HOME
INDEX

623     Landskrona - Billesholm

FÖREGÅENDE
LISTA
(Landskrona) - Säby - (Billesholm)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Lk (Landskrona) v 26.2 2 1865.08.01 33)
Säy Säby h 21.9 13 1903.07.01 33)
Vd Vadensjö h 16.9 58 1876.11.01 33)
Wadensjö
Otp Ottarp h 13.4 39 1876.11.01 33)
Ksa Kingelstad h 10.4 65 1876.11.01 33)
Skromberga
Eb Ekeby h 5.1 72 1876.11.01 33)
Bm (Billesholm) h 0 40
(Billesholms gruva) 1876.11.01 33)

Km Trafikplatser mm Möh Trafikhändelser mm
26,2 Landskrona 2 se Landskrona & Helsingborgs järnvägar
25,1 sidospår ssp <1886, Renhållningsverket
24,8 Östra Infartsgatan se Landskrona & Helsingborgs järnvägar
21,9 Säby (Säy) 13 fp 1883, stn 1903-02-10, T hlp 1944-05-01, †1960-05-29; ansl SbhJ
20,7 Säby kyrka hp 1881-06-01, U 1882-11-15
16,9 Vadensjö (Vd) 58 stn 1876-11-01, hlp 1941-12-01, †1960-05-29
13,8 bro över L&HJ 1876, BI 1960
13,4 Ottarp (Otp) 39 hp 1879-05-15, U 1882-11-15, hp 1886-08-01, †1960-05-29; <1882 Ottarps kyrka
10,4 Kingelstad (Ksa) 65 stn 1876-11-01, hlp ~1930, †1960-05-29
5,1 Ekeby (Eb) 72 stn 1876-11-01, †1960-05-29
0 Billesholm 40 se Godsstråket genom Skåne

Landskrona–Ängelholms järnväg
Landskrona försökte vidga sitt sammanträngda influensområde med hjälp av järnvägar. Eftersom Ängelholm sökte förbindelse med järnvägsnätet möttes städernas intressen i Åstorp. I konkurrens med Helsingborg ville Landskrona genom LEJ bli utfraktare av skånskt stenkol, till vilket stora förhoppningar knöts, men staden förlorade till Helsingborg striden om västkustbaneetappen till Halmstad. SJ var bara intresserat av Västkustbaneavsnittet Ängelholm–Billesholms gruva men fann det obilligt att inte förstatliga hela banan. Både privatbanans ångvagn och den bensinmotorvagn som SJ tidigt prövade hade svårt att klara stigningarna på den södra delen
koncession
1874-11-06 Landskrona–Åstorp
1875-12-31 Åstorp–Ängelholm, för Ängelholm–Björnekulla järnväg
längd 49 km
förvaltningsort Landskrona
trafikförändringar
1875-12-31 *Åstorp–Ängelholm ”gamla”,
14 km, allmän trafik
1876-11-01 *Landskrona–Åstorp, 35 km, allmän trafik
1886 *Ängelholm ”gamla–Ängelholm, 1 km, allmän trafik
1960-05-29 †Landskrona–Billesholm, 26 km, persontrafik och Säby–Ekeby, 17 km, all trafik
1969-01 †Landskrona–Säby, 4 km, godstrafik de facto (formellt 1971-05-23)
1988-05-29 †Ekeby–Billesholm, 5 km, godstrafik
trafik 1949-06-01 upphörde genomgående godstrafik vid elektrifieringen av Landskrona–Billeberga och Landskrona–Kävlinge
omläggning
1890 vid Billesholms gruva sedan kolbrytning hade underminerat banan
1965-05-30 ny infart till Landskrona i samband med motorvägsbygge, med anslutning till f.d. Landskrona–Kävlinge järnväg
förstatligad 1896-01-01
upprivning Landskrona–Säby obekant, Säby–Ekeby 1960–61, Ekeby–Billesholm 1992
nollpunkt Obekant för LEJ, Billesholm för SJ
anmärkning
a) Enda spårkontakten med Landskrona & Helsingborgs järnvägar var i Landskrona. LEJ gick över L&HJ på bro i Ottarp
b) Museitågstrafik kördes sommartid Billesholm–Ekeby(–Skromberga) 1974–1978 av Helsingborgs Veteranjärnväg
litteratur Lars Hagerman, ”Billesholms gruva station”, Ångtrycket 1&2/1998
LEJ förstatligades tillsammans med Göteborg–Hallands järnväg, Mellersta Hallands järnväg, Skåne–Hallands järnväg och Malmö–Billesholms järnväg för att skapa en statlig västkustbana. Delen Landskrona–Billesholm, som inte kom att ingå i dennas huvudlinje, slutredovisas här. Trafikplatsdata för sträckan Billesholm–Ängelholm redovisas under Godsstråket genom Skåne

 

 

 

 

 

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-04 Rolf Sten