Return to main page
Åter till arkiverat?
Klicka i bilden ovan
 Arkiverat "Visste Du att" 

År 1850. Saxat ur Svensk press

"Den första jernvägen.
Det är fägnande erfara att trafiken på Frykstadsjernvägen (Wermland) går utomordentligt väl, oaktadt vagnarnes antal ännu endast är hälften af det tillämnade, i anseende till fördröjd leverans ifrån hr Keillers mekaniska verkstad. Också tillkännagaf öfverdirektören von Sydows oförställda belåtenhet med arbetet, under hans nyliga dervaro, att det äfven af kännare till sitt rätta värde uppskattas. Hr Sydow fördröjde i flere timmar sin afresa, endast för att beskåda den vackra vägen och den lifliga trafiken derå. Bolaget sparar icke eller någon kostnad för trafikens beqvämlighet, och betydliga byggnader komma för den skull att uppföras både vid Frykstad och Lyckan."

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till "arkiverat" innehållsförteckning


 

akiverad_visste_07_01.html senast uppdaterad 2008-12-31