Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

SGGJ, Sala - Gysinge - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Personalen
När SGGJ invigdes 1901 var antalet anställda 96 personer.
1912 hade antalet ordinarie anställda ökat och var fördelade på följande yrkeskategorier:

Järnvägsbyrån i Sala
1 verkställande direktör
1 trafikchef
1 kontrollör och trafikchefsassistent
1 kamrerare och kassör
1 baningenjörsassistent
Banavdelningen
3 banmästare
20 banvakter

Maskinavdelningen Sala
5 lokförare
5 eldare
2 vagnputsare
3 vagnsmörjare
4 lokomotivputsare
2 pumpare och kolvakter
1 verkstadsförman
8 verkstadsarbetare
1 förrådsvakt
Trafikavdelningen
4 stationsinspektorer
8 stationsmästare
6 kontorsbiträden
7 konduktörer
12 stationskarlar

Sammanlagt var det 96 ordinarie anställda. Till detta tillkom ett antal extraanställda. Bland annat grindvakter och banarbetare

SGGJ Gysinge station year 1915
Gysinge station omkring 1915. Två okända järnvägsarbetare på en så kallad "hjuling". Foto: Hedesunda hembygdsförening.

1936 hade bilden förändrat sig något. De ordinarie personalen bestod nu av följande yrkeskategorier:
Järnvägsbyrån i Sala
1 verkställande direktör
1 trafikinspektör
1 Kamrer
1 bokhållare
1 kontorist

Banavdelningen
1 banmästare placerad i Jugansbo
1 banförman placerad i Sveden
10 banvakter
Linemans at work8 banarbetare
8 grindvakter

Maskinavdelningen Sala
1 lokmästare
3 lokförare
5 lokeldare
2 lokbiträden (kunde även tjänstgöra som lokförare)
1 reparatörsförman
1 lokreparatör
1 förrådsman (ny benämning på förrådsvakt)
1 vagnssmörjare
4 stallkarlar (den gamla benämningen var lokomotivputsare)
6 verkstadsarbetare

Bilden ovan visar några personer från banavdelningen som jobbar med spårjustering i trakten av Kerstinbo 1929. Från vänster banvakten Rosén, banförman A T Andersson, banvakt Widell samt okänd. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Trafikavdelningen
5 stationsföreståndare (stationsinspektor var numera borttagen)
3 stationsförmän
8 stationskarlar
4 konduktörer
1 platsvakt
3 chaufförer
Sammanlagt var det 92 ordinarie anställda. Till detta tillkom ett antal extraanställda.

Trafikchefer vid SGGJ var följande:
1900-1912 Sven Johan Edvard Lundquister.
1912-1918 L Lundquist, tillika verkställande direktör.
1919-1927 Gustaf Rickard Daniel Dahlin, tillika verkställande direktör.
1928-1937 Axel Otto Vilhelm Westlund (Tjänsten trafikchef ersatt av Trafikinspektör och kontrollör).

 


Banans bevakning
Banans dagliga bevakning och Lineman Frisellunderhåll sköttes av 20 stycken banvakter som var och en hade cirka 5 kilometer bana att sköta. Järnvägens dåliga ekonomi gjorde att man i mitten av 1920-talet, i besparingssyfte, reducerade antalet banvakter till 16. Varje banvakt fick nu cirka 6,2 kilometer var att underhålla. Tilläggas bör att vid större arbeten på banan gjordes dessa av särskilda arbetslag bestående av banarbetare. Ibland fungerade då banvakten vid den aktuella sträckan som arbetsledare men det förekom även att man hade särskilda arbetsledare vid de större banarbetena. I början av 1930-talet reducerades antalet banvakter till 10.
 

Banvakten Frisell ute på inspektionstur. Året är omkring 1930. Foto: Hedesunda hembygdsförening.


 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till SGGJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
sggj_historik_07_personal_banan..html senast uppdaterad
2005-10-25