Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Stockholm - Västerås Bergslagens Järnväg, SWB, köpte under åren 1912 - 1920 sammanlagt  11 stycken godstågslok från Vagn & Maskinfabriken i Falun och Nydqvist & Holm i Trollhättan. Loken fick littera M3 och numrerades 61 - 67, 73 - 74 samt 81 - 85. Vid förstatligandet av SWB 1 juli 1945 övertogs loken av SJ där de fick littera A6 och nummer 1703 - 1713. Loken ställdes av åren runt 1960 och överfördes till beredskapslokparken. Denna lokpark bestod av ett stort antal ånglok som i skuggan av kalla kriget  iordninggjorts för beredskap. Loken utplacerades runt om i landet i plåtskjul och lokstallar avsedda att tas fram och sättas i drift vid ett eventuellt beredskapsläge. Vid vissa tillfällen tog man stickprovsvis ut något i loken och driftsatte detta varefter en provkörning med tillkopplade vagnar gjordes. Efter denna återställdes loket i beredskapsskick och sattes åter in på sin förvaringsplats. Bilden nedan visar något av loken E6 1703 - 1713 under en av dessa provkörningar. I slutet av 1960-talet började ångloken som stod i beredskap att avvecklas. E6-loken  slopades 1970 - 1973 och skrotades efter hand.  Foto: Samling Stig Nyberg.


Stockholm - Västerås Bergslagens Järnväg, SWB engine M3

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_08..html senast uppdaterad 2004-12-31


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("08.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("08.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("08.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("08.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>