Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
 Arkiverat "Visste Du att"


 Banhallen i Göteborg 4 november 1862, invigning av västra stambanan

Invigning av västra stambanan
Innan invigningståget skulle gå hade man gjort en noggrann planering. I tidningarna kunde man  läsa följande: 
Invigningen af Vestra stambanan. Följande ordning lärer komma att iakttagas vid det bantåg, hvarmed H. M. Konungen och Rikets Ständers deputerade högtidligen inviga Vestra stambanan:
   Tåget afgår från bangården å Södermalm kl. 8,54 min. Måndagen den 3 November efter Stockholms tid.
   Allt bagage bör vara uppsändt till bangården en timme tidigare, med egarens namn tydligt den! utsatt.
   Betjeningen åtföljer sina husbönder till bangården, men afgår sednare jemte bagaget med särskildt tåg, som förbigår festtåget vid Södertelje.

   Festtåget stannar under vägen vid Södertelje, Gnesta, Sparreholm, Flen och Katrineholm, innan det anländer till Säfstaholm, der middag intages hos öfverstekammarjunkaren hr grefve G. Trolle-Bonde.
   Derifrån afgår tåget kl. 4,30 min. och anländer, efter kortare uppehåll vid Kilsmo och Halsberg, till Örebro kl. 7 på aftonen.
    Den 4 November afgår festtåget från Örebro kl. 8,30 min. f. m., stannar vid Halsberg, Wredstorp, Laxå, Töreboda, Sköfde och Falköping, hvarest ett särskildt bantåg från Götheborg möter med de deputerade från Norriges storthing.
   Efter intagen middag afgår festtåget kl. 3,11 min. från Falköping, uppehåller sig vid Wårgårda, Alingsås och Floda samt anländer till Götheborg kl. 7 e. m.
   För återresan afgår bantåget från Götheborg den 6 November kl. 6,40 min. f. m. efter Götheborgs tid, och anländer till Stockholm kl. 9 e. m. enligt Stockholms tid.

   Af förekommen anledning tillkännagifves, att inga passagerarebiljetter säljas till det snälltåg, som afgår från Stockholms station Måndagen den 3 November.


Return to main page
  Returtåg till innehållsförteckning


arkiverat_invign:vsb.html senast uppdaterad 2009-01-12