Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayStatsbanan Vansbro - Malung öppnades för allmän trafik 5 september 1934. Bilden visar Rågsvedens station och är tagen 1934. På stationen fanns en nyhet, en nyutvecklad så skjutbar lastbrygga. Se artikel nedan.
Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Statsbanan Vansbro - Malung öppnades för allmän trafik 5 september 1934. Bilden visar Rågsvedens station och är tagen 1934

Skjutbar lastbrygga vid håll- och lastplatser     Av sektionsingenjören B. Hartman.

För överförandet av gods från godsmagasin till järnvägsvagn eller omvänt måste som regel särskild godsbrygga utläggas mellan den fasta magasinsbryggan och järnvägsvagnen.

Vid sådana platser, där särskilt magasinsspår är anordnat omedelbart intill magasinsbryggan, användes därtill en kortare lätthanterlig landgång, men saken ställer sig annorlunda vid de håll- och lastplatser som ha med stationshuset sammanbyggt godsmagasin, från vilket gods oftast skall överföras över ett rundspår till på huvudspåret stående tåg. Då fordran för dylika platser föreligger, att den fasta magasinsbryggan icke får ligga närmare spårmitt än 3 meter och avståndet mellan spåren kan vara 6 meter och mer, skulle en lös, bärbar godsbrygga, tillräckligt bärkraftig för tungt styckegods, bliva alltför svårhanterlig, isynnerhet som vid dessa håll- och lastplatser oftast endast en å två man finnas tillgängliga för godsets överflyttning.

Vid håll- och lastplatser vid statsbanan Malung—Vansbro, där som regel tågbefälhavaren med biträde av kvinnlig platsvakt har att verkställa godsöverföringen, har en ändamålsenlig och lätthanterlig skjutbar godsbrygga för ändamålet anordnats.

Den rörliga godsbryggan har en total längd av 7 meter, varav dock 0,8 meter utgöres av ett särskilt vid bryggan medelst gångjärn och fjädrar fastsatt lutande plan i bryggans inre ända. Bryggans yttre ända uppbäres av en på decauvillespår löpande vagn bestående av ett decauvillehjulpar, fästat genom rullager vid ett ramverk av vinkeljärn. Helt utdragen når bryggans yttre ända mitt emellan spår 1 och 2, således 3 meter från spårmitt i spår 2 och kan där medelst en spärrhake i vagnen förankras vid de på decauvillespårets ändar anbragta stoppklossarna. Den har då en fri spännvidd av 6 meter. Den rörliga bryggan, som är 1 meter bred, är gjord av 3" plank, sammanhållna på undersidan av 1½" x 5" reglar på 1 meters avstånd. På grund av bryggans stora fria spännvidd är den emellertid på undersidan förstärkt medelst två vid vardera ytterkanten längsgående  vinkeljärn  65x100x10  mm., vilka  järn  därjämte tjäna dels som gejdrar för styrning av bryggan och dels som löpskenor för de i den fasta godsbryggan anordnade rullarna, på vilka den skjutbara bryggan löper vid dess utdragning eller inskjutning. Nämnda rullar utgöras av 4 par vanliga skottkärrhjul, lagrade i undersidan av den fasta bryggans plank. För godsets överförande från rörliga bryggan till järnvägsvagnen finnes på bryggans yttre ända en lös landgång av l¼" späntade plank, 2,30 meter lång och 1 meter bred, i ena ändan utformad till lutande plan och i andra ändan försedd med tvenne hakar att fastläggas vid vagnsdörrens löpskena. Denna landgång kan lätt hanteras av 1 man. Decauvillespåret, på vilket bryggan löper, är spikat på två vid rundspåret fastgjorda långsliprar och med r. ö. k. förlagd så högt över rundspårets r. ö. k. att decauvillehjulets fläns utan stötar vilar på sistnämnda spårs r. ö. k. vid bryggans ut- och indragning. Då bryggan är helt inskjuten över den fasta bryggan befinner sig rörliga och fasta bryggornas ytterändar i samma plan, vilket möjliggjorts därigenom att den fasta bryggan utformats så att rörliga bryggans vagn kan skjutas in bakom fasta bryggans ytterkant. Genom en enkel spärrhake, anbragt på den rörliga bryggans undersida i dess yttre ända, osynlig utifrån, fastlåses den rörliga bryggan automatiskt vid den fasta bryggan i inskjutet läge, till förhindrande av att vagnen av okynne eller annan orsak drages ut till hinder för på spår eventuellt kommande tåg. Kostnaden för den rörliga bryggan har uppgått till 310: - kronor per hållplats.

Ritning, skjutbar lastbrygga vid håll- och lastplatser

 

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_26.html senast uppdaterad 2016-01-02