Return to main page
Åter till arkiverat?
Klicka i bilden ovan
 Arkiverat "Visste Du att" 

År 1851. Saxat ur Svensk press

"Jernväg mellan Malmö och Lund.
Malmö Snällposten berättar att den förstnämnde stadens handelssocietet i förra veckan hade möte om anläggandet af en jernväg mellan Malmö och Lund. Saken väckte ett mycket lifligt intresse och man yttrade en allmän önskan att denna vigtiga angelägenhet måtte kunna komma till ett önskvärdt resultat. - Man var ense om den princip, att en Jernväg hos oss lämpligast borde börja vid någon större gränsstad, och således ansluta sig till den Europeiska kommunicationen. Till en sådan föreningspunkt torde Malmö vara den lämpligaste platsen och derifrån borde jernvägslinjen utgå vidare uppåt (?). Kostnaden för jernväg mellan Malmö och Lund antogs kunna uppgå till 10 rdr bko pr aln om jernvägen, hvilket föreslogs, beräknades för hästkraft, eller, om den skulle göras nog solid att bära lokomotiv med ånga, 15 rdr pr aln. Bästa sättet att komma till dess utförande ansåg man vara att öppna en aktieteckning för ändamålet. Men då hvarken en sådan kan ske eller tillförlitligt kostnadsförslag upprättas förr än lokalundersökning för vägens anläggning egt rum, beslöt Societeten, såvida, hvilket man hoppades, K. M:t ville för samma ändamål bevilja 16.000 rdr, att sammanskjuta ett belopp af 4.000 rdr, såsom bidrag till kostnaden för en dylik lokal undersökning."

   .

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till "arkiverat" innehållsförteckning


arkiverad_visste_07_04..html senast uppdaterad 2008-12-31