Return to main page
Åter till arkiverat?
Klicka i bilden ovan
 Arkiverat "Visste Du att" 

1853 meddelades!

Jernvägsskenor av svensk tillverkning.
En för våra jernvägsanläggningar glädjande underrättelse kunna vi meddela, neml. att anskaffandet från England, af rails eller jernvägsskenor nu mera ej är af nöden emedan sådana kunna erhållas för billigare pris inom landet. För Kroppa-jernvägen i Wermland ha nemligen vid Finspongs bruk blifvit bestälda omkring 1,500 skepp. rails, de första i Sverige tillverkade. Profvalsningen gick mycket lyckligt, så att intet tvifvel är, att ju Finspongs-skenorna blifva fullt ut så vackra som de förut från England införda, samt till sin inre beskaffenhet vida öfverträffande de engelska, då man till desamma kommer att använda sådant jern, hvilket, efter skenornas förbrukning, kan användas till alla förekommande smiden, hvilka egenskaper saknas hos det af engelsmännen till samma ändamål använda jern.

Skenorna till ofvannämnde jernväg skola före nästkommande Augusti månads början vara fritt levererade uti Christinehamn, emot bko rdr 16: 16 pr skeppund stapelstadsvigt. Ett stycke af den vid Finspong först valsade skenan är lemnadt till styrelsen för allmänna väg- och vattenbyggnader.
 

   .

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till "arkiverat" innehållsförteckning


arkiverad_skenor.html senast uppdaterad 2009-01-02