Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
 Arkiverat "Visste Du att"


 

År 1866. Saxat ur Svensk press
Med anledning av att järnvägen mellan Stockholm och Uppsala började bli klar skrev 1866 Upsala-posten följande artikel:

Uppsala får jernväg
  
"Arbetet å denna jernväg har under de senaste veckorna med rask fart bedrifvits. Som bekant ankom midsommardagen hit ett lokomotiv för grusvagnarnes drifvande. Ett annat lokomotiv hitväntas i dessa dagar. Grusningen är ock såtillvida verkställd, att grusvagnarna från Upsala tvänne gånger mött dem från Stockholm, d. v. s. att vägens andra grusning försiggått. Under de veckor grusningen egt rum har icke på något ställe af vägen någon sänkning försports. Bron öfver Säfjaån, som förut gjort bekymmer och hvars anläggning varit förenad med så mycket arbete och kostnader i afseende på svårigheten att åstadkomma fast grund, har förblifvit orubbad i sitt läge, ehuru det långa tåget af grusvagnar mellan 30 och 40 gånger i dygnet gått fram öfver den. Sjelfva jernvägen kan sålunda sägas vara färdig, och med afseende på den särskildt finnes nu intet hinder för, att trafiken mellan universitetsstaden och hufvudstaden redan i dag öpnades. Men det finnes nog andra hinder. Det återstår ännu åtskilliga husbyggnader äfvensom planeringar och afstängningar. Största hindret torde dock vara, att vederbörande icke skulle hafva det rätt klart med den rörliga materielen. De lokomotiv, man hos ett bolag i England beställt att hafva på platsen den 1 Sept. eller förr, lära knappast detta år vara att förvänta, i följd deraf att bolagets arbetare gjort strike."

Uppsala bangård, banhall och stationshus. Inte år 1866 utan 1902
Uppsala bangård, banhall och stationshus. Inte år 1866 utan 1902, 32 år senare. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum. Läs mer om norra stambanan!

Return to main page
  Returtåg till "arkiverat" innehållsförteckning


arkiverat_uppsala.html senast uppdaterad 2009-01-12