HOME
INDEX

123     Brunflo - Åsarna

FÖREGÅENDE
LISTA
(Brunflo) - Åsarna
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringBf (Brunflo) h 571,061 327 1879-11-01 stn, † P 1989-05-29 (Mittbanan, inte Inlandsbanan), *P 1992-06-09; ansl Norrländska tvärbanan/Mittbanan
  grusgrop   524,800 329 <1930 grp, BI
Hxä Haxäng   524,700 331 1968 lp, I infogad i Brunflo stn 1970
Hxä Haxäng v 524,300 331 1929 hp, † 1961-05-28
Åga Ångsta h 521,470 344 1916-12-15 hlp, T hp 1967-05-28, I hp 1971-10-22, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11; från 1995 säsonghp
Lsb Lassbyn h 519,200 343 1934 hp, † 1966-05-22
Tby Tandsbyn h 515,038 378 1917-04-01 hlp, I stn 1947-01-15, T stn 1947-06-09, †G 1974-06-17, I hps 1980, †P 1991-06-10, *P 1991-11-15, †P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11, *P 2006-02-10, I hp 2006-10-14; 1995–2006 säsonghp; PH
Stoppställe 513,400 393 1954 sto, U 1962-05-27
Sku Skute h 510,400 396 1916-12-15 hp, hlp ~1930, T hp 1955, † 1966-05-22
Sge Stengärde h 507,600 367 1929 hp, † 1966-05-22
Fkr Fåker v 504,491 346 1916-12-15 stn, GU 1988-05-29, †G 1989-01-01, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, †P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11, *P 2006-02-10; 1995–2006 säsonghp; PS
Ntn Näkten h 501,400 330 1944-06-05 hlp, † 1967-05-28
Ntn Näckten h 501,400 330 1916-12-15 hlp
Hks Hackås h 496,203 328 1916-12-15 stn, I hlp 1974-05-29, hps 1974-06-17, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, I hp ~1995, †1995-06-11, *P 2006-02-10; 1995–2006 säsonghp; PH
  Billstaån   495,100     bro 108 m
Önr Östnår v 494,900 322 1932 hp, † 1967-05-28
Vkn Vikbäcken v 490,800 297 1917-12-15 hlp, hp 1950t, † 1967-05-28
Stoppställe 486,700 311 b1950t sto, U 1962-05-27
Sui Skuckuviken   481,500 301 2001-09-24 ssp, namngivet 2002-07-04; IL
Sås Skanderåsen v 478,600 301 1917-12-15 stn, hlp ~1930, lp 1968-05-12, † 1971-08-01, BI 1971, *P 1995-08-17; säsonghp; hamnspår
Svk Svenstavik v 475,030 300 1917-12-15 stn, GU 1988-05-29, † G 1989-01-01, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1994-08-19; från 1994 säsonghp; PH
Svc Svenstaviks centrum v 474,440 302 1994-08-19 hp, † P 1995-06-11, *P 2006-02-10; 1995–2006 centrum säsonghp; PH
Rrö Rörösjön 470,800 338 1918-07-01 hlp, hp 1969, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11; från 1995 säsonghp; <~1920 Rörön
  Åsarnes grusgrop       1918 grp, BI
  sidospår   460,500 357 <1917 ssp, BI; Skönviks AB
Brn Brånan h 465,437 360 1918-07-01 hlp, I hp 1990, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11, lp 1995-06-17, † 1998-06-08, *P 2006-02-10; 1995–2006 säsonghp; PL
Åsn Åsarna h 459,680 357   stn, GU 1988-05-09, †G 1989-01-01, †P 1991-06-10, *P 1991-11-15, †P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11, *P 2006-02-10; 1995–2006 säsonghp; PS
Åsarne 459,680 357 1918-07-01 stn,

Inlandsbanan
Bakom Inlandsbanans planering, byggnad och bevarande har hela tiden främst funnits ideologiska, politiska och även militära motiv medan de ekonomiska motiven varit underordnade. Det rörde sig från början om två skilda projekt, ett där gränstrakterna mot Norge från Dalarna till Bohuslän (där järnvägen var tänkt att utmynna i en hamn) kommersiellt skulle knytas fastare till Sverige och ett annat som handlade om kolonisation av Norrlands inland. Militären ville för sin del ha förbättrad transportkapacitet till övre Norrland och en alternativ transportväg till malmfälten och Bodens fästning om de kustnära stambanorna skulle skäras av, och det var i anslutning till planeringen av Inlands-
banan som nya normer om militärmötesplatser, vattenstationer etc. fastställdes. Sedan större insikt hade vunnits om det första projektets ekonomiska vansklighet beslöts emellertid att göra Kristinehamn, som skulle kunna nås av större fartyg när Trollhätte kanal hade byggts ut, till slutpunkt i söder. Staten förvärvade därför Mora–Vänerns järnväg 1917-01-01, linjen Mora–Orsa av Falun–Rättvik–Mora järnväg 1918-01-01 och Orsa–Härjeådalens järnväg 1919-01-01 (se för tidigare data dessa). 1921-09-01 öppnade SJ en ny järnvägsbro vid Mora med omläggning av linjen mot Orsa och fick en direkt förbindelse Mora–Orsa. Därmed innehade staten en sammanhängande järnväg Kristinehamn–Sveg med en längd av 357 km. Övriga delar av Inlandsbanan är ursprungliga statsbanor. Sektionen Brunflo–Sveg byggdes 1915–1922 och redovisas under Inlandsbanan, södra delen, sektionen Östersund–Gällivare från 1910–1937 redovisas under Inlandsbanan, norra delen.
Redan när Inlandsbanan fullbordades 1937 stod det klart att det aldrig skulle bli någon stambanetrafik, och trafikplatserna fick delvis en förenklad standard. I norr började man tala om Inlandsbanesystemet i vilket ingick tre tvärbanor om vilkas anläggning principbeslut fattades 1916. Under mellankrigstidens lågkonjunkturer och begynnande bilkonkurrens blev olika aktörer, däribland SJ, alltmer tveksamma till att fullfölja projektet, men lokaliseringspolitiska motiv och arbetsmarknadsskäl fick då större tyngd. Efter andra världskriget försvagades underlaget ytterligare. SJ begärde 1971 tillstånd att lägga ned persontrafiken Brunflo–Mora, vilket dock aldrig bifölls. Nu hamnade emellertid Inlandsbanan under parollen ”Hela Sverige ska leva” samtidigt som argument om turism och kulturhistoria tillkom, vilket skulle göra en total nedläggning politiskt belastande. I 1988 års trafikpolitiska beslut gavs Inlandsbanan specialstatus vilket skulle underlätta lokala lösningar inom till exempel turisttrafiken. I de politiska turerna ingick bland annat två temporära nedläggningar av persontrafiken. År 1993 inrättades Inlandsbanan AB (IBAB) med de femton kommunerna norr om Mora som aktieägare. De samverkar via Inlandsbanans ekonomiska förening. Bananläggningen ägs alltjämt av staten och upplåts utan kostnad på tjugo år till IBAB (se denna)

Inlandsbanan Mora–Kristinehamn
redovisas under Mora–Vänerns järnväg, med undantag av sträckan Kristinehamn–Persberg
som från 1990 redovisas av Banverket under denna rubrik

Inlandsbanan, södra delen
Sektionen Brunflo–Sveg är den statligt byggda delen av södra Inlandsbanan och redovisas här
längd 311 km
trafikförändringar
1915-10-15 *Hackås–Brunflo, 31 km, provisorisk godstrafik
1916-10-04 *Åsarna–Hackås, 36 km, provisorisk trafik
1916-12-15 *Hackås–Brunflo, allmän trafik
1917-12-15 *Svenstavik–Hackås, 21 km, allmän trafik
1918-07-01 *Åsarna–Svenstavik, 15 km, allmän trafik
1919-08-18 *Röjan–Åsarna, 20 km, provisorisk godstrafik
1920-01-21 *Bryngelhögen–Röjan, 12 km, provisorisk godstrafik
1920-11-19 *Överhogdal–Bryngelhögen,
22 km, och Sveg–Älvros, 12 km, provisorisk godstrafik
1921-03-05 *Älvros–Överhogdal, 36 km, provisorisk godstrafik
1922-09-21 *Sveg–Åsarna, 102 km, allmän trafik
1988-05-29 †Sveg–Haxäng(–Östersund), 166 km, godstrafik de facto, formellt 1989-01-01
1991-06-10 †(Mora–)Sveg–Brunflo(–Östersund), 311 km, persontrafik
1991-11-01 *Mora–Sveg–Brunflo(–Östersund), 169 km, persontrafik
1992-11-01 †(Mora–)Sveg–Brunflo, persontrafik
trafik
a) 1992-06-22–08-02 framfördes genomgående turisttåg Kristinehamn–Borlänge–Mora–Östersund. För säsongspersontrafiken 1992– se Inlandsbanan AB
b) Tågen framgår till Östersund
trafikuppehåll
a) 1975-06-01–1983-08-02 den genomgående godstrafiken mellan Tallhed och Sveg
b) 1985-09-08–1986-05-12 Mora–Orsa,
19 km, persontrafik och Orsa–Sveg, 124 km, all trafik på grund av broras i Hansjö efter dammolycka i Vässinkoski
fjärrblockering 1978-10-19 Brunflo stn; Ånge
ATC
1984-08-01 Brunflo stn
1985-09-13 Mora stn
Banan förvaltas från 1993-05-01 av Inlands-
banan AB (se denna)

Inlandsbanan, norra delen
Sektionen Östersund–Gällivare är den norra delen av Inlandsbanan och redovisas här. 1916 beslöts att den vid Malmbaneektrifieringen byggda statsbanan Gällivare–Porjus skulle ingå i Inlandsbanan
längd 747 km
trafikförändringar
1911-10-10 *Lugnvik–Häggenås, 36 km, allmän trafik
1912-11-13 *Östersund–Lugnvik, 2 km, allmän trafik
1912-12-01 *Häggenås–Ulriksfors, 77 km, allmän trafik
1913-01-01 *Ulriksfors–Lövberga, 20 km, provisorisk godstrafik
1913-10 *Lövberga–Saxvattnet, 62 km, provisorisk godstrafik
1914-11-01 *Ulriksfors–Hoting, 52 km, allmän trafik
1915-11-01 *Hoting–Dorotea, 21 km, allmän trafik
1917-12-01 *Porjus–Gällivare, 53 km, provisorisk trafik
1918 *Långselet–Porjus, 6 km, provisorisk godstrafik
1918-02-16 *Dorotea–Vilhelmina, 56 km, allmän trafik
1921-06 *Harsprånget–Långselet, 2 km, provisorisk godstrafik
1921-10 *Vilhelmina–Vojmå förråd, 19 km, provisorisk godstrafik
1922-10 *Vojmå förråd–Vinlid, 31 km, provisorisk godstrafik
1923-11-15 *Vilhelmina–Storuman, 68 km, allmän trafik
1925-01-01 *Porjus–Gällivare, allmän trafik
1926 *Vaikijaur–Långselet, 36 km, provisorisk godstrafik
1926-11 *Storuman–Lomselenäs, 34 km, provisorisk godstrafik
1926-12 *Lomselenäs–Sandsele, 10 km, provisorisk godstrafik
1927 *Sandsele–Blattnicksele, 6 km, provisorisk godstrafik
1927-11-21 *Jokkmokk–Porjus, 47 km, allmän trafik
1928-11-01 *Storuman–Blattnicksele, 50 km, provisorisk persontrafik
1929-12-01 *Storuman–Sorsele, 72 km, allmän trafik
1931 *Slagnäs–Arvidsjaur, 54 km, provisorisk godstrafik
1932 *Sorsele–Slagnäs, 35 km, provisorisk godstrafik
1933 *Arvidsjaur–Tjappsåive, 40 km, provisorisk godstrafik
1933-12-01 *Sorsele–Arvidsjaur, 89 km, allmän trafik
1934 *Tjappsåive–Trollforsen, 19 km, provisorisk godstrafik
1935 *Kärkaure–Jokkmokk, 38 km, och Trollforsen–Tellejokk, 33 km, provisorisk godstrafik
1936 *Tellejokk–Kärkaure, 44 km, provisorisk godstrafik
1937-08-07 *Arvidsjaur–Jokkmokk, 174 km, allmän trafik
1961-05-28 †Kåbdalis–Jokkmokk, 63 km, godstrafik
1963-05-26 †Sorsele–Slagnäs, 35 km, godstrafik
1964-05-31 †Moskosel–Kåbdalis, 62 km, godstrafik
1975-06-01 Vilhelmina–Dorotea, 56 km, behovsgodståg, och *Sorsele–Slagnäs, 35 km, godstrafik
1984-01-01 †Ulriksfors–Hoting, 52 km, godstrafik
1986-01-01 †Norra Kikkejaur–Moskosel,
43 km, godstrafik
1987-05-31 Sorsele–Soruman, 72 km, behovsgodståg
1989-05-28 †Jokkmokk–Gällivare, 100 km, godstrafik
1991-09-16 †Östersund–Gällivare, 747 km, persontrafik
1991-11-01 *Östersund–Gällivare, 747 km, persontrafik
1992-10-01 †Arvidsjaur–Gällivare, 274 km, persontrafik
1992-11-01 †Östersund–Arvidsjaur, 473 km, persontrafik
trafik
a) 1946-06–1954–08-31 kördes sommartid snälltåg Gällivare–Östersund med specialrälsbuss (turistbusstandard)
b) 1947-06-29–09-08 fanns sovvagn Vännäs–Gällivare–Porjus
c) Godstrafiken omledd på 1960-talet till Stambanan genom övre Norrland via tvärbanorna, tågkedjan Gällivare–Östersund bruten, avsnittet Jokkmokk–Moskosel nedlagt för gott, andra delsträckor tidvis utan trafik eller bara behovstrafik
trafikuppehåll
vintern 1967 Jokkmokk–Arvidsjaur, persontrafik på grund av stora renflockar på spåret
vintern 1979 Porjus–Jokkmokk, persontrafik på grund av svallis
omläggning 1911-10-10–1912-11-13 avgrenades Inlandsbanan norrut från Norrländska tvärbanan vid Lugnvik, 3 km från Östersund. Banornas förenas sedan 1992 åter i en fp som räknas till Östersund C stn
anmärkning
a) Spåret till Porjus drogs 1918 vidare 6 km till Långselet, där en 600 mm-bana fortsatte 4 km till ett planerat kraftverksbygge vid Harsprånget på Stora Luleälvs östra sida. 1921-06 var normalspåret färdigbyggt till Harsprånget och banvallen fick delvis treskensspår. Dessa första kraftverksplaner avbröts 1922. Då Harsprångets kraftverk 1945 började byggas nedströms den första platsen förlängdes normalspåret
~2 km. Det användes under hela byggtiden till 1953 samt något år därefter då anläggningssamhället avvecklades. Spåret Långselet–Harsprånget, 6 km, låg kvar till början av 1970-talet
b) 1953–1960 var Rahanåive (128 km norr om Arvidsjaur) bas för Lv7:s (Luleå) övningar med järnvägsluftvärn
Trafikplatsdata redovisas under Inlandsbanan AB

Inlandsbanan AB (IBAB)
IBAB övertog 1993-05-01 förvaltningsmässigt och 1993-06-05 trafikalt sträckorna Mora–Brunflo av Inlandsbanan, södra delen och Östersund–Gällivare av Inlandsbanan, norra delen, statsbanan Ulriksfors–Strömsund och sträckan Arvidsjaur–Nordlunda av statsbanan Jörn–Arvidsjaur (för tidigare data se dessa), samt sträckan Orsa–Furudal av Dala–Hälsinglands järnväg (se denna)
  Bandelarna hade slimmats av SJ före övertagandet, bl.a. var vinterpersontrafiken nedlagd och personalstyrkan reducerad. Till banunderhållsentreprenör antogs Swedish Rail Systems (SRS), numera övertaget av BV Produktion. IBAB är ett ”lokalt banverk” och uppbär trafikeringsavgifter. Det har också vissa kommersiella uppgifter såsom egen tågdrift (se bil. 12 och 13). Persontrafik bedrivs i huvudsak enbart under ett antal sommarveckor. Turisttrafiken administrerades 1993–1996 av Inlandståget AB (ITAB) och från 2004 av Inlandsturism AB, marknadsnamn Grand Nordic. Reguljär godstrafik bedrivs enbart Hoting–Östersund och Sveg–Mora, medan det på övriga sträckor körs behovsgodståg. IBAB uppbär statsanslag till driften
längd 1200 km
trafikförändringar
1993-06-05 *Mora–Gällivare 1064 km, säsongspersontrafik
1993-06-13 *Hoting–Ulriksfors, godstrafik, därmed genomgående godståg Arvidsjaur–Östersund
1993-08-23–1994-06-11 och 1994-08-29–1995-06-16 *Sveg–Brunflo(–Östersund), 169 km vinterpersontrafik
hösten 2001 †Orsa–Furudal, 33 km, godstrafik
2001-01-06 †Vilhelmina–Dorotea, 56 km, behovsgodståg
2002-01-06 †Vilhelmina–Vinlidsberg, 58 km, godstrafik
2002-06-16 †Hoting–Dorotea, 21 km, behovsgodståg
2003-01-01 †Arvidsjaur–Storuman, 161 km, godstrafik (behovsgodståg 2000-06-13)
2006-02-10 *Sveg–Brunflo(–Östersund), vinterpersontrafik veckoslut
trafik Antalet trafikplatser med växlar har successivt reducerats. Inbördes avstånd om över 40 km finns (se kod för nustatus)
fjärrblockering
2003-06-15 Östersund stn, delvis; Ånge
2005-06-12 (Gällivare stn, tidvis); Boden
2006-01-07 Östersund stn, helt; Ånge
nollpunkt Kristinehamn för Mora–Brunflo, Östersund för Östersund–Storuman och Ulriksfors–Strömsund, Hällnäs för Storuman–Arvidsjaur, Jörn för Nordlunda–Gällivare, Bollnäs för Orsa–Furudal
anmärkning
a) Banan till Strömsund utgör bispår till Ulriksfors stn, medan kvarvarande del av banan till Hammerdal (1 km till industri) är bispår till Jämtlands Sikås stn
b) 2007 fanns semaforer kvar vid Moskosel, landets enda utanför museibanorna
litteratur (förteckningen gäller för hela Inlandsbanan)
Redogörelse öfver undersökningar och utredningar angående den s.k. Inlandsbanan …, 1–2, 1908
Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av statsbanan Ulriksfors–Volgsjön, 1925
Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av statsbanan Sveg–Brunflo, 1929
Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av statsbanan Volgsjön (Vilhelmina)–Storuman, 1929
Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av statsbanan Volgsjön–Gällivare, 1939
C.A. Alrenius, Inlandsbanan, 1979
SJ Fritidsförbunds fotoutskott, Inlandsbanan, 1979
Leif Ölmeborg, ”Militären och Inlandsbanan”, Spår 1991
Lennart Danielsson, ”Turerna kring Inlands­banan”, Tåg 3/1992
Krister Wedin, ”Gods på Inlandsbanan”, Tåg 8/1996
Peter Selin, Inlandsbanan. Idé och historia, 1996
Rolf Karbelius, Inlandsbanan – saga och verklighet, 1998

 

 

 

 

 

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
 
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-04-20 Rolf Sten