Return to main page
Åter till arkiverat?
Klicka i bilden ovan
 Arkiverat "Visste Du att" 

Malmö stationshus 18901861 konstaterade man i Malmö att järnvägen påverkade staden. Tidningen Snällposten skrev:

"Under den tid som förflutit sedan jernvägen här i Skåne blifvit anlagd har man med hvarje år förmärkt huru rörelsen här i Malmö, såsom banans slutpunkt, allt mera ökats; i de flesta handelsbranscher har omsättningen tilltagit, ångbåtstrafiken har blifvit lifligare, mängden af tillströmmande resande har så ökats att man börjat uppföra hoteler i stor skala; folkmängden har i en förvånande grad tilltagit derigenom att personer hitflyttat i hopp om bättre tillfälle till arbetsförtjenst, med ett ord, staden befinner sig i ett stadium der framåtgåendet utvecklar sig hastigare än förhållandet varit under föregående tider. Detta är något som icke kan vara annat än till glädje för dem som ha sitt samhälle kärt. - Men på samma gång en dylik raskare utveckling i alla riktningar eger rum, på samma gång göra sig alltmer kännbara de särskilda behof, som en sådan tillvext måste nödvändigt föra med sig, - behof hvilka måste uppfyllas i fall tillvexten skall kunna blifva till allmänt och enskildt gagn. Vi behöfva således bland annat en ny kyrka, en ny lokal för det högre elementarläroverket, en ny lokal för ännu en folkskola, en ny eller ock en betydlig utvidgning af nuvarande småbarnsskolan, nytt större tullhus, ny nödig varande tillbyggnad af rådhuset, ny theater, ny organisation af polisen, ny utvidgning af hamnen, nytt arbetshus, ny vattenledning m. m".
 

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till "arkiverat" innehållsförteckning


ariverad_malmo.html senast uppdaterad 2009-01-12