Return to main page
Åter till arkiverat?
Klicka i bilden ovan
 Arkiverat "Visste Du att" 

År 1851. Saxat ur Svensk press

"Inbjudning till Aktieteckning för Jernvägen ÖREBRO - NORA.

Sedan Rikets Höglofliga Ständer till underlättande af denna jernvägsanläggning beviljat dels ett anslag af 75.000 R:dr Banko utan återbetalningsskyldighet, dels ett lån af 130.000 R:dr s. m. emot erläggande af 6 procent å sistnämnde summa årligen, intildess att lånet, med beräkning af 4 procents ränta och 2 procents afbetalning å kapitalet, blifvit återguldet, får den hitintills varande provisoriska Direktionen härigenom inbjuda dem, som önska att uti Bolaget ingå för återstående aktier, att dertill skyndsamligen anteckna sig å de listor, som finnas att tillgå hos undertecknade, dels uti

Stockholm: hos Hrr Schön & Komp.; Götheborg : hos Hr C. F. W,rern;

Örebro: hos Hr Kamereraren L. \Videstrand. Till upplysning meddelas att:

1:0 Omkostnaden för omläggningen af jernbanan, som är 3 1/12 mil lång, är beräknad till 450.000 R:dr B:ko, och att smärre lokomotiver skola derå begagnas;

2:0 Aktiernas antal är föreslaget till 450 st. lydande å 1.000 R:dr B:ko hvardera, men att den som det önskar äfven kan anteckna sig för en half aktie;

3:0 Bolagsstämma i och för Bolagets konstituerande och val af Direktion under byggnadstiden kommer att hållas i Örebro den 10 instundande September, då den nuvarande provisoriska Direktionen vill enligt sitt uppdrag framlägga förslager dels till nödiga förberedelser denna höst så att arbetet kan företagas nästkommande vår, dels till Bolagsreglor, dels till upptagande af ett ytterligare amorteringslån å 75.000 R:dr B:ko, dels slutligen till 3:ne terminer för insättande af Bolagsmännens kontanta tillskott på upp- och afskrifningsräkning i Örebro enskilda Bank med B:ko R:dr 111: 5, 4 per aktie hvarje gång.

Enligt den specifika beräkning som finnes införd uti ingressen till Aktielistorna, bör den behållna inkomsten af trafiken redan under de första åren ej allenast betäcka ränta och amortering på upplånade medlen samt ränta å Bolagets kontanta tillskott, utan äfven medgifva afsättandet af en reservfond för oförutsedda utgifter.

Att inom kort Bolagets ställning måste blifva ännu mera fördelaktig till följe af den utvidgade industri, som en lättad varutransport inom en på naturalster rik och af industriell anda lifvad provins nödvändigt måste föranleda, kan icke betviflas. Ankommande då på Bolaget att antingen ytterligare nedsätta forlönerna eller att, på grund af blifvande öfverskotter, bereda utvägar till den påbörjade transportliniens fortsättande dels längre uppåt Bergslagen, dels söder om Örebro till Wetterns stränder.

Örebro den 9 Juli 1851.

H. Hamilton,                     A. Anckarsvärd,                  A. Wedberg,
Örebro, Boo.                       Örebro, Carlslund.           Nora.

P. Persson                           C. O. Troilius
Nora, Wassland                   Nora, Knutsberg                  .

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till "arkiverat" innehållsförteckning


arkiverad_visste_07_02.html senast uppdaterad 2008-12-31