Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
 Did you know that?


I arkivet finns de artiklar som har varit publicerade under "Visste Du att" och sedan har bytts ut mot andra. Arkivet finner du här!

Ur hvar 8 dag 1902
Johan Henrik Antenor Nydqvist
En Svensk Storindustriens man.

Johan Henrik Antenor NydqvistVi meddela i dagens nummer bilden af en af grundläggarne och skaparen af Nydqvist & Holms verkstäder i Trollhättan, ingeniör Johan Henrik Antenor Nydqvist, som den 31 sistlidne januari ingick i sitt 86:te år. Han föddes i Stockholm nämnda dag 1817 och föräldrarne voro chirurgie magistern Herman Nydqvist, läkare i Botkyrka och Salems församlingar samt vid Tumba pappersbruk och Elisabeth Kristin Nordqvist.

Efter att hafva erhållit undervisning först i hemmet och sedan i en helpension i Fogelsta gård i grannsocknen Salem, sändes han till Stockholm. Här genomgick han Jakobs skola och därpå dåvarande Teknologiska Institutet, hvarifrån han erhöll afgångsbetyg hösten 1833. I hög grad arbetssam sträfvade han tidigt för att försörja sig själf samt erhöll i januari 1834 anställning vid ett under anläggning varande spinneri i Mölndal, hvilken befattning han bibehöll till våren 1836. Tillsammans med sin äldre broder, som på denna resa dog under första uppehållet i Chemnitz, begaf han sig då till utlandet och arbetade i åtskilliga verkstäder i Sachsen, Österrike, Schweiz och Elsass, hvarefter han, erbjuden verkmästareplatsen vid Brefvens bruk i Nerike, antog detta erbjudande och återvände till fäderneslandet. Vid Brefvens bruk stannade han till våren 1847, då han tillsammans med en kamrat från Teknologiska Institutet, I. M. Lidström, och C. O. Holm, hvars bekantskap blifvit gjord under vistelsen i Mölndal, öfverenskom bildandet af en egen verkstad, som efter flere förslag förlades till Trollhättan och från en mycket ringa början småningom utvecklat sig till en af de största verkstäder i landet, i hvarje fall den största privata verkstad.
Nydqvist & Holms verkstäder i Trollhättan. Tender- och ramverkstaden
Nydqvist & Holms verkstäder i Trollhättan. Tender- och ramverkstaden

Då Lidström hastigt bortrycktes under 1850 års kolerafarsot, öfvertogs firman och verkstaden af Nydqvist och Holm och, sedan den senare år 1871 utträdde ur firman, af Nydqvist ensam.
   Från början delade Nydqvist och Lidström den tekniska ledningen af affären men vid den senares frånfälle öfvergick den helt och hållet och vid Holms utträdande skötseln af det hela på Nydqvist ensam. Under hans insiktsfulla ledning har verkstaden utvecklat sig till hvad den nu är och då sålunda hans verksamhet sammanfaller med verkstadens utveckling, torde den förre bäst framställas genom en kortfattad beskrifning af den senare.
Nydqvist & Holms första lokomotiv "Trollhättan", bygdt 1864.
Nydqvist & Holms första lokomotiv "Trollhättan", bygdt 1864.

Som of van nämnts grundlades verkstaden 1847 och hade för ändamålet af Nya Trollhätte Kanalbolag på perpetuelt arrende upplåtits ett mindre område på kanalens västra sida. Här uppfördes den första byggnaden, i hvilken inrymdes förutom de få maskiner, som funnos och delvis förfärdigats på platsen, gjuteri, smedja, plåtslageri m.m. samt ett mindre kontorsrum och boningsrum, där ägarne denna tid bodde.
   Tillverkningen utgjorde hufvudsakligen gjutgods och maskineri för kvarnar, sågar, grufdrift o.d. samt turbiner.
   Så småningom skedde den ena mindre utvidgningen efter den andra och tillverkningen af ofvannämnda saker ökades ständigt, och så beställdes 1864 af Uddevalla —Vänersborg —  Herrljunga järnväg det första lokomotivet, som erhöll namnet »Trollhättan», och hvilket ända till järnvägens ombyggnad, som skedde för ett par år sedan, varit i tjänst. Vid ombyggnaden, då lokomotivet ej med fördel kunde förändras till den större spårvidden, återköptes detsamma af verkstaden samt kommer såsom »det första» att uppbevaras oförändradt som det togs ur trafiken. Under de närmaste åren tillverkades och levererades det ena lokomotivet efter det andra, så att då Nydqvist ensam öfvertog det hela, voro ett tjugutal utgångna från verkstaden. Nu först börjades dock lokomotivtillverkningen på allvar, den ena specialverkstaden uppväxte efter den andra, nya tomtområden inköptes och en ny afdelning förlades på kanalens östra sida, sedan tillgängliga området på den västra blifvit otillräckligt. Dessa utvidgningar kräfde bättre kommunikationer, hvarför egen förbindelsebana med Bergslagernas järnvägar  anlades och blef fullbordad år 1893.
Nydqvist & Holms senast levererade lokomotiv. Bär Statens Järnvägars n:r 664, verkstadens n:r 649.
Nydqvist & Holms senast levererade lokomotiv. Bär Statens Järnvägars n:r 664, verkstadens n:r 649.

På så sätt har verkstaden ständigt utvecklat sig och tillverkningsvärdet vuxit. År 1880 levererades sålunda endast 9 st. lokomotiv under det att antalet växte år 1890 till 20 st. och förlidet år till ett i veckan, hvaraf de flesta af nu använda stora typer. Tillverkningsvärdet har naturligtvis ökats i samma mån och uppgick 1900 till c:a 3 000 000 kronor, hvilket tal för år 1901 ställer sig ännu högre. Antalet vid verkstaden anställde personer uppgår f. n. till c:a 1.100 man och tills nu levererade lokomotiv till 653 st. Af dessa hafva utom det större antalet, som levererats till svenska statsbanorna och enskilda banor, äfven ett flertal lokomotiv leverets till norska, danska och finska statens järnvägar samt enskilda norska och danska järnvägar.
   För att lämna jemn sysselsättning för alla arbetare ägnar sig verkstaden äfven åt andra tillverkningar än lokomotiv såsom ångmaskiner, kompressorer och blåsmaskiner m. m.
Nydqvist & Holms verkstäder i Trollhättan. Lokomotivuppsättningsverkstaden.
Nydqvist & Holms verkstäder i Trollhättan. Lokomotivuppsättningsverkstaden.

 Vid verkstaden finnes eget vattenverk och stående brandvakt. Arbetarne vid verkstaden äro icke i ordets egentliga mening olycksfallsförsäkrade, men i sådant fall lämnas arbetarne direkt från firman motsvarande understöd resp. ersättning.
   Vid sitt silfverbröllop år 1883 donerade ingeniör Nydqvist och hans maka som grundplåt för en pensionsfond för verkstadens arbetare ett belopp af 25000 kr., hvilket genom lämnade andelar i rörelsen och räntor Nydqvist & Holms verkstäder i Trollhättan. Hjulverkstaden.vid sista årsskiftet ökat-; till c:a 80,000 kr. och nu med ytterligare 10,000 kr. hvilka ingeniör Nydqvist skänkte till fonden på sin 85-årsdag.
   På sin högtidsdag uppvaktades ingeniör Nydqvist af hela arbetsstyrkan med musik i spetsen och framfördes därvid af en af de äldre arbetarne deras lyckönskningar till de många lyckliga åren vid fortfarande hälsa och krafter, ty trots åldern ser man ingeniör Nydqvist fortfarande punktligt bege sig till och från verkstaden. Ingeniör Nydqvist blef år 1878 utnämnd till riddare af Vasaorden, 1886 af Nordstjerneorden samt år 1891 till kommendör af Vasaorden.


Nydqvist & Holms verkstäder i Trollhättan. Hjulverkstaden.

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


nohab.html senast uppdaterad 2009-01-12