Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Krylbo - Örebro
State railway Krylbo - Örebro

av Rolf Sten

Bandelen Krylbo - Frövi
Banbyggnaden med majoren vid kungl. väg- och vattenbyggnadskåren A. F. T. Fræenkel som arbetschef påbörjades år 1898. Arbetet bedrevs snabbt och banan öppnades efterhand för trafik.
   Sträckan Krylbo - Västanfors, 35 kilometer, öppnades för provisorisk godstrafik januari 1899. 1 juli 1900 öppnades den för allmän trafik
Sträckan Västanfors - Frövi, 72 kilometer, öppnades för allmän trafik 12 december 1900. Mellan stationshusen i Krylbo och Frövi är sträckan 107 kilometer.

Vid järnvägens anläggning omflyttades 1 165 338 kbm jord och utsprängdes 145,416 kbm berg. För vattenavrinningen anlades 239 avloppstrummor. För de större vattendragen uppfördes 17 broar av vilka kan nämnas bron över Strömsholms kanal med ett fast spann på 60 meters längd och en svängbro med två öppningar på 13 meter vardera samt bron över Hedströmmen med ett 30 meter långt spann.
   För korsande vägar anlades 208 vägövergångar i banans plan samt uppförande av 14 vägportar, av dessa 3 för övergång av andra järnvägar och 4 vägbroar.
Som bostäder för banbevakningspersonalen byggdes 24 banvaktsstugor, varav två 2 är avsedda för två hushåll.
   Järnvägen belades med stålräls som vägde 40,5 kg per meter.
Förutom de befintliga ändstationerna anlades 9 stationer samt 1 lastplats och 2 hållplatser.

För denna bandels anläggning samt för rullande materiel till linjen Krylbo - Örebro och för vissa kompletteringsarbeten på den inköpta bandelen Frövi - Örebro beviljade riksdagen under åren följande belopp:
1897 3 000 000
1898 3 800 000
1899 till banbyggnaden och spårutläggning på Örebro bangård 500 000
1899 för banbyggnaden, för kompletteringsarbeten på linjen Frövi - Örebro och för inköp av rullande materiel 537 500
1900 till banbyggnaden 1 670 000 samt för växel- och signal säkerhetsanordningar 117 000 sammanlagt 1 787 000
Summa kronor 9 624 500

1904 års bokslut visade att kostnaderna för anläggningen av bandelen Krylbo - Frövi och för inköp av rullande materiel samt för komplettering av bandelen Frövi - Örebro uppgick till 9 568 690 kronor 43 öre.

Krylbo new station building year 1905
I samband med statsbanan Örebro - Krylbos anslutning till Krylbo station vid norra stambanan uppfördes 1899-1900 ett nytt stationshus i Krylbo.Stationshuset stod klart vid öppnandet av den nya statsbanan till Örebro 1 juli 1900. Foto: statens Järnvägars minnesskrift från 1906.

I Statens Järnvägars minnesskrift från 1906 beskrivs bandelen Krylbo - Frövi enligt följande:
"Denna bana utgår från Krylbo station å norra stambanan i sydvästlig riktning, som sedermera hufvudsakligen bibehålles å hela sträckan. Från Krylbo går banan till Snyten, där den ansluter till järnvägen Ängelsberg - Kärrgrufvan, öfvergår omkring 2 km öster om Västanfors Ängelsberg - Vansbro järnväg och strax därefter Strömsholms kanal, samt är sedermera, efter att hafva övergått Uttersberg - Riddarhyttans smalspåriga järnväg, framdragen till Krampens station, hvarest sistnämnda järnväg medels ett bispår ansluter till statsbanan. Från denna station är banan utefter en del mindre sjöar dragen öfver Sällinge till Frövi station, i hvars närhet den passerar öfver ett mellan Frövi - Ludvika och Frövi - Köpings järnvägar anlagdt förbindelsespår."

Vad hände sedan? Se stambanan Krylbo - Mjölby.


Return to page top
Åter till sidans början

Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
delen_krylbo_frovi..html senast uppdaterad 27 augusti 2004