upplåtes utan annan ersättning än för minskning i arrendatorns brukningsområde under den återstående arrendetiden äfvensom för skada och intrång; samt att för jord, som är till boställe eller åt enskild person, menighet eller inrättning med åborätt eller annorledes än hvad ofvan sagts upplåten, ersättning skall lämnas såväl för själfva marken som för skada och intrång; och skall ersättningen i ofvannämnda fall bestämmas i den ordning förordningen angående jords eller lägenhets afstående för allmänt behof den  14 april  1866 stadgar.

Tillika finner Kungl. Maj:t godt i nåder förordna, att järnvägsanläggningen med därtill hörande telegraf- och telefoninrättningar skall åtnjuta samma skydd, som enligt 19 Kapitlet 11, 12, 13 och 21 §§ strafflagen tillkommer dylika af staten utförda anläggningar; och åligger det Kungl. Majts befallningshafvande i Uppsala län att behörigen inom länet kungöra detta beslut angående fridlysning af järnvägsanläggningen.

För tillgodonjutande af de koncessionshafvaren sålunda förunnade rättigheter och förmåner stadgar Kungl. Maj:t följande villkor och förbehåll, nämligen:

1:0. Arbetet å järnvägsanläggningen skall börja senast den 1 juni 1909 samt därefter så bedrifvas, att järnvägen i sin helhet, äfven hvad den i förslaget upptagna trafikmateriel angår, och, i händelse trafikmateriel utöfver hvad förslaget upptager måste för järnvägen anskaffas, jämväl hvad sådan materiel beträffar, må, därest öfverenskommelse om banans trafikerande med annan järnvägsmateriel icke träffats vara färdig att för trafik upplåtas senast den i juni  1912.

2:0. Koncessionshafvaren äger icke begagna den honom tillerkända rätt att inlösa den för anläggningen erforderliga jord eller att å sådan mark börja järnvägsarbetets utförande, förr än, på därom gjord framställning och sedan koncessionshafvaren visat skälig anledning till antagandet, att han är i stånd utföra järnvägsanläggningen, Kungl. Maj:t uti ifrågavarande hänseende lämnat särskildt tillstånd.

3:0. Kungl. kungörelsen den 21 oktober 1864 angående vissa bestämmelser i fråga om begagnande och underhåll af enskilda bolags för allmän trafik upplåtna järnvägar, med däri sedermera vidtagna ändringar, skall vara tillämplig på nu ifrågavarande järnvägsanläggning, hvars ägare skall vara underkastad kontroll från statens sida genom väg- och vattenbyggnadsstyrelsen såväl i afseende å banans byggande som i fråga om dess underhållande för all framtid samt pliktig att verkställa de förbättringar därå, som för vinnande af nödig trafiksäkerhet kunna föreskrifvas, allt vid äfventyr att trafiken å banan inställes, intill dess sådan föreskrift fullgjorts, och förbehåller Sig Kungl. Maj:t rätt att, därest erforderliga förbättringar icke inom af Kungl. Maj:t bestämd tid verkställas, förklara denna koncession förverkad och låta för ägarens räkning försälja järnvägen i dess helhet med allt tillbehör med rättighet för köparen att åtnjuta de förre ägaren tillförsäkrade fördelar mot fullgörande af däremot svarande skyldigheter.

4:0.    Afgifterna för transporter å banan skola utgå enligt taxa, som Kungl. Maj:t efter pröfning af därtill utaf koncessionshafvaren afgifvet förslag vill i nåder fastställa och hvilken taxa i allmänhet bör å vissa tider, som Kungl. Maj:t bestämmer, lämpas efter sig då företeende omständigheter; och skall koncessionshafvaren vara pliktig ställa sig till efterrättelse de bestämmelser i fråga om samtrafik med statens eller enskilda järnvägar och om afgifterna därför, som kunna af Kungl. Maj:t utfärdas, äfvensom i öfrigt alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga.

5:0. Det åligger koncessionshafvaren att å järnvägen fortskaffa trupper, fångar och allmänna posten samt ombesörja alla andra för kronans eller det allmännas räkning ifrågakommande person- och varutransporter mot den ersättning, som enligt gällande eller blifvande bestämmelser utgår för dylika transporter å de enskilda järnvägarna i riket; och äga vederbörande länsmän eller tillsyningsmän för allmänna ordningens upprätthållande att, hvar inom sitt tjänstgöringsområde, åtnjuta fria resor å järnvägen.

6:0. Därest koncessionshafvaren skulle underlåta att uppehålla trafiken å banan i det omfång, som af Kungl. Maj:t pröfvas skäligt, äger Kungl. Maj:t om Kungl. Maj:t därtill finner skäl, förordna, att trafiken tills vidare må besörjas af staten eller annan med användande af järnvägens materiel och öfriga tillhörigheter, med rätt för järnvägens ägare att uppbära den behållna afkomsten af banan; och förbehåller Sig Kungl. Maj:t dessutom att, om rättelse icke följer inom af Kungl. Maj:t förelagd tid, förklara denna koncession förverkad och låta försälja järnvägen, på sätt i punkten  3) här ofvan sägs.

7:0. Koncessionshafvaren skall före den 1 maj 1909 till Kungl. Maj:t inlämna bevis, att han, till säkerhet för fullgörandet af sålunda för denna koncession stadgade villkor, nedsatt i Kungl. statskontoret ett belopp af femtiotusen kronor antingen i kontanta penningar eller i sådana värdepapper, som kunna af Kungl. Maj:t godkännas, hvilken deposition koncessionshafvaren, därest densamma icke, på sätt i punkten 8) sägs, delvis eller i sin helhet förverkats, äger att återlyfta, sedan i statskontoret blifvit styrkt, att järnvägen är i allo fullbordad, afsynad och för trafik fullständigt upplåten.

8:0. Förevarande koncession, hvilken icke må utan Kungl. Maj:ts samtycke på annan öfverlåtas, skall anses förverkad förutom i de fall, hvarom i punkterna 3) och 6) här ofvan sägs, jämväl i händelse antingen den i näst föregående punkt föreskrifna deposition icke inom stadgad tid fullgöres, eller arbetet å järnvägsanläggningen icke enligt vederbörande kronofogdes bevis, som till Kungl. Maj:t ingifves, blifvit senast den 1 juni 1909 påbörjadt, i hvilket fall äfven en fjärdedel af det deponerade beloppet skall vara förverkad till svenska statskassan, men vederbörande äga att återlyfta öfriga tre fjärdedelar däraf, eller ock arbetet, ehuru i rätt tid påbörjadt, likväl finnes icke vara å utsatt tid fullbordadt eller sådana afvikelser från den fastställda planen vidtagits i afseende å anläggningen att åsyftad trygghet och ändamålsenlighet därigenom   förminskats, hvilka förhållanden därjämte medföra förlust af hela det deponerade beloppet; och skall tillika, om koncessionshafvaren icke inom ett år från den dag, järnvägen skall vara färdig att för trafik upplåtas, fullbordat den eller de delar af järnvägen, som vid besiktning eller afsyning till äfventyrs funnits ofulländade, eller icke inom samma tid rättat vid besiktningen eller afsyningen anmärkta felaktigheter, ankomma på Kungl. Maj:t att låta för vederbörande ägares räkning försälja järnvägen i dess helhet jämte allt tillbehör uti befintligt skick med rättighet för köparen att åtnjuta de förre ägaren tillförsäkrade fördelar, men med skyldighet för köparen att inom viss tid fullborda järnvägsanläggningen.

9:0. I händelse annan järnväg skulle komma att med nådigt tillstånd anläggas så, att den nu ifrågavarande däraf beröres, skall denna senares ägare vara underkastad de bestämmelser, som Kungl. Maj:t kan finna nödigt af sådan anledning meddela.

10:0. Svenska staten äger, där så erfordras, att utefter järnvägen, utan ersättning till dennas ägare, anlägga och begagna telegraf- och telefonledning med därtill hörande inrättningar.

11:0. Svenska statsverket är berättigadt att inlösa ifrågavarande järnväg med tillhörigheter och trafikmateriel mot ett penningbelopp,

a) som om yrkande om järnvägens afträdande till staten framställes inom tio år, efter det järnvägen i sin helhet eller till någon del blifvit öppnad för allmän trafik, motsvarar hvad järnvägen med tillhörigheter och trafikmateriel enligt räkenskaper, som Kungl. Maj:t godkänner, kostat koncessionshafvaren med tillägg af ränta efter fem för hundra om året, men med afdrag af den nettoinkomst, banan under tiden lämnat, och

b) som, om dylikt yrkande göres efter tio år, från det banan blifvit i sin helhet eller till någon del upplåten för allmän trafik, skall antingen beräknas så, att detsamma motsvarar två gånger summan enligt af Kungl. Maj:t godkända räkenskaper, af hela den under de tio år, som förflutit närmast före det år, hvarunder lösningsanspråket blifvit väckt, uppkomna nettobehållning af trafiken, innefattande alla under samma tio år gjorda utdelningar till delägarna i järnvägen jämte ränte- och kapitalafbetalningar å upptagna lån samt afsättning af kontanta medel eller öfverförande af säkra fordringar till befintlig reserv- eller förnyelsefond, eller ock, därest vare sig från statens eller från koncessionshafvarens sida sådant fordras, bestämmas af fem gode män, utaf hvilka Kungl. Maj:t utser tvä och koncessionshafvaren två, hvarefter de fyra sålunda valda tillkalla den femte.

Lösesumman, som skall anses utgöra inlösningsvärdet af hela järnvägsbyggnaden med alla dess fasta och lösa tillhörigheter af hvad slag de vara må, äfvensom af hela den i behåll varande reserv- eller förnyelsefonden, utan annat undantag än af de för trafikens behof i förråd befintliga förlags- och konsumtionsartiklar, såsom obegagnade syllar och skenor med tillbehör, stenkol, oljor och dylikt, skall, inom ett år efter det lösningsanspråket framställdes och i hvarje fall inom sex månader efter det staten tillträdt järnvägen, af svenska statsverket erläggas tillika med fem procent ränta därå, för år räknadt, från tillträdesdagen; och skall egendomen till statsverket afträdas skuldfri eller ock behörigt afdrag å löseskillingen göras för beloppet af den i järnvägen intecknade skuld.

12:0. Det åligger koncessionshafvaren att till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen inlämna dels före mars månads början hvarje år under byggnadstiden fullständig berättelse om arbetets fortgång under näst föregående år, dels, efter det banan blifvit öppnad för allmän trafik, årligen före mars månads ingång" redogörelse för de arbeten, som å banan blifvit under det föregående året utförda, äfvensom särskild uppgift å banans rullande materiel, sådan den befanns vid det föregående årets slut, dels, inom tre månader efter det järnvägsanläggningen afsynats och godkänts, öfversiktskarta äfvensom detaljerad uppgift å anläggningskostnaden, hvarför räkenskaperna för järnvägsanläggningen skola föras i anslutning till det formulär för kostnadsförslag, som finnes i väg- och vattenbyggnadsstyrelsens cirkulär den 2 januari 1901 intaget, dels ock de upplysningar angående banan och dess trafikerande, som framdeles kunna af bemälda styrelse äskas.

13:0. Koncessionshafvaren är pliktig att omedelbart efter järnvägens besiktning kostnadsfritt tillställa chefen för generalstaben bestyrkt afskrift af besiktningsprotokollet samt omedelbart efter banans afsyning bestyrkta ritningar, utvisande banans verkliga läge i plan och profil, jämte planritningar öfver samtliga stationer, håll- och lastplatser, sådana dessa befinna sig vid banans afsyning, äfvensom bestyrkt afskrift af afsyningsprotokollet. Likaledes skola omedelbart efter afsyningen till chefen för Kungl. fortifikationen insändas kopier i tre exemplar af plan- och profilritningar i detalj öfver alla broar af 10 meters längd, och därutöfver jämte situationsplaner och profiler af vattendragen vid broställena. Det åligger vidare koncessionshafvaren att ungefär hvart femte år, på anfordran af chefen för generalstaben, kostnadsfritt rätta och komplettera de insända stationsplanerna; att vid ombyggnad eller förstärkning af broar af ofvan angifna längd tillställa chefen för fortifikationen ritningar öfver ombyggnaden eller förstärkningen; att årligen före december månads utgång insända tekniska uppgifter till generalstaben enligt därifrån meddeladt formulär; samt att lämna de officerare, hvilka kunna beordras att studera banan. alla af dem äskade upplysningar äfvensom gifva dem fritt tillträde till järnvägens lokaler.

14:0. Det åligger koncessionshafvaren föranstalta dels att, i god tid före banans öppnande för trafik, förslag till benämningar å stationer och hållplatser varder Kungl. Maj:ts pröfning underställdt samt att ett efter banans förhållanden lämpadt förslag till tjänstgöringsreglemente varder inlämnadt till järnvägsstyrelsen, som efter pröfning af förslaget har att utfärda dylikt reglemente med iakttagande, att däri inflyta alla sådana bestämmelser i fråga om säkerhets- och försiktighetsmått vid handhafvandet af bantågens gång, som kunna finnas erforderliga för trafikens betryggande, dels ock att, i den mån järnvägen varder för trafik öppnad, sådana uppgifter angående banan och trafiken därå, som för upprättandet af allmän svensk järnvägsstatistik äro behöfliga, blifva till samma styrelse ingifna å behöriga tider och i enlighet med formulär, som af bemälda styrelse tillhandahålles.

15:0. Koncessionshafvaren skall inom en månad efter delfåendet insända afskrift af kostnadsförslaget samt kopior af de nu fastställda ritningarna för järnvägsanläggningen till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen för att i denna styrelses arkiv förvaras.

16:0. Kungl. Maj:ts befallningshafvande i Uppsala län äger, därest sådant befinnes nödigt, att för vidmakthållande af ordning och skick bland de vid järnvägsanläggningen anställda arbetare tillförordna en eller flera extra länsmän, hvilkas aflönande helt och hållet åligger koncessionshafvaren; det tillkommer jämväl koncessionshafvaren att vidkännas de kostnader, som kunna föranledas af behofvet att anordna nödig religions- och sedlighetsvård åt bemälda arbetare.

17:0. Därest för transporter för kronans eller det allmännas räkning eller för beredande af genomgående bantåg till befordran af resande eller allmänna posten å nu ifrågavarande och med densamma i förbindelse varande järnvägar Kungl. Maj:t finner, att tågen å nu ifrågavarande järnväg böra med hänsyn till tiderna eller eljest på visst sätt ordnas; är koncessionshafvaren skyldig att ställa sig till efterrättelse hvad Kungl. Maj:t i sådant afseende bestämmer.

18:0.    Koncessionshafvaren är pliktig att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser angående hållande af tillräckligt förråd af kol eller annat bränsle för betryggande af järnvägens drift i händelse af krigsmaktens ställande på krigsfot, som kunna af Kungl. Maj:t utfärdas.

19:0. I fråga om tolkningen af denna koncessions rätta mening är koncessionshafvaren underkastad Kungl. Maj:ts afgörande.

Hvilket vederbörande till underdånig efterrättelse länder.
Under Hans Maj:ts Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF ADOLF
Hugo Hamilton.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


Spår

© Rolf Sten
uej_koncession.html senast uppdaterad 2008-01-21
Adressbild